Untitled Document
~ සුවහස් විදු ජාලය ~

භෞතික විද්‍යාව - ශබ්දමාලාව / Physics Glossary

නිර්මාණය: විද්‍යා ව්‍යාප්ති අංශය - මූලික අධ්‍යන ආයතනය මහනුවර
( වචන 7,014 ක් අන්තර්ගත වේ.)

අ-ඈ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
අ. රා. ත. නිරපේක්ෂ ඒකක F.P.S. absolute units
අංක ගණිත Arithmetical
අංක මුණත ; අක්වටය ; අක්වටනවාDial
අංක ශෝධනය කරනවා; ක්‍රමාංකනය කරනවා Calibrate
අංකනය Notation
අකර්මන්‍ය Passive
අකර්මන්‍ය අවයවය Passive element
අකර්මන්‍ය ජාලකය Passive network
අකර්මන්‍යතාව Passivity
අකෂි වලය Eye ring
අකුණ ; හෙණ Thunderbolt
අකුණු කුණාටුව Thunderstorm
අකුණු යොමු ධ්‍රැවය South seeking pole
අකුණු වලාව Thundercloud
අකූලෝම බලය Non-coulomb force
අකේන්ද්‍රීය බල Non-central forces
අකෝණික රේඛාවAgonic line
අක් කෝෂය End cell
අක්‍රිය Inactive
අක්‍රිය කාල ශෝධනය Correction for dead time
අක්-වක් පරාවර්තනය Zig-zag reflection
අක්ෂ දණ්ඩ / අලවංව / අකර Axle
අක්ෂ පරිවර්තනය ; අක්ෂ විපර්යාසය Change of axis
අක්ෂි කාචය Eye lens
අක්ෂි ගෝලය Eye ball
අංග සාම්‍යය Congruency
අගත්ති Agate
අගය Value
අගය Value
අංගසම Congruent
අංගසම කිරණ Congruent rays
අග්නිමානය Pyrometer
අග්නි-විදයුත් ස්ඵටිකය Pyro-electric crystal
අග්නි-විදයුත්ය Pyro-electricity
අග්නිහේළිමානය Pyrheliometer
අග්‍ර අභිමුඛ පිහිටීම End of position
අග්‍රය Terminal
අඟල Inch (in.)
අඟහරු ; කුජ Mars
අඟුරු හබක Charcoal trap
ආස්‍රැත Osmosis
අචල තාරකාව Fixed star
අචල නාභි කැමරාව Fixed-focus camera
අචල ලක්ෂ්‍ය Fixed points
අජංගම Immobile
අටල්ල Tower
අටෙන් තුනේ නීතිය Three-eighth's rule
අඩ ගනකම Half thickness
අඩ පුළුල Half width
අඩ රිදී දර්පණය Half silvered mirror
අඩි ඉටිපන්දම Foot-candle
අඩි පවුන්ඩලය Foot-poundal
අඩි රාත්තල Foot-pound
අඩි රාත්තල් තත්පර ඒකකය Foot-pound second unit
අඩුතම ක්‍රියා මුලධර්මය Principle of least action
අඩුතම වර්ග ක්‍රමය Method of least squares
අණු ප්‍රක්ෂේපකය Microprojector
අණුක ආකර්ෂණය Molecular attraction
අණුක ආමානය Molecular gauge
අණුක ක්ෂේත්‍රය Molecular field
අණුක චුම්බකත්වය Molecular magnetism
අණුක රශ්මි කදම්බය Molecular beam
අණුක වර්තකතාව Molecular refractivity
අණුක විකර්ෂණය Molecular repulsion
අණුක ව්‍යාකූලතාව Molecular chaos
අණුක සමාහාරය Molecular aggregate
අණ්වීක්ෂ අවනෙත Microscope objective
අණ්වීක්ෂ උපනෙත Microscope eye-piece
අණ්වීක්ෂ තටුව Microscope stage
අණ්වීක්ෂණය Microscopy
අණ්වීක්ෂය Microscope
අණ්වීක්ෂිය විචල්‍යය Microscopic variable
අණ්වීක්ෂීය සංසිද්ධි Microscopic phenomena
අඬුව Pliers
අතං පරීක්ෂණය Butterfly net experiment
අතරමං වීම Straggling
අතරමැදි Intermediate
අතරමැදි අවස්ථාව Intermediate state
අතරමැදි පීඩනය Intermediate pressure
අතරමැදි සංඛ්‍යාතය Intermediate frequency
අතාත්වික Unreal
අතාත්වික ; අතථ්‍ය Virial virtual
අතාත්වික ; අතථ්‍ය Virial virtual
අතාත්වික අක්ෂය Virial axis
අතාත්වික අක්ෂය Virial axis
අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බය Virial image
අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බය Virial image
අතාපදායී Athermanous
අති - අණ්වීක්ෂය Ultramicroscope
අති කේන්ද්‍රාපසාරකය Ultracentrifuge
අති ශීඝ්‍ර Ultra rapid
අතිච්ඡාදනය Overlapping
අතිදෘඩ රාමු කට්ටුව Over-rigid frame
අතිධ්වනි විද්‍යාව/ අතිස්වනිය Ultrasonics
අතිධ්වනිය Ultrasound
අතිලඝු තරංග Ultra short waves
අතිශය අතිශක්මතාව Extra high tension (E.H.T.)
අතිසන්නායකතාව Supraconductivity
අතිසංවේදී Ultra sensitive
අතිස්වනික තරංග Ultrasonic waves
අතු පරිපථය Branch circuit
අතු බෙදීයාම Branching
අතුරු මුහුණත Interface
අතුරුතැන් පෙවීම ; අන්තර නිමේශනය Interpolation
අතුරුබිඳි ධාරා සේතුව Interrupted current bridge
අතුරුමුහුණත් පෘෂ්ඨික ආතතිය Interfacial surface tension
අතුරුලගුල/ අතුරගුළුව/ අතුරගුළු ලෑම/ අතුරුලන Interlocking
අත් දඬුඅඬුව Pin-valve
අත් පොම්පය Hand-pump
අත් වේග (ගියරය) Overdrive (gear)
අත් වේගයෙන් එළවු Overdriven
අත්‍යණුක Infinitesimal
අත්‍යණුක ආරෝපණය Infinitesimal charge
අත්‍යත්තර Transcendental
අත්‍යත්තර ශ්‍රිතය Transcendental function
අත්‍යාවශ්‍ය අපුර්වතාව Essential singularity
අත්‍යුච්ච උෂ්ණත්වය Ultrahigh temperature
අත්‍යුච්ච සංඛ්‍යාතය Ultrahigh frequency
අදිප්ත Non-luminous
අදිශ ; අදිශය Scalar
අදිශ අනොන්‍ය ක්‍රියාව Scalar interaction
අදිශ ක්ෂේත්‍රය Scalar field
අදිශ ගුණිතය Scalar product
අදෘශ්‍ය කිරණ/ අදිසි කිරණInvisible rays
අදෘශ්‍ය විදුරු/ අදිසි වීදුරු Invisible glass
අදෘශ්‍ය/ නොපෙනෙන/ අදිසි Invisible
අද්භූත අංශුව Strange particle
අද්භූත සංඛ්‍යාව Strangeness number
අද්‍රාව්‍යතාව Insolubility
අධි Q-පරිපථය High Q-circuit
අධි ධාරණය Occlusion
අධික උස High altitude
අධික පාරගම්‍යතා මිශ්‍රලෝහය High permeability alloy
අධිකර පරිණාමකය Step up transformer
අධිජ්‍යාමිතික බහුපදය Hypergeometric ploynomial
අධිජ්‍යාමිතික ශ්‍රිතය Hypergeometric function
අධිජ්‍යාමිතික ශ්‍රේණිය Hypergeometric series
අධිතප්ත Superheated
අධිතප්ත වාෂ්ප Superheated vapours
අධිතප්ත හුමාලය Superheated steam
අධිතරණ පෙරහන High pass filter
අධිතාපකය Superheater
අධින්‍යාසය Supermatrix
අධිපරිමන්දිත Overdamped
අධිපීඩන ආමානය High pressure gauge
අධිප්‍රාන්ත ක්‍රමය Method of steepest descent
අධිබල අණ්වීක්ෂය High power microscope
අධිභාර මෙසෝනය Superheavy meson
අධියුරේනීය මුල ද්‍රව්‍යය Transposed matrix
අධිරාජ්‍ය සම්මත යාරය Imperial standard yard
අධිරික්ත ආමානය High vacuum-gauge
අධිවිභේදක උපකරණය High resolving power instrument
අධිවිභේදන වර්ණාවලීක්ෂණය High resolution spectroscopy
අධිවිසංඛ්‍යාත Superheterodyne
අධිවෝල්ටියතාව Overvoltage
අධිශක්මාතාව High tension
අධිශීත කළ වාෂ්ප Supercooled vapours
අධිශීතනය Supercooling
අධිශෝෂකය ; අධිශෝෂක Adsorbent
අධිශෝෂිත පටලය Admittance adsorbed film
අධිසංකීර්ණ සංඛ්‍යාව Hypercomplex number
අධිසංඛ්‍යාත ධාරාව High frequency current
අධිසංතෘප්තතා ප්‍රමාණය Degree of supersaturation
අධිසන්තෘප්ත Supersaturated
අධිසන්තෘප්ත වාෂ්ප Supersaturated vapour
අධිසන්තෘප්ති අනුපාතය Supersaturation ratio
අධිසන්තෘප්තිය Supersaturation
අධිසන්නායකතාව Super-charger
අධිසන්නායකය Superconductor
අධිසංවේදිතාව Hypersensitivity
අධිසූක්ෂම ව්‍යුහය Hyperfine structure
අධිස්ථාපන පිළිළෙ Principle of superposition
අධිස්ථාපනය Superposition
අධිස්ථාපිත ධාරාව Superimposed current
අධිහරණය Overloading
අධීශෝෂණය Adsorption
අධෝරක්ත විකිරණය Infra radiation
අධෝරක්ත ව්‍යසනය Infra-red catastrophe
අධ්‍යවකාශය Hyperspace
අධ්‍රැවණශීල ඉලෙක්ට්‍රෝඩය Unpolarisable electrode
අධ්‍රැවීය ඌෂාලෝකය Non-polar aurora
අනතිරික්ත Non-redundant
අනනුනාදක රේඛාව Non-resonant line
අනන්තය Infinity
අනන්‍ය Unique
අනන්‍යතා ප්‍රමේයය Uniqueness theorem
අනපලුව ; මාවරය Baffle
අනපසාරී ක්ෂේත්‍රය Non-divergent field
අනපුර්ව ප්‍රක්ෂේපතාව Non-singular projectivity
අනපේරණ Anastigmatic
අනපේරණ කාචය Anastigmatic lens
අනයනීකාරක Non-ionising
අනවරත චලිතය Perpetual motion
අනවශෝෂණ මාධ්‍යය Non-absorbing medium
අනසාරි තරංග Divergent waves
අනාකූල ප්‍රවාහය Stream line flow
අනාකූල රේඛා Stream line
අනානතික රේඛාව Aclinic line
අනානතික Aclinic
අනාවරක කපාටය Detector valve
අනාවරකය Detector
අනාවරණ උපකරණය Detecting instrument
අනාවරණය Detection
අනාවරණය ; පොයා ගැනීම Discovery
අනාවර්ත ; අනාවර්තකAperiodic
අනාවර්තක පරිපථය Aperiodic circuit
අනිත්‍ය Transient
අනිත්‍ය කම්පනය Transient vibration
අනිත්‍ය ධාරාව Transient current
අනිත්‍ය ප්‍රතිචාරය Transient response
අනිත්‍ය සමතුලිතතාව Transient equilibrium
අනියමය Anomaly
අනියම් අපකිරණයAnomalous dispersion
අනියම් ක්ෂේත්‍රව Stray field
අනියම් ධාරණාව Stray capacitance
අනියම් ධාරිතාව Stray capacity
අනියම් හානිය Stray loss
අනිලමානය Anemometer
අනිවාර්ය හා ප්‍රමාණවත් අවශ්‍යතා Necessary and sufficient conditions
අනිශ්චිත ගුණකය Undetermined multiplier
අනිශ්චිත සංගුණකය Undetermined coefficient
අනිශ්වය මුලධර්මය Uncertainty principle
අනු ලුකීම Transcribe
අනුකල නිරෑපණය Integral representation
අනුකල පරාස වක්‍රය Integral range curve
අනුකල සමීකරණය Integral equation
අනුකලන Integrating
අනුකලන දීප්තිමානය Integrating photometer
අනුකලන පරිපථය Integrating circuit
අනුකලන සාධකය Integrating factor
අනුකලනය Integral calculus
අනුකලනය කරනවා Integrate
අනුකලනයේ නියතය Constant of integration
අනුකලය ; නිඛිල Integral
අනුකූලතාව Fidelity
අනුක්‍රමණය Gradient
අනුක්‍රමය Sequence
අනුගාමී ධ්‍රැව Consequent poles
අනුචුම්බක Paramagnetic
අනුචුම්බක අනුනාදය Paramagnetic resonance
අනුචුම්බක ද්‍රව්‍යයParamagnetic substance
අනුචුම්බක වායුව Paramagnetic gas
අනුචුම්බකත්වය Paramagnetism
අනුදත් කේතු Allowed cones
අනුදත් මාත්‍රාව Permissible dose
අනුනනීය නිරෑපණය Irreducible representation
අනුනනීයතාව Irreducibility
අනුනාද අවශෝෂණය Resonance absorption
අනුනාද කුළු Resonance peaks
අනුනාද ග්‍රහණය Resonance capture
අනුනාද පටය Resonance band
අනුනාද ප්‍රකිරණය Resonance scattering
අනුනාද ප්‍රතිදීප්තිය Resonance fluorescence
අනුනාදක Resonant
අනුනාදක දණ්ඩ කම්පකය Resonant bar oscillator
අනුනාදක මඟ Resonant line
අනුනාදකය Resonator
අනුනාදය ; අනුනාද Resonance
අනුන්‍යාසය Submatrix
අනුපරමාණුක Subatomic
අනුපලු පෝරැව Baffle plate
අනුපාත බාහු Ratio arms
අනුපාතය Ratio
අනුපුරක අවශ්‍යතා Supplementary condition
අනුපුරක වර්ණය Complementary colour
අනුපුරක විසඳුම Complementary solution
අනුපුරකතාව Complementarity
අනුපුරකය Complementary
අනුබාධක ඈඳුම Choke coupling
අනුබාධක දඟරය Choke Coil
අනුබාධක දඟරය Choking coil
අනුබාධක ප්‍රදානය Choke input
අනුබාධකය ; වායුරෝධකය ; අනුබාධකය කවනවාChoke
අනුබෙදුම Subdivision
අනුභවික Empirical
අනුමැටුම් ඇන්ජිම ; ප්‍රතිලෝම ඇන්ජි Reciprocating engine
අනුයාත Successive
අනුයාත න්‍යෂ්ටි පරම්පරා Successive generations of nuclei
අනුයාත සන්නිකර්ෂණය Successive approximation
අනුරූපතා අවස්ථා Corresponding states
අනුරූපතා මුලධර්මය Correspondence principle
අනුරේඛනය ; ලැකිය ; ලුකීම ; අන්වේශ්‍ය Trace
අනුලකන උපකරණය Registering instrument
අනුවර්තනය ; අනුහුරැව Adaptation
අනුවර්තී චලිතය Harmonic motion
අනුවර්තී දෝලකය Harmonic oscillator
අනුවර්තී දෝලනයAnharmonic oscillator
අනුවර්තී විශ්ලේෂණය Harmonic analysis
අනුවේගී කම්පනය Sympathetic vibration
අනුශ්‍රේණිය Subordinate series
අනුහුරැකුරැව ; අනුවර්තකය Adaptor
අනේක ප්‍රකිරණය Plural scattering
අනේකාකාර Non-uniform
අනොන්‍ය ආකර්ෂණය Mutual attraction
අනොන්‍ය ක්‍රියාව Interaction
අනොන්‍ය ප්‍රේරණය Mutual induction
අනොන්‍ය ප්‍රේරතා ඒකක Unit of mutual inductance
අනොන්‍ය විභව ශක්තිය Mutual potential energy
අනෝමික Non-ohmic
අන්තං ඛණ්ඩය ; අතුරු ඇරීම Intercept
අන්ත ලක්ෂ්‍යය End point
අන්තය Terminus
අන්තර අයනික බල Interionic forces
අන්තර තානය Difference tone
අන්තරජාතික ඇම්පියරය International ampere
අන්තරය Interval
අන්තරය ; වෙනස Difference
අන්තරාවකාශය Interspace
අන්තරාස්‍රැතිය Endosmosis
අන්තරීක මුලද්‍රව්‍ය Transition element
අන්තරීක්ෂ Cosmic
අන්තරීක්ෂ කිරණ තාරකාව Cosmic ray star
අන්තරීක්ෂ කිරණ පිපිරැම Cosmic ray burst
අන්තරීක්ෂ කිරණ වැහි Showers of cosmic ray
අන්තරීක්ෂ කිරණ සටහුව Cosmic ray recorder
අන්තරීක්ෂ විකිරණය Cosmic radiation
අන්තර් අණුක බල Intermolecular forces
අන්තර් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ධාරිතා බලය Inter-electrode capacitance
අන්තර් පරමාණුක බල Interatomic forces
අන්තර් පරමාණුක බලය Intra-atomic force
අන්තර් විසරණය Interdiffusion
අන්තර්ග්‍රහ අවකාශය Interplanetary space
අන්තර්ජාතික ඉටිපන්දම International candle
අන්තර්මන්දාකිණි අවකාශය Intergalactic space
අන්තශ්වක්‍රාභය Hypocycloid
අන්තස්තාරිය පදාර්ථ Interstellar matter
අන්තස්තාරීය අවකාශය Interstellar space
අන්ධ බින්දුව Blind spot
අන්වේශ්‍ය ක්‍රමය Tracer technique
අන්වේශ්‍ය මුලද්‍රව්‍යය Trace element
අන්වේශ්‍ය මුලද්‍රව්‍යය Tracer element
අන්වේශ්‍යය Tracer
අන්වේෂණය Investigation
අඳ බැහැවුම් ක්‍රමය Blind landing system
අඳුරට අනුවර්තනය Dark adaptation
අඳුරු ධාරාව Dark current
අඳුරු පෙදෙස් Dark spaces
අඳුරු විමෝචකය Dull emitter
අපකිරණ බලය Dispersive power
අපකිරණය Dispersion
අපගමනය Deviation
අපචිතය; අඩු වීම Decrement
අපමුලද්‍රව්‍යය Impurity element
අපර අභිලම්බය Binormal
අපර ප්‍රකීර්ණ විකිරණය Back scattered radiation
අපරාලෝක කේතුව Aftlight cone
අපරාලෝකය Aftlight
අපරාවර්ත පටලය Non-reflecting film
අපරිකල්‍ය පද්ධතිය Non-holonomic system
අපරිමන්දිත තරංගය Undamped wave
අපරිමන්දිත දෝලන Undamped oscillations
අපරිමිත Infinite
අපරිමිත අවකාශය Infinite space
අපරිමිත ගුණිතය Infinite product
අපරිමිත දුර Infinite distance
අපරිමේය අපකිරණය Irrational dispersion
අපර්යන්ත කක්ෂය Unbounded orbit
අපර්යන්ත තලය Unbounded plane
අපර්යන්ත න්‍යස්තය Unbounded set
අපර්යන්ත මාධ්‍ය Unbounded media
අපර්යන්ත විලම්බන ආරෝපණය Unbounded space charge
අපවර්තන අවකාශය Inversion space
අපවර්තන උෂ්ණත්වය Inversion temperature
අපවර්තන සූත්‍රය Inversion formula
අපවාදය Exception
අපසරන කාචය Divergent rays
අපසාරි කිරණ තුලිකාව Divergent pencil
අපසාරි තුලිකාව Divergent lens
අපසාරිතාව Divergence
අපසාරී කිරණ Divergent pencil of rays
අපහරණය Getter
අපහාරක බලය Coercive force
අපහාරකය Gettering
අපහැරකතාව Coercivity
අපාරගම්‍ය Impenetrable
අපාරතාපක Adiathermanous
අපිකේන්ද්‍රය Epicentre
අපිවක්‍රය Epicycle
අපුර්ණ කොන්ඩෙන්සරය Imperfect condenser
අපුර්ණ බිම් ගැන්නුම Imperfect ground
අපුර්ණ සන්නායකය Imperfect conductor
අපුර්වතා ලක්ෂ්‍යය Singular point
අපුර්වතාව Singularity
අපේරණ කෝණය Angle of aberration
අපේරණය Aberration
අපේරණය අඩු ම වෘත්තය Circle of least aberration
අපොළනය Clapper
අපෝහනය ; නිගමනය Deduction
අප්‍රතිබාන Non-re-entrant
අප්‍රතිවර්තා ක්‍රියාවලිය Irreversible process
අප්‍රතිවර්ත්‍යතාව Irreversibility
අප්‍රත්‍යාස්ථ Inelastic
අප්‍රත්‍යාස්ථ ප්‍රකිරණය Inelastic scattering
අප්‍රත්‍යාස්ථ සංඝට්ටනය Inelastic collision
අප්‍රධාන ; අතිරේක Subsidiary
අප්‍රධාන උපරිම Subsidiary maxima
අප්‍රවේශක කක්ෂය Non-penetrating orbit
අප්‍රේරක දඟරය Non-inductive coil
අභාරික අංකය Abarie point
අභිධානය Denomination
අභිප්‍රේරිත දිශානතිය Preferred orientation
අභිමත Arbitrary
අභිලම්බ පේ‍ර්රණය Normal induction
අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව Normal reaction
අභිලම්බ ප්‍රවේගය Normal velocity
අභිලම්බ ශ්‍රිතය Normal function
අභිලම්භ පෘෂ්ඨය Normal surface
අභිවහනයAdvection
අභිශූන්‍ය ක්‍රමය Null method
අභිශූන්‍ය රේඛාව Null line
අභිසරණ කාචය Converging lens
අභිසරණ තරංග Converging waves
අභිසරණය Convergence
අභිසරණය Converging
අභිසර්පණ කාලාවර්තය Period of nutation
අභිසර්පණය Nutation
අභිසාරි Convergent
අභිසාරි කිරණ Convergent rays
අභිසාරි තුලිකාව Convergent pencil
අභිසාරි වෙනවා Converge
අභූත න්‍යාය Reductio ad absurdum
අභ්‍යන්තර Internal
අභ්‍යන්තර කාර්යය Internal work
අභ්‍යන්තර කේතු වර්තනය Internal conical reaction
අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම Internal combustion engine
අභ්‍යන්තර දහනය Internal combustion
අභ්‍යන්තර පරිවර්තනය Internal conversion
අභ්‍යන්තර ලක්ෂ්‍යය Internal point
අභ්‍රමණීය ක්ෂේත්‍රය Irrotational field
අභ්‍රමණීය චලනය Irrotational motion
අභ්‍රමණීය දෛශිකය Irrotational vector
අභ්‍රමණීය/ නිර්භ්‍රමණ Irrotational
අමාන විචල්‍යය Non-dimensional variable
අමිශ්‍ර Immiscible
අමු යකඩ Pig iron
අමු; අශුද්ධ ; දළ Crude
අමුර්තනය Abstraction
අම්ක ප්‍රතිරෝධක; අම්ල සාහක Acid resistant
අම්මය රසය Aqueous humour
අම්ල ඛණ්ඩකයAcid radical
අම්ල සාහක : අම්ක ප්‍රතිරෝධකAcid resistant
අම්ලයAcid
අයන කදම්බ පරිලෝකනය Ion beam scanning
අයන කොපුව Ion sheath
අයන ගුණනය Ion multiplication
අයන ගෝලය Ionosphere
අයන ප්ලාවිතය Drift of ions
අයන විවර්ෂණය Ion bombardment
අයන වේග අනුපාතය Transport ratio
අයන වේග ප්‍රමේයය Theorem of transport
අයන සංචරණය Migration of ions
අයන හුවමාරුව Ion exchange
අයනගෝලීය උදම්Ionospheric tides
අයනගෝලීය කුණාටුව Ionospheric storm
අයනගෝලීය ප්‍රචාරණය Ionospheric propagation
අයනය/ අයන Ion
අයනික සචලතාව Ionic mobility
අයනික සන්නායකතාව Ionic conductivity
අයනික ස්ඵටික Ionic crystals
අයනීකරණ ආමානය Ionisation gauge
අයනීකරණ කුටීරය Ionisation chamber
අයනීකරණ නිපාතය Ionisation burst
අයනීකරණ ප්‍රතිලාභය Ionisation yield
අයනීකරණ ප්‍රභවය Ionisation source
අයනීකරණ ප්‍රමාණය Degree of ionization
අයනීකරණ විභවය Ionisation potential
අයනීකරණ හානිය Ionisation loss
අයනීකරණය : අයනීකරණ Ionisation
අයනීකෘත පරමාණුව Ionised atom
අයනීකෘත වායුගෝලය Ionised atmosphere
අයබර Payload
අයශ් චාපය Iron arc
අයශ්චුම්බක ද්‍රව්‍යය Ferromagnetic substance
අයස්චුම්බකත්වය පිළිබඳ වාද Theories of ferromagnetism
අයිගන් අවස්ථාව Eigen state
අයිගන් දෛශික Eigen vectors
අයිගන් ශ්‍රිතය Eigen function
අයිස් Ice
අයිස් කැලරිමීටරය Ice calorimeter
අයිස් බඳුන් පරීක්ෂණය Ice pail experiment
අයිස් වලා Ice clouds
අයිස් ශීතල Ice cold
අයිස්ලන්ඩ් ස්පාර් Iceland -spar
අරය Radius
අරිය Radial
අරිය ත්වරනය Radial acceleration
අරිය විස්ථාපනය Radial displacement
අරීය නාභ්‍යායනය Radial focusing
අරේඛීයතාව; නිරේකජතාව Non-linearity
අර්ගය Erg
අර්ථ දක්වනවා ; පහයනවා ; නියම කරනවා Define
අර්ථ දැකවු / විශද / නිශ්චිත Defined
අර්ථ දැක්විම ; නිර්වචනය ; විශදතාව Definition
අර්ධ අපරිමිත තලය Semi-classical
අර්ධ අවධි අංශුව Half period element
අර්ධ ආනුභවික ස්කන්ධ සූත්‍රය Semi permeable
අර්ධ ආයු අවධිය Half life period
අර්ධ ඡායා ධ්‍රැවණමානය Half shadow polarimeter
අර්ධ තරංග තහඩුව Half wave plate
අර්ධ තරංග ද්විධැ්‍රවය Half wave dipole
අර්ධ තරංග සෘජුකාරකය Half wave rectifier
අර්ධ තරංග ස්පර්ශකය Half wave antenna
අර්ධ තලය Half plane
අර්ධ තානය Semitone
අර්ධ නිඛිල බෑවුම Half integral spin
අර්ධ පාරගම්‍ය Semiconductor
අර්ධ පෞරාණික Semi infinite plane
අර්ධ ප්‍රමාණ අවධිය Half value period
අර්ධ සන්නායකය Semi-empirical mass formula
අර්ධගෝලය Hemisphere
අර්ධය Half
අලෝහ Non-metal
අල්පාම්ලිත Acidulated
අල්බේදෝව Albedo
අව පිඹි නලාව Underblown pipe
අව-උත්තල කාචය Concavo-convex lens
අවකර කපාටය Throttle valve
අවකර පරිණාමකය Step-down transformer
අවකර ප්‍රසාරණය Throttle expansion
අවකරණ ක්‍රියාවලිය Throttling process
අවකලන Differential
අවකලන කාරකය Differential operator
අවකලන පරිපථය Differentiating circuit
අවකලන විශ්ලේෂකය Differential analyser
අවකලන සංගුණකය Differential coefficient
අවකලන සමීකරණය Differential equation
අවකලන හරස්කඩ Differential cross-section
අවකලනය Differential calculus
අවකලය Differential
අවකාශ අපවර්තනය Space inversion
අවකාශ කාල වක්‍රය Space time curve
අවකාශ කාල සන්තානය Space time continuum
අවකාශ කාල සම්බන්ධතා Space time relations
අවකාශ කේන්ද්‍ර පථය Space centrode
අවකාශ කොන්ටීකරණය Space quantisation
අවකාශ දැලිස Space lattice
අවකාශ දිශානතිය Space orientation
අවකාශය Space
අවකාශය / කාලය සහ පදාර්ථය Space time and matter
අවකාශය සහ කාලය Space and time
අවකාශයික පරායත්තතාව Spacial dependence
අවකාශයික මධ්‍යකය Spacial average
අවකාශයික ව්‍යාප්තිය Spacial distribution
අවකාශායමාන දෛශිකය Space like vector
අවක්ෂේපණය Precipitation
අවක්ෂේපය ; අවක්ෂේප කරනවා Precipitate
අවතල Concave
අවතල ග්රේටිම Concave grating
අවතල පෘෂ්ඨය Concave surface
අවතල මාවක Concave meniscus
අවතලතාව Concavity
අවතාර මල් පොකුර Phantom bouquet
අවතාරය Phantom
අවධි Critical
අවධි අවස්ථාව Critical state
අවධි ඈඳුම Critical coupling
අවධි උපලනය Critical opalescence
අවධි කෝණය Critical angle
අවධි පථය Critical path
අවධි බකල වීම Critical buckling
අවධි ලෙස පරිමන්දිත පරිපථය Critically damped circuit
අවධි සමෝෂ්ණ රේඛාව Critical isothermal
අවධික සටහන Phasor diagram
අවධිකය Phasor
අවධිය ; කාලාවර්තය ; කාලය Period
අවනති ලක්ෂ්‍යය Yield point
අවනතිය ; ප්‍රතිලාභය Yield
අවනාශිතාව Indestructibility
අවනෙත Objective
අවපාත කටුව Dip-needle
අවපාත චක්‍රය Dip-circle
අවපාතය ; ගිලුම Dip
අවම ; අඩුතම ; අවමය; අඩුතමය Minimum
අවම අපගමන කෝණය Angle minimum deviation
අවම අපගමනය Minimum deviation
අවම කරනවා Minimize
අවම පෘෂ්ඨය Minimal surface
අවර පෙත්ත Propeller
අවරගැස්ම Back lash
අවරිය ; ඉන්ඩිගෝ Indigo
අවරෝධක අවස්ථාව Buffer stage
අවරෝධක වර්ධකය Buffer amplifier
අවරෝධකය ; ස්වාරක්ෂකය Buffer
අවරෝහණ කෝණය Angle of depression
අවර්ණක දෙඉත්තAchromatic doublet
අවර්ණක සංයුක්තයAchromatic combination
අවර්ණකAchromatic
අවර්ණතාවAchromatism
අවලම්බනය ; අවලම්බිතය Suspension
අවලම්බය Pendulum
අවලම්බයේ බට්ටා Bob of pendulum
අවලම්බිත ; එල්ලු Suspended
අවලම්බිත අංශුව Suspended particle
අවලම්බිත චුම්බකය Suspended magnet
අවලම්බිත දඟර ගැල්වනොමීටරය Suspended coil galvanometer
අවශිෂ්ට වර්ණ Substractive colours
අවශේෂය /ධාරණශිලතාව Remanence
අවශෝෂක බලය Absorptive power
අවශෝෂකතාව Absorptivity
අවශෝෂකය Absorbent
අවශෝෂණ Absorption
අවශෝෂණ කලාපය Absorption band
අවශෝෂණ බලය Absorbing power
අවශෝෂනය කරනවා Absorb
අවශෝෂයතාව Absorbability
අවසරය Compliance
අවසාදිතය Sediment
අවස්ථා විපර්යාසය Change of state
අවස්ථා සමීකරණය Equation of state
අවස්ථා සාන්තත්‍යය Continuity of state
අවස්ථාව ; පියවර State
අවස්ථිත ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය Inertial system of co-ordinates
අවස්ථිති ඉලිප්සාභය Ellipsoid of inertia
අවස්ථිති කේන්ද්‍රය Centre of inertia
අවස්ථිති ගුණිතය Product of inertia
අවස්ථිති පද්ධතිය Inertial system
අවස්ථිති ස්කන්ධය Inertial mass
අවස්ථිතිය Inertia
අවහිරය Constriction
අවාසිය Disadvantage
අවිකිරිණ කක්ෂය Non-radiating orbit
අවිකිරිණශීල Non-radioactive
අවිචලතා ආමානය Invariance
අවිචලතාව Invariable plane
අවිචලය Invariance gauge
අවිචල්‍යතලය Invar steel
අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය Myopia
අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය Short sight
අවිලයනීය Infusible
අවිශද කරනවා ; අවිශදතාවBlur
අවිශදBlurred
අවිශදතාව ; අවිශද කරනවා Blur
අවිශේෂ වර්ණාවලිය Normal spectrum
අවුන්සය Ounce (oz)
අවේක්ෂණ ලක්ෂ්‍යය ; අවේක්ෂණ සථානය Check point
අවේක්ෂණය ; හරිවැරදි බැලීම Check
අංශ කලාප Side bands
අංශකය ; ප්‍රමාණය ; මාත්‍රය Degree
අංශු ගති විද්‍යාව Particle dynamics
අංශු තරම් ව්‍යාප්තිය Particle size distribution
අංශු ත්වරකය Particle accelerator
අංශු මැවුම Creation of particles
අංශු සමුහය Swarm of particles
අශුද්ධ වර්ණාවලිය Impure spectrum
අංශුව Particle
අංශුවල පථය Track of particles
අශ්ව ජවය Horse-power
අෂ්ටකය Octet
අෂ්ටමකය Octant
අෂ්ටමකය; අෂ්ටමිය Octave
අසංතුලනය Unbalance
අසන්තති ධාරාව Discontinuous current
අසන්තෘප්ත Unsaturated
අසන්තෘප්ත වාෂ්පය Unsaturated vapour
අසමකලාස්ථ සංරචකය Out of phase component
අසමකාස්ථ Out-of-phase
අසමචාරි ප්‍රකිරණය Incoherent scattering
අසමතාව Contrast
අසමමිතික Asymmetric
අසමමිතික Unsymmetrical
අසමමිතික කාචය Unsymmetrical lens
අසමමිතිය Asymmetry
අසමමුහුර්තක Asynchronous
අසමමුහුර්තක මෝටරය Asynchronous motor
අසමසාර්වදිශ Anisotropic
අසමසාර්වදිශ මාධයය Anisotropic medium
අසමසාර්වදිශතාවAnisotropy
අසමාන Unequal
අසමානතාව Inequality
අසම්පාත දෝෂය Error due to parallax
අසම්පාත දෝෂය Parallax error
අසම්පාතය Parallax
අසම්පීඩ්‍ය ප්‍රවාහය Incompressible flow
අසම්පීඩ්‍යතාව Incompressibility
අසම්මේය Incommensurable
අසංයුජන පද Non-combining terms
අසංරුද්ධ Unconstrained
අසව්ව ; අසවු කරනවා Hinge
අසංස්ථිතික බල Non-conservative forces
අසාන්තත්‍යය Discontinuity
අසාපේක්ෂතාවාදි සීමාව Non-relativitistic limit
අසාමාන්‍ය ; අප්‍රමත Abnormal
අසාමාන්‍ය කිරණ Extraordinary rays
අසාමාන්‍ය ධ්‍රැවණය Abnormal polarisation
අසාමාන්‍ය ප්‍රතිබිම්බය Extraordinary image
අස්ථායි සමමුහුර්තකරණය Unstable synchronlsation
අස්ථායිතාව Instability
අස්ථායී Unstable
අස්ථායී සමතුලිතතාව Unstable equilibrium
අස්ථිතාව Ossicle
අස්ථිතික Astatic
අස්ථිතික සමතුලිතතාව Astatic equilibrium
අස්ථිරතාපී ක්‍රියාවලිය Non-adiabatic process
අස්ථුටික Amorphous
අහඹු : ආකස්මික Accidental
අහඹු ගිණීම් Accidental counts
අහඹු දෝෂය Accidental error
අහඹු සම්පාතය Chance coincidence
අහඹු සම්පාතය Accidental coincidence
අහර්මයිට් කාරකය Non-hermitian operator
අහස Sky
අහසේ නිල Blue of sky
අහස් තරංගය Sky wave
අළු සැහැය Grey
අළුවන් අවශෝෂණය Grey absorption
අළුවන් වස්තුව Grey body
ආකර ලුණු Rock salt
ආකර ස්ඵටික Rock crystal
ආකර්ෂණ තැටි විද්‍යුත්මානය Attracted disc electrometer
ආකර්ෂණය Attraction
ආකලන ප්‍රමේයය Addition theorem
ආකලනය ; එකතු කිරීම Addition
ආකල්‍යතාව Additivity
ආකාරය/ ස්වරෑපය Form
ආකාශ ගංගාව ; අහස් ගඟ Milky way
ආකාශ නියාමකය Coelostat
ආකිමිඩීස් Archimedean
ආකිමිඩීස් මුලධර්මය Principle of Archimedes
ආකිමිඩීස් විදුම්යත Archimedean drill
ආකූල ප්‍රවාහය Turbulent flow
ආකූලතාව Turbulence
ආකූලතාව අඩු ම වෘත්තය Circle of least confusion
ආකෘති වක්‍රය Profile curve
ආක්ෂක Axial
ආක්ෂක ක්වොන්ටම් අංකය Axial quantum number
ආක්ෂක වික්‍රියාව Axial strain
ආගණකය ; කොම්පියුටරය Computer
ආගන් Argon
ආගන්තුක ඵලය Sporadic effect
ආඝර්ෂ විද්‍යුතය Triboelectricity
ආඝර්ෂ සන්දීප්තිය Triboluminescence
ආටීසියානු ළිඳ Artesian well
ආතතිකය ; වෙළුම Tie
ආතතිය Tension
ආතන්‍ය ප්‍රත්‍යාබලය Tensile stress
ආතන්‍ය ප්‍රබලතාව Tensile strength
ආතන්‍ය වික්‍රියාව Tensile strain
ආතානක අනොන්‍ය ක්‍රියාව/ ආතිනක අන්තර් ක්‍රියාව Tensor interaction
ආතානක කලනය Calculus of tensors
ආතානක බලය Tensor force
ආතානකය ; ආතානක Tensor
ආතානකයක සංකෝචනය Contraction of tensor
ආතානකයේ තරාව Rank of tensor
ආදර්ශ සම්පරීක්ෂණය Model experiment
ආදර්ශනය කරනවා Demonstrate
ආදර්ශය Model
ආදානය ; ප්‍රතිග්‍රහණය Reception
ආදායක ඇහැසිය Receiving aerial
ආදායක පරිපථය Receiving circuit
ආදායකය ; රිසීවරය ; ප්‍රතිග්‍රාහකය Receiver
ආදිරසායනික Alchemical
ආදේශය Substitution
ආධාරක රේඛාව Base line
ආධාරක සහ කුළුණු Supports and columns
ආධාරකය Stand
ආධාරය/ ආධාරකය Support
ආධ්‍රැවක වක්‍රය Meridian curve
ආනත තලය Inclined plane
ආනත දර්පණය Inclined mirror
ආනති ප්‍රක්ෂේපණය Clinographic projection
ආනතිමානය Clinometer
ආනතිය Inclination
ආනමන කම්පන Flexural vibrations
ආනමන දෘඩතාව Flexural rigidity
ආනමනය Flexure
ආනුභවික නියමය Empirical law
ආනුමානික වාදය Stochastic theory
ආන්ත ප්‍රවේගය Terminal velocity
ආන්ත ඵලය End effect
ආන්ත හෝධනය End correction
ආන්තර Differential
ආන්තර අයනීකරණ කුටීරය Differential ionisation chamber
ආන්තර අවශෝෂණය Differential absorption
ආන්තර ඉස්කුරැප්පුව Differential screw
ආන්තර කප්පි කාණ්ඩය Differential pulley
ආන්තර ගියරය Differential gear
ආන්තර පරාස වක්‍රය Differential range curve
ආන්තර පොම්ප කිරීම Differential pumping
ආන්තර වාත උෂ්ණත්වමානය Differential air thermometer
ආන්තර සක හා අකර Differential wheel and axle
ආන්තර හුමාල කැලරිමීටරය Differential steam calorimeter
ආපතිත කෝණය Subtended angle
ආපසු ගමන් පහර Return stroke
ආපසු තමන් සලකුණ Return trace
ආමානය Gauge
ආමෘශ පෘෂ්ඨය Caustic surface
ආමෘශ වක්‍රය Caustic curve
ආමෘශය ; දාහක Caustic
ආමේචර චුම්බකය Armature magnet
ආමේචරය Armature
ආමේචරයේ වළල්ල Ring of armature
ආම්ලිකතාව Acidity
ආයාත කනීනිකාව Entrance pupil
ආයාම අභිමුඛ පිහිටීම Broadside-on position
ආරක්ෂක අපචාරකය Protective screen
ආරක්ෂක ආලේපය Protective coating
ආරම්භක Initial
ආරම්භක අගය ගැටලුව Initial value problem
ආරම්භක අවශ්‍යතා/ ආරම්භක භාව්‍යත්වInitial conditions
ආරම්භක චලිතය Initial motion
ආරම්භක විසර්ජනය Initial discharge
ආරෝප ධාරාව Charging current
ආරෝප යතුර Charging key
ආරෝපණ අවිචලතාව Charge inrriance
ආරෝපණ ඒකකය Unit of charge
ආරෝපණ නියතතාව Charge constancy
ආරෝපණ පෘෂ්ඨික ඝනත්වය Surface density of charge
ආරෝපණ ව්‍යාප්තිය Distribution of charge
ආරෝපණ සමතාව Equality of charges
ආරෝපණ සංස්ථිතිය Conservation of charge
ආරෝපණය Charge
ආරෝපිත අංශු ත්වරකය Charged particle accelerator
ආරෝපිත Charged
ආරෝපිත පංඝතන න්‍යෂ්ටි Charged condensation nuclei
ආරෝපිත සන්නායකය Charged conductor
ආරෝහකය Elevator
ආරෝහකය Rider
ආරෝහණ කෝණය Angle of elevation
ආරෝහණය Elevation
ආර්තව විචලනය Seasonal variation
ආර්ද්‍රතා දර්ශකය Hygroscope
ආර්ද්‍රතාමානය/ හයිග්‍රෝමීටරය Hygrometer
ආර්ද්‍රතාමිතික තත්වය;සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව Hygrometric state
ආර්ද්‍රතාව Humidity
ආලෝක ධ්‍රැවණය Polarisation of light
ආලෝක නිරෝධනය Interference of light
ආලෝක පරාවර්තනය Reflection of light
ආලෝක ප්‍රචාරණය Propagation of light
ආලෝක ප්‍රභවය Source of light
ආලෝක ලපය Spot of light
ආලෝක වර්තන Dioptric
ආලෝක වර්තනය Refraction of light
ආලෝක විවර්තනය Diffraction grating
ආලෝකය පිළිබඳ ලවක වාදය Corpuscular theory of light
ආලෝකය පිළිබඳ විමෝචන වාදය Emissive power
ආවර්තක ; කාලාවර්තක Periodic
ආවර්තක කබොළු ව්‍යුහය Periodic shell structure
ආවර්තක ක්ෂේත්‍රය Periodic field
ආවර්තක චලිතය Periodic motion
ආවර්තිතා වක්‍රය Periodic table
ආවර්තිතාව Periodicity
ආවර්ධනය Augnast
ආවේග ජනකය Impulse generator
ආවේග තලබමරය Impulse turbine
ආවේගය Impulse
ආවේගී ආතතිය Impulsive tension
ආවේගී බලය Impulsive force
ආංශික ; ආංශිකය Partial
ආංශික අවකලන සමීකරනය Partial differential equation
ආංශික තානPartial tones
ආංශික ධ්‍රැවණයPartial polarisation
ආංශික විසරණය Partial diffusion
ආංශික සන්නායකතාව Partial conductivity
ආංශික සම්ප්‍රේෂණය Partial transmission
ආංශික සහභාග Partials
ආසක්තිය Adhesion
ආසන්න ; සන්නිකර්ෂණය කරනවා Approximate
ආසන්න අගය Approximate value
ආසවනය Distillation
ආස්‍රැත ජලය Distilled water
ආස්‍රැති පීඩනය Osmotic pressure
ආහන්‍ය ; තැළෙන සුලු Malleable
ආහන්‍යතාව Malleability
ඇකියුමිලේටරය; සංචායකය; සමාවායකයAccumulator
ඇක්ටිනික් කිරණයActinic ray
ඇක්ටිනියම්Actinium
ඇක්ටිනෝ චිකිත්සාවActinotherapy
ඇක්ටිනෝන්Actinon
ඇක්ටිනෝමානයActinometer
ඇගැයීම Evaluation
ඇතිලි දුන්න Brush spring
ඇතිලි වියBrush yoke
ඇතිල්ල Brush
ඇතිල්ලුම් විල්ල ; ඇතිලි මුදුව Slip ring
ඇතුළු ක්වොන්ටම් අංකය Inner quantum number
ඇතුළු ගුණිතය Inner product
ඇත්දොර ; ආයමුඛය Inlet
ඇත්දොර කපාටය Inlet valve
ඇදි කම්බිය Stretched wire
ඇදි දුන්න Stretched spring
ඇදීයාම Creep
ඇධ්‍රැවක තලය ඇස්ස ; දැලිස ; දැල Meridian plane
ඇනකයිලෝසියාවAnkylosis
ඇනායනය Anion
ඇනෝඩ ධාරාව Plate current
ඇනෝඩ පරපථය Plate circuit
ඇනෝඩ ලාක්ෂණිකAnode characteristics
ඇනෝඩය Anode
ඇනෝඩාගමනය Anaphoresis
ඇඳිරි ගැස්ම ; ධූමනය ; දුම් ගැස්වීමFogging
ඇඳිල්ල Pull
ඇබය Stopper
ඇමිල් ඇසිටේට් Amyl acetate
ඇමිල් ඇසිටේට් පහනAmyl lamp
ඇමීටරය Ammeter
ඇම්පියර තුලාව Ampere balance
ඇම්පියරතාව Amperage
ඇම්පියරය Ampere
ඇම්බර් Amber
ඇම්ලියෝපියාව Amblyopia
ඇඹරුම Twist
ඇඹරුම් කටුව Twist drill
ඇරගනයිට් Aragonite
ඇල Oblique
ඇල ගැටුම Oblique impact
ඇල පතනය Oblique incidence
ඇල බව Obliquity
ඇල බැවී ශ්‍රිතය Obliquity facter
ඇල බැවී සාධකය Obliquity function
ඇල මුවාතBezel
ඇලුනිකෝ Alnico
ඇලුම් සංගුණකය Sticking coefficient
ඇලෝ කදම්බය Beam of light
ඇල් කිරීම; මර්දනය Quenching
ඇල්පා Alpha
ඇල්පා අංශු විවර්ෂණය Alpha particle bombardment
ඇල්පා ක්ෂය Alpha decay
ඇල්පා විකිරකය Alpha radiator
ඇල්පාට්‍රෝනය Alphatron
ඇවුරුම් කෙන්ඩෙන්සරය Blocking condenser
ඇවුරුම් දෝලකය Blocking oscillator
ඇවෙක්සුම Expectation
ඇවෙක්සුම් අගය Expectation value
ඇස Eye
ඇසි මුහුණත / මුහුණස Facet
ඇසේ අවිදුර ලක්ෂ්‍යය Near point of the eye
ඇස් කන්නාඩි Spectacles
ඇස්ඩිකිය Asdic
ඇස්බෙස්ටෝස් Asbestos
ඇස්ස ; දැලිස ; දැල Mesh
ඇහැසිය ; වන් කම්බිය ; වන් Aerial
ඇහිරුම ; සන්නිපාතනය Packing
ඇහුරූ ටැඹ Packed column
ඈඳනවා Couple
ඈඳුම් Coupling
ඈඳුම් සංගුණකය Coefficient of coupling
ඈඳූ දෝලක Coupled oscillators
ඈඳූ පරිපථ Coupled circuits


ඉ-ඊ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
ඉංජිනේරු විද්‍යාව Engineering
ඉංජිනේරුවා Engineer
ඉට'බියම් Ytterbium
ඉටි Wax
ඉටි තීරය Wax taper
ඉටිපන්දම Candle
ඉටිපන්දම් බලය Candle power
ඉට්ට්‍රියම් Yttrium
ඉතා උස් සංඛ්‍යාතය Very high frequency
ඉතාම ලාභ අගය Most profitable value
ඉදිර ප්‍රකිරණය Forward scattering
ඉදිරි නැඹුර Forward bias
ඉද්ද Spindle
ඉද්ද; බීරලුව; බොබිම Bobbin
ඉනධන කැලරිමීටරය Fuel calorimeter
ඉන්ඩිගෝ;අවරියIndigo
ඉන්ද්‍රිය ; හැඟීම Sense
ඉන්ධන Fuel
ඉන්වා වානේ Invariant
ඉපි නලාව Reed-pipe
ඉපිය Reed
ඉපිලලුම් ඉදිකටු Floatation needles
ඉපිලුම Floating bodies
ඉපිලුම් තරංග Floatation waves
ඉපිලුම් තලය Plane of floatation
ඉපිලුම් නියමය Principle of floatation
ඉපිලුම් ස්පර්ශය Surface of flotation
ඉපිලෙන වස්තු Floatation
ඉපිල්ල ; ඉපිලෙනවා Float
ඉබේ එතෙන Self winding
ඉමර දඟරය Spinning coil
ඉමැයුම් කාලය Clipping time
ඉමැයුම් පරිපථය Clipper circuit
ඉමැයුම් පරිපථය Clipping circuit
ඉරට්ට-ඉරට්ට න්‍යෂ්ටිය Even-even nucleus
ඉරට්ට-ඔත්ත න්‍යෂ්ටිය Even-odd nucleus
ඉරවලු අනුකලය Contour integral
ඉරවලු රේඛාව Contour lines
ඉරවලු වාටි Contour fringes
ඉරවලු විරූපණය Deformation of contours
ඉරවලුව Contour
ඉරි පදය Primed term
ඉලක්ක එකලස Target assembly
ඉලක්ක ද්‍රව්‍යය Target material
ඉලක්ක න්‍යෂ්ටිය Target nucleus
ඉලක්ක ප්‍රදේශය Target area
ඉලක්ක මුලද්‍රව්‍යය Target element
ඉලක්කය ; ඉලක්ක Target
ඉලම Ylem
ඉලිප්සය Ellipse
ඉලිප්සාභ ඛණ්ඩාංක Ellipsoidal co-ordinates
ඉලිප්සාභ ප්‍රසංවාදය Elliptic
ඉලිප්සාභය Ellipsoid
ඉලිප්සීය Elliptic co-ordinates
ඉලිප්සීය අනුකලය Elliptic paraboloid
ඉලිප්සීය කක්ෂය Elliptical vibration
ඉලිප්සීය ඛණ්ඩාංක Elliptic cylinder
ඉලිප්සීය ධ්‍රැවණය Elliptical orbit
ඉලිප්සීය පරාවලයාභයElliptic polarisation
ඉලිප්සීය ලෙස ධ්‍රැවිත ආලෝකය Elliptically polarised light
ඉලිප්සීය සිලින්ඩරය Elliptic intergral
ඉලිප්සීයතාව Ellipticity
ඉලුම් කෝණය Grazing angle
ඉලෙක්ට්‍රෝඩය Electrode
ඉලෙක්ට්‍රෝන ආරෝපණය Electronic charge
ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්විච්චිලෑම Electronic switching
ඉලෙක්ට්‍රෝන ඕගය Electron avalanche
ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බය Electron beam
ඉලෙක්ට්‍රෝන ග්‍රහණය Electron capture
ඉලෙක්ට්‍රෝන ටයිප් කිරීම Electrotyping
ඉලෙක්ට්‍රෝන පොකුරුවීම Bunching of electrons
ඉලෙක්ට්‍රෝන මඟින් ඈඳුණු බහුකම්පකයElectron coupled multivibrator
ඉලෙක්ට්‍රෝන මාරුව Electron transfer
ඉලෙක්ට්‍රෝන ඹ්ඝය Electron avalanche
ඉලෙක්ට්‍රෝන රැචිය Electron affinity
ඉලෙක්ට්‍රෝන විද්‍යාවElectronics
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය Electronic configuration
ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය Emission of electrons
ඉලෙක්ට්‍රෝන විවර්ෂණය Electron bombardment
ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රාන්ති කාලය Electron transit time
ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නයනයElectronic conduction
ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නායකතාව Electronic conductivity
ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්කන්ධය Electronic mass
ඉලෙක්ට්‍රෝනElectron
ඉලෙක්ට්‍රෝනElectronic
ඉල්මනයිට් Ilmenite
ඉවත් කුරුව Eliminator
ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය Pitch of screw
ඉස්කුරුප්පු ආමානය Screw gauge
ඉස්කුරුප්පු ජැක්කුව Screw jack
ඉස්කුරුප්පු පෙත්ත Screw nut
ඉස්කුරුප්පු පොට Screw thread
ඉස්කුරුප්පු හිස/ ඉස්කුරුප්පු කුඩුම්බිය Screw head
ඉස්කුරුප්පුව Screw
ඉහළ අක්ෂාංශය High latitude
ඉහළ අචල ලක්ෂ්‍යය Upper fixed point
ඉහළ අෂ්ටකය Higher octave
ඉහළ ගණය Higher order
ඉහළ වායුගෝලය Upper atmosphere
ඉහළ/ උච්ච High
ඉහිය ; සීකරය Spray
ඉහුවලයය Hyperbola
ඉංජිනේරු විද්‍යාව Engineering
ඉංජිනේරුවා Engineer
ඉට'බියම් Ytterbium
ඉටි Wax
ඉටි තීරය Wax taper
ඉටිපන්දම Candle
ඉටිපන්දම් බලය Candle power
ඉට්ට්‍රියම් Yttrium
ඉතා උස් සංඛ්‍යාතය Very high frequency
ඉතාම ලාභ අගය Most profitable value
ඉදිර ප්‍රකිරණය Forward scattering
ඉදිරි නැඹුර Forward bias
ඉද්ද Spindle
ඉද්ද; බීරලුව; බොබිම Bobbin
ඉනධන කැලරිමීටරය Fuel calorimeter
ඉන්ඩිගෝ;අවරියIndigo
ඉන්ද්‍රිය ; හැඟීම Sense
ඉන්ධන Fuel
ඉන්වා වානේ Invariant
ඉපි නලාව Reed-pipe
ඉපිය Reed
ඉපිලලුම් ඉදිකටු Floatation needles
ඉපිලුම Floating bodies
ඉපිලුම් තරංග Floatation waves
ඉපිලුම් තලය Plane of floatation
ඉපිලුම් නියමය Principle of floatation
ඉපිලුම් ස්පර්ශය Surface of flotation
ඉපිලෙන වස්තු Floatation
ඉපිල්ල ; ඉපිලෙනවා Float
ඉබේ එතෙන Self winding
ඉමර දඟරය Spinning coil
ඉමැයුම් කාලය Clipping time
ඉමැයුම් පරිපථය Clipper circuit
ඉමැයුම් පරිපථය Clipping circuit
ඉරට්ට-ඉරට්ට න්‍යෂ්ටිය Even-even nucleus
ඉරට්ට-ඔත්ත න්‍යෂ්ටිය Even-odd nucleus
ඉරවලු අනුකලය Contour integral
ඉරවලු රේඛාව Contour lines
ඉරවලු වාටි Contour fringes
ඉරවලු විරූපණය Deformation of contours
ඉරවලුව Contour
ඉරි පදය Primed term
ඉලක්ක එකලස Target assembly
ඉලක්ක ද්‍රව්‍යය Target material
ඉලක්ක න්‍යෂ්ටිය Target nucleus
ඉලක්ක ප්‍රදේශය Target area
ඉලක්ක මුලද්‍රව්‍යය Target element
ඉලක්කය ; ඉලක්ක Target
ඉලම Ylem
ඉලිප්සය Ellipse
ඉලිප්සාභ ඛණ්ඩාංක Ellipsoidal co-ordinates
ඉලිප්සාභ ප්‍රසංවාදය Elliptic
ඉලිප්සාභය Ellipsoid
ඉලිප්සීය Elliptic co-ordinates
ඉලිප්සීය අනුකලය Elliptic paraboloid
ඉලිප්සීය කක්ෂය Elliptical vibration
ඉලිප්සීය ඛණ්ඩාංක Elliptic cylinder
ඉලිප්සීය ධ්‍රැවණය Elliptical orbit
ඉලිප්සීය පරාවලයාභයElliptic polarisation
ඉලිප්සීය ලෙස ධ්‍රැවිත ආලෝකය Elliptically polarised light
ඉලිප්සීය සිලින්ඩරය Elliptic intergral
ඉලිප්සීයතාව Ellipticity
ඉලුම් කෝණය Grazing angle
ඉලෙක්ට්‍රෝඩය Electrode
ඉලෙක්ට්‍රෝන ආරෝපණය Electronic charge
ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්විච්චිලෑම Electronic switching
ඉලෙක්ට්‍රෝන ඕගය Electron avalanche
ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බය Electron beam
ඉලෙක්ට්‍රෝන ග්‍රහණය Electron capture
ඉලෙක්ට්‍රෝන ටයිප් කිරීම Electrotyping
ඉලෙක්ට්‍රෝන පොකුරුවීම Bunching of electrons
ඉලෙක්ට්‍රෝන මඟින් ඈඳුණු බහුකම්පකයElectron coupled multivibrator
ඉලෙක්ට්‍රෝන මාරුව Electron transfer
ඉලෙක්ට්‍රෝන ඹ්ඝය Electron avalanche
ඉලෙක්ට්‍රෝන රැචිය Electron affinity
ඉලෙක්ට්‍රෝන විද්‍යාවElectronics
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය Electronic configuration
ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය Emission of electrons
ඉලෙක්ට්‍රෝන විවර්ෂණය Electron bombardment
ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රාන්ති කාලය Electron transit time
ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නයනයElectronic conduction
ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නායකතාව Electronic conductivity
ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්කන්ධය Electronic mass
ඉලෙක්ට්‍රෝනElectron
ඉලෙක්ට්‍රෝනElectronic
ඉල්මනයිට් Ilmenite
ඉවත් කුරුව Eliminator
ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය Pitch of screw
ඉස්කුරුප්පු ආමානය Screw gauge
ඉස්කුරුප්පු ජැක්කුව Screw jack
ඉස්කුරුප්පු පෙත්ත Screw nut
ඉස්කුරුප්පු පොට Screw thread
ඉස්කුරුප්පු හිස/ ඉස්කුරුප්පු කුඩුම්බිය Screw head
ඉස්කුරුප්පුව Screw
ඉහළ අක්ෂාංශය High latitude
ඉහළ අචල ලක්ෂ්‍යය Upper fixed point
ඉහළ අෂ්ටකය Higher octave
ඉහළ ගණය Higher order
ඉහළ වායුගෝලය Upper atmosphere
ඉහළ/ උච්ච High
ඉහිය ; සීකරය Spray
ඉහුවලයය Hyperbola
E ස්තරය E-layer
ඊගල් නැංවුම Eagle mounting
ඊතර කල්පිතය Ether hypothesis
ඊතර තරංග Ether wave
ඊතර ප්ලවනය Ether drift
ඊතර සුළඟ Ether wind
ඊතර රෝධය Ether drag


උ-ඌ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
U බටය U-shaped tube
U මෙසෝනය U-meson
U හැඩවත් U-shaped
උච්ච අගය Peak-value
උච්ච කැටි වලාකුළ Alto-cumulus cloud
උච්ච භාරය Peak -load
උච්ච වායුව Noble gas
උච්ච විද්‍යුත් රේඛය Alti electrograph
උච්ච විභවය High potential
උච්ච වෝල්ටීයතා අගය Peak -voltage value
උච්ච ශක්ති ප්‍රකිරණය High energy scattering
උච්ච් ස්තර වලාකුළAlto-stratus cloud
උච්ච ස්වරය High note
උච්ච සහභාග Upper partials
උච්චමානය Altimeter
උච්චායන පරිපථයPeaking circuit
උච්චාවචන වාදය Theory of fluctuation
උච්චාවචන වෙනවා Fluctuate
උච්චාවචනය Fluctuation
උච්ඡේදන විකිරණයAnnihilation radiation
උච්ඡේදනය Annihilation
උඩකුර Superscript
උඩත් පර්යන්තය Upper bound
උඩහලුව Stirrup
උඩිස් මුලික Overhead mains
උඩු ගැම්ම Uptake
උඩු පහර Upstroke
උඩු පහර රෝදය Overshot wheel
උඩුකුරැ තෙරපුම Upthrust
උඩුකුරැ ප්‍රතිබිම්බය Erect image
උඩුකුරැ පීඩනය Upward pressure
උඩුසර Anabatic
උඩුසර සුළඟ Anabatic wind
උණ කටුව Clinical thermometer
උණ්ඩය Bullet
උණු දිය සැපයුම Hot water supply
උණුWarm
උණුසුම Hotness
උත්-අවතල කාචය Convexo-concave lens
උත්ක්‍රම චුම්බකමානය Deflection magnetometer
උත්ක්‍රම දඟරය Deflection coil
උත්ක්‍රමකය Deflector
උත්ක්‍රමය Deflection (deflexion)
උත්තර ධ්‍රැවය North-pole
උත්තරාලෝකය Aurora borealis
උත්තල Convex
උත්තල කාචය Convex lens
උත්තල මාවක Convex meniscus
උත්තාරණ චලිතය Motion of translation
උත්තාරණ චලිතය Translatory motion
උත්තාරණ ප්‍රවේගය Translational velocity
උත්තාරණය Translation
උත්තේජජිත විකිරණය Stimulated radiation
උත්තේජනය කරනවා Stimulate
උත්ප්ලවනය Buoyance
උත්ප්ලාවකතා කේන්ද්‍රය Centre of buoyancy
උත්ප්ලාවකතා පෘෂ්ඨය Surface of buoyance
උත්ප්ලාවකතා වක්‍රය Curvature
උත්ප්ලාවකතා ශෝධනය Correction for buoyancy
උත්ප්ලාවකතාව Buoyancy
උත්පාදන තාපය Heat of formation
උත්පාදනය Production
උත්සර්ජන පද්ධතිය Dissipative system
උත්සර්ජනය Dissipation
උත්ස්වනික තරංග Supersonic wave
උත්ස්වනික නිරෝධනමානය Supersonic interferometer
උත්ස්වනික වේගය Supersonic speed
උත්ස්වනිය Supersonics
උත්ස්වේදනය Transport
උතුරු යොමු ධ්‍රැවය North-seeking pole
උතුරු-දකුණු එලය North -south effect
උතුරු-දකුණු අසමමිතිය North-south asymmetry
උද්දිගංශ ක්වොන්ටම් අංකය Azimuthal quantum number
උද්දිගංශ මාලිමාව Azimuth compass
උද්දිගංශය Azimuth
උද්දේශ්‍ය රේඛාව Fiducial line
උද්දේශ්‍ය ලකුණ Fiducial mark
උද්ධෝවකය Elutriator
උද්ධෝවනයElutriation
උදම Tide
උදම් ආකර්ෂණය Tidal attraction
උදම් ආමානය Tide gauge
උදම් ජවය Tidal power
උදම් තරංගය Tidal wave
උදාසීන Neutral
උදාසීන අක්ෂය Neutral axis
උදාසීන සමතුලිතතාව Neutral equilibrium
උදාසීනිකරණය Neutralisation
උදිළුම Scintillation
උදිළුම් ගණකය Scintillation counter
උදිළුම් නිවාරකය Scintillation screen
උදුන Oven
උදුන ; ලිප Stove
උදුන් කූර Poker
උදුන් යාමකය Oven regulator
උන්නත දිගංශමානය Altazimuth
උපකන ; සවන්කඩ Ear piece
උප-කබොළ Subshells (of electrons)
උපකරණය Instrument
උපකරණය උපකරණ Apparatus
උපක්‍රමය Contrivance
උපක්‍රමය Device
උපග්‍රහණ පදනම Postulatory basis
උපග්‍රහණය Postulate
උපචක්‍රය Hypocycle
උපඡායාව Penumbra
උපජනක ප්‍රතික්‍රියාකාරකය Breeder reactor
උපජනකය Breeder
උපජනන වක්‍රය Breeding cycle
උපජනනය Breeding
උපතලාව Sub-level
උපදනවා ; උපදිනවා ; ජනනය කරනවා Generate
උපනෙත Eye piece
උපපථ එතුම Shunt winding
උපපථ එතුම් ඩයිනමෝව Shunt wound dynamo
උපපථ එතුම් මෝටරය Shunt wound motor
උපපථය Shunt
උපමානය Criterion
උපරිතාන Overtone
උපරිම ; උපරිමය ; වැඩිතම ; වැඩිතමය Maximum
උපරිම අවම (ලක්ෂ්‍ය) Maxima and minima
උපරිම උෂ්ණත්වමානය Maximum thermometer
උපරිම කාර්යක්ෂමතාව Maximum efficiency
උපරිම පරාසය Maximum range
උපරිම පාරායණය Maximum span
උපල Opal
උපලනය Opalescence
ඌනිත පීඩනය Reduced pressure
උපස්වනික ප්‍රවාහය Subsonic flow
උපාංගය : අතිරේක : උපාංග Accessory
උපාක්ෂ කිරණ Paraxial rays
උපාප්‍රමාණිකය Substandard
උපාවකාශය Subspace
උපාවධි Subcritical
උභයධ්‍රැව විසරණය Ambipolar diffusion
උමං ආචරණය Tunnel effect
උර්ධ්වපාතනය කිරීම Sublime
උල්කා ඇකියාර Meteor trail
උල්කා කැල Meteor swarm
උල්කාව Meteor
උල්කාශ්මය Meteorite
උල්ලේඛය ; උල්ලේඛ Abrasive
උවාරණය Appliance
උෂ්ණ / රත Hot
උෂ්ණ වාත එන්ජිම Hot-air engine
උෂ්ණත්ව අසාන්තත්‍යය Temperature discontinuity
උෂ්ණත්ව ඇවුරැම Temperature enclosure
උෂ්ණත්ව එන්ට්‍රෝපි සටහන Temperature entropy diagram
උෂ්ණත්ව දර්ශකය Thermoscope
උෂ්ණත්ව ප්‍රභාව Temperature brightness
උෂ්ණත්ව පාලකය ; උෂ්නත්ව ස්ථාපය Thermostat
උෂ්ණත්ව රේඛය Thermograph
උෂ්ණත්ව සංගුණකය Temperature coefficient
උෂ්ණත්වමානය Thermometer
උෂ්ණත්වමිතික ද්‍රව්‍යය Thermometric substance
උෂ්ණත්වමිතිය Thermometry
උෂ්ණත්වය ; උෂ්ණත්ව Temperature
උෂාලෝක Auroral
උෂාලෝකය Aurora
උස Height
උස ; උච්චය ; උන්නතාංශය Altitude
උසස් ගණය High order
උසස් ගණයේ ශෝධනය High order correction
උසස් ගණයේ සන්නිකර්ෂණය High order approximation
උසුව Sagitta
උසුවක්‍රය Sagittal curve
ඌනන සාධකය Reduction factor
ඌනනය Reduction
ඌනිත අවස්ථා සමීකරණය Reduced equation of state
ඌනිත ස්කන්ධය Reduced mass
ඌර්ධ්වකාරක කාචය Erecting lens
ඌර්ධ්වකාරක ප්‍රිස්මය Erecting prism
ඌර්ධ්වපාතිතය Sublimate
ඌෂ්මකය Furnace


එ-ඒ-ඓ-ඵ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
X කිරණ X-ray
X කිරණ අවශෝෂණ දාර X-ray absorption edges
X කිරණ ඡායාරෑපය X-ray radiogram
X කිරණ තලා X-ray levels
X කිරණ දෙඉත්ත X-ray doublet
X කිරණ වරණ මුලධර්ම X-ray selection principles
X කිරණ සනොබන විභවය X-ray excitation potential
එකතු කිරීම; ආකලනයAddition
එකලස Assembly
එකෙල්ල දෝෂය Error of alignment
එකෛල; ඉදියුම Alignment
එකොළොස් අවුරුදු චක්‍රය Eleven year cycle
එක්තටු යානය Monoplane
එක්පට; ඒක තහඩු Oneply
එංජිමක කාර්යක්ෂමතාව Efficiency of an engine
එටලුම Etalon
එතුම Winding
එනමල් Enamel
එනමල් සිමෙන්ති Enamel cement
එන්ජිම Engine
එන්ට්‍රෝපිය Entropy
එන්තැල්පිය Enthalpy
එපිඩයස්කෝපය Epidiascope
එපිස්කෝපය Episcope
එබනයිට් Ebonite
එමරි කඩදාසි Emery paper
එල්ලා වැටෙනවා ; එල්ලා වැටුම Sag
එල්ලු; අවලම්බිත Suspended
එළවුම් ඊෂාව Driving shaft
එළවුම් රෝදය Driving wheel
එළිකණ Glare
එළිමහන් ඇහැසිය Outdoor acrial
ඒක අණුක වායු Unimolecular gases
ඒක අවස්ථා ක්‍රියාවලිය Single stage process
ඒක කේන්ද්‍රීය Concentric
ඒක ධ්‍රැවීය ප්‍රේරණය Unipolar induction
ඒක නාලි විශ්ලේෂණය Single channel analyser
ඒක ප්‍රවාහ එන්ජිම Uniflow engine
ඒක රේඛීය පද්ධතිය Collinear system
ඒක විවර්තනි ඇමීටරය Unipivot ammeter
ඒක විවර්තනී උපකරණය Unipivot instrument
ඒක සූත්‍රි Unifilar
ඒක සූත්‍රි විද්‍යුත්මානය Unifilar electrometer
ඒකක පරිවර්තනය Conversion of units
A ගණයේ වර්ධකය Class A amplifier
ඒකක බල බටය Unit tube of force
ඒකක සෛලය Unit cell
ඒකක හා මැන Units and dimensions
ඒකකම්පකය Univibrator
ඒකකය Unit
ඒකකේන්ද්‍රීය යොත Concentric cable
ඒකජාත ශ්‍රීතය Monogenic function
ඒකතල බල Coplanar forces
ඒකතලතාව Coplanarity
ඒක-දිශ ධාරාව Undirectional current
ඒක-දිශ ප්‍රවාහය Undirectional flow
ඒකධ්‍රැව ස්විච්චිය Single pole switch
ඒකධ්‍රැවය; එක්දුව Monopole
ඒකපරමාණුක අණුව Monatomic molecule
ඒකමානය One-dimensional
ඒකලනය Isolation
ඒකලිත පද්ධතිය Isolated system
ඒකලිත භාරය Isolated load
ඒකවරකය ; ඒකචලන තෝරනය Uniselector
ඒකවර්ණ ආලෝකය Monochromatic light
ඒකවර්ණ විකිරණය Monochromatic radiation
ඒකවර්ණකරය Monochromator
ඒකසංයුජ Monovalent
ඒකස්වනය Unison
ඒකාකාර Uniform
ඒකාකාර කෝණික ගම්‍යතාව Uniform angular momentum
ඒකාකාර ත්වරණය Uniform acceleration
ඒකාකාර ත්වරිත චලිතය Uniformly accelerated motion
ඒකාකාර හරිත දණ්ඩ Uniformly loaded beam
ඒකාක්ෂ ස්ඵටිකය Uniaxial crystal
ඒකාංග දෝෂ Systematic errors
ඒකාංගික සසන්නායකය Unilateral conductor
ඒකාණුක පටලය Monomolecular film
ඒකාණුක පටලය Unimolecular film
ඒකාතනය Monotone
ඒකාරෝපිත අයනය Singly charged ion
ඒකීකෘත ක්ෂේත්‍ර වාදය Unified field theory
ඒකීය ක්‍රමය Unitary method
ඒකීය න්‍යාසය Unitary matrix
ඒකීය පරිණාමනය Unitary transformation
ඒකීය ලක්ෂ්‍ය Unit points
ඒක්ෂණ ස්විච්චිය Tumbler-switch
ඒෂණිය ; ඒෂණය කිරීම Probe
ඓක අන්තර ක්‍රමය Sum and difference method
ඓක අවස්ථාව Singlet state
ඵෂලිත්ත Echelette
ඵෂලුම Echelon
ඵෂලුම් ආවරණය Echelon effect
ඵෂලුම් වර්ණාවලීක්ෂය Echelon spectroscope
ඵෂලුම් ශ්‍රේටිම Echelon grating


ඔ-ඕ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
ඔඑස්ටෙඩය Oersted
ඔක්සයිඩඩ් ස්තරය Oxide layer
ඔක්සයිඩය Oxide
ඔක්සි ඇසිටිලීන් පන්දම Oxy hydrogen torch
ඔක්සි හයිඩ්රජ්න් පන්දම Oxy-acetylene torch
ඔක්සිජන් Oxygen
ඔත්තු කණ්ණාඩිය Spy glasses
ඔත්තේ පදය Odd term
ඔත්තේ ශ්‍රිතය Odd function
ඔප දමනවා ; ඔපය Polish
ඔපය Shine
ඔපරා කන්නාඩි Opera-glasses
ඔපිසොමීටරය Opisometer
ඔබෝව Oboe
ඔබ්ස්කියුරා කැමරාව Camera obscura
ඔරුව; දෙණ ; තාපකය Bath
ඔර්ගල නළය Organ pipe
ඔර්ලෝසු යන්ත්‍රය Clockwork
ඔළොඹු බින්දුව Pendant drop
ඕතො පැරා Ortho-para
ඕතො පැරා පරිවර්තනයOrtho-para conversion
ඕතො පැරා සංක්‍රමණය Ortho-para transition
ඕතොරොම්බස Orthoromabic
ඕතොහයිඩ්රඩන් Orthohydrogen
ඕතොහීලියම් Orthohelium
ඕමය Ohm
ඕමික තාපනය Ohmic heating
ඕමික ප්‍රතිරෝධය Ohmic resistance
ඕම්මානය Ohmmeter
ඕසෝනගෝලය Ozonosphere
ඕසෝන් Ozone
ඕසෝන් ස්තරය Ozone layer


ක-ඛු

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
K ඉලෙක්ට්‍රෝන ග්‍රහණය K-electron capture
K කබොළ K-shell
K ග්‍රහණය K-capture
K තලාව K-level
K පද K-terms
K පරිවර්තනය K-conversion
Q කලාප පද්ධතිය Q-system of bands
Q සංඛ්‍යාව Q-number
Q සාධකය Q-factor
කක්ෂතලය/ ක්‍රාන්තිවලයEcliptic
කක්ෂය Orbit
කක්ෂීය ; කාක්ෂිකය Orbital
කක්ෂීය කෝණික ගම්‍යතාව Orbital angular momentum
කට හඬ Vocal sound
කටාරමVat
කටාරය ; ආශය Reservoir
කටුව; සූචිය; ඉඳි කටුව; කූර Needle
කට්ට කප්පිය Grooved pulley
කට්ටලය Outfit
කඩ කඩ කිරීම Stagger
කඩදාසිය ; පත්‍රය Paper
කඩුළුවම් පරිපථය Gating circuit
කණිකා ගිණුම් වක්‍රය Grain count curve
කණිකා ඝනත්වය Grain density
කණිකාව Grain (gr.)
කථා නළය Speaking tube
කථා වර්ධකය Speech-amplifier
කදම්බ කපාටය Beam tube
කදම්බ ප්‍රතිවර්තනය Reversal of beams
කදම්බ වතුරෝඩය Beam tetrode
කදම්බ විහිදුම Beam spread
කදම්බ සම්ප්‍රේෂණය Beam transmission
කදෙව් අයනීකරණය Columnar ionization
කදෙව් ප්‍රතිසංයෝජනය Columnar recombination
කන ; කර්ණය Ear
කනිනිකාව Pupil of the eye
කන් අඩිය Ear drum
කන් නලාව Ear trumpet
කන් බණුව Ear phone
කඳ වාසි ශෝධනය Stem exposure correction
කඳ; තීරය Column
කඳ; බෙරය ; බරණිය Barrel
කඳුරුලි උපරිමය Cascade maximum
කඳුරුලි ක්‍රමය Cascade process
කඳුරුලි නිපාතය Cascade shower
කඳුරුලි මෝටරය Cascade motor
කඳුරුලි වර්ධකය Cascade amplifier
කඳුරුලි සම්බන්ධනය Cascade connection
කඳුරුල්ල ; කඳුරුලි Cascade
කපා හරින වෝල්ටීයතාව Cut-off voltage
කපා හරින සංඛ්‍යාතය Cut-off frequency
කපා හරිනය ; කටව්ටය Cut-out
කපා හැරීම ; කපා හරිනවා Cut-off
කපාට ගැබ Valve chest
කපාට පරාමිතිය Tube parameter
කපාට ප්‍රදාන ධාරිතා බලය Tube input capacitance
කපාට ලාක්ෂණික Valve characteristics
කපාට ලාක්ෂණිය Tube characteristics
කපාටය Valve
කප්පිය Pulley
කබොළ ; කටුව Shell
කබොළු ආදර්ශය Shell model
කබොළු ව්‍යුහය Shell structure
කම්පක කට්ටලය Vibrator unit
කම්පක ජව සැපයුම Vibrator power supply
කම්පකය ; කම්පක Vibrator
කම්පන කඳ Vibrating column
කම්පන ගැල්වනෝමීටරය Vibration galvanometer
කම්පන චලිතය Vibratory motion
කම්පන චුම්බකමානය Vibration magnetometer
කම්පන චුම්බකය Vibrating magnet
කම්පන තරංග Shock waves
කම්පන තලය Plane of vibration
කම්පන වාරකය Shock absorber
කම්පන විධි Modes of vibration
කම්පන ශක්ති තලාවVibrational energy level
කම්පන සුචලන අංක Vibrational degrees of freedom
කම්පනය ; කම්පන Vibration
කම්පහින ; කම්පහානිය Dead beat
කම්පහින ගැල්වනෝමීටරය Dead galvanometer
කම්බි ආමානය Wire gauge
කම්බි ඇදුම් සටහන Wiring diagram
කම්බි පථය ; කම්බි ඇදීම Wiring
කම්බි විෂ්කම්බය Wire diameter
කම්බිදැල් Wire gauze
කරණම් කාලය Flip over time
කරණම් දඟරය Flip coil
කරණය ; කාර්ය ඵලය Performance
කරබඳ Collar
කරාමය ; සවුන Tap
කර්ණය Hypotenuse
කර්මය Operation
කලනය Calculus
කලම්ප පරිපථය Clamping circuit
කලම්පය ; කලම්ප ගසනවා Clamp
කලා අපවර්තකය Phase inverter
කලා අසමතා අණ්වීක්ෂය Phase contrast microscope
කලා අසමතා ක්‍රමය Phase contrast method
කලා කෝණය Phase angle
කලා මාරුකුරුව Phase shifter
කලා මාරුව Phase shift
කලා විපර්යාසය Phase change
කලා විලම්බය Phase lag
කලා ස්ථායිතාව Phase stability
කලාප අනුවර්තිය Zonal harmonic
කලාප ඉවත්කරුව Band eliminator
කලාප ඉවත්කුරු පෙරහන Band eliminating filter
කලාප තරණ පෙරහන Band pass filter
කලාප තහඩුව Zone plate
කලාප දෝෂය Zonal defect
කලාප පළල Band width
කලාප පිහියාදාර පරීක්ෂාව Zonal knife-edge test
කලාප වර්ණාවලිය Band spectrum
කලාප විශ්ලේෂකය Band analyzer
කලාප විහිදුවීම Band spreading
කලාප සමුහය Band group
කලාප හිස Band head
කලාපනය Zoning
කලාපය Zone
කලාපය ; පටිය ; තීරුව Band
කලාපික වර්ණාවලිය Banded spectrum
කලාව Minute (angle)
කලාව Phase
කලින් තෝරාගත් අගය ; ප්‍රාග්වරණිත අගය Pre-selected value
කලිල Colloidal solution
කලිල ද්‍රාවණය Colloids
කල්පිත Hypothetical
කල්පිත Imaginary
කල්පිත මුල Imaginary roots
කල්පිත රාශි Imaginary quantities
කල්පිතය Hypothesis
කවුළුව Window
කසුව ; කංචුකය Jacket
කස්කුරප්පු නීතිය Cork screw rule
කස්කුරුප්පුව Cork screw
කළු ආර Black track
කළු තුහින Black frost
කළුවීම Blackening
කාච නිමැදීම Grinding of lens
කාච පද්ධතියක ප්‍රමුඛ ලක්ෂ්‍ය Cardinal points of a lens system
කාච රසයVitreous humour
කාචමය විද්‍යුතය Vitreous electricity
කාචයක ප්‍රධාන ලක්ෂ්‍ය Principal points of a lens
කාචයක බලය Power of a lens
කාටිසීය ඛණ්ඩාංක Cartesian co-ordinates
කාටිසීය සංරචකය Cartesian component
කාන්දු පෙරිම Dialysis
කාප්පය ; කුරුපාව Strut
කාබන් චාපය Carbon arc
කාබන් සූත්‍රිකා පහන Carbon filament lamp
කාබියුරණය Carburation
කාබියුරිත Carburetted
කාබියුරේටරය Carburettor
කායික ප්‍රකාශ විද්‍යාව Physiological optics
කාරක Operating
කාරක නැඹුර Operating bias
කාරක ලක්ෂ්‍යය Operating point
කාරක වෝල්ටීයතාව Operating voltage
කාරක සංඛ්‍යාතය Forcing frequency
කාරක සමමිතිකායකය Symmetrisation of operators
කාරකය Agent
කාරකය Operator
කාරකාත්මක Operational
කාරකාත්මක අර්ථ දැක්වීම Operational definition
කාරකාත්මක ක්‍රමය Operational method
කාරකාත්මක විග්‍රහය Operational analysis
කාර්තුව Quart
කාර්ය මේසය ; වඩුබංකුව Work bench
කාර්ය ශ්‍රිතය Work function
කාර්යක්ෂමතාව Efficiency
කාල අනුකලය Time integral
කාල අන්තරය Time interval
කාල නියතය Time constant
කාල පරායත්ත හැසිරීම Time dependent behaviour
කාල පාදය Time base
කාල පිරිසැරුම Time sweep
කාල ප්‍රවිචාරකය Time discriminator
කාල විචලන ක්ෂේත්‍රය Time varying field
කාල විභේදනය Time resolution
කාල විලම්බය Time lag
කාල විස්තාරණය Time dilatation
කාල ව්‍යුත්පන්නය Time derivative
කාල සංකෝචනය Time contraction
කාල සංඥාව Time signal
කාල ස්වායත්තය Time independent
කාලගුණ අනාවැකි Weather forecast
කාලගුණ දර්ශකය Weatherglass
කාලගුණ පෙරුයීම; කාලගුණ පුරෝකථනය Weather prediction
කාලගුණ සටහන Weather chart
කාලගුණය Weather
කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන Weatherproof
කාලය Epoch
කාලය ; වේලාව Time
කාලය බඳු චතුර් දෛශිකය Time like four-vector
කාලාරම්භ කෝණය Epoch angle
කාලාවර්තය ; කාලය Period
කාලික විචලනය Temporal variation
කාහලය Trumpet
කැට කළ/ කැට වුණු/ කැටැයුණු Granulated
කැටකඳු Stacks
කැටපල් ක්‍රියාව Catapult
කැටයම් කැපීම Engraving
කැටායනය Cation
කැටායනය Kation
කැටි ගැසෙනවා ; කැටියෙනවා Coagulate
කැටි වලාව Cumulus
කැටිත්ත Granule
කැටි-වැහි වලාව Cu mulo-nimbus cloud
කැඩ්මියමි කෝෂය Cadmium cell
කැඩ්මියම් රතු රේඛාව Cadmium red line/ Red line of cadmium
කැතිටොමීටරය Cathetometer
කැතෝඩ අනුගාමිකය Cathode follower
කැතෝඩ අවකාශය Cathode space
කැතෝඩ කිරණ Kathode rays
කැතෝඩ නැඹුර Cathode bias
කැතෝඩ බැස්ම Cathode drop
කැතෝඩය Kathode
කැතෝඩය ; කැතෝඩ Cathode
කැතෝඩාගමනය Cataphoresis
කැනඩා බෝල්සම් Canada balsam
කැන්ටිලීවරය Cantilever
කැපා මෙසෝනය kappa meson
කැප්ස්ටනය Capstan
කැබළිකුරුව Smasher
කැමරාව Camera
කැලමල් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය Calomel electrode
කැලරික Caloric
කැලරිමීටරය Calorimeter
කැලරිය Calorie
කැලිපරය ; කලපාසය Callipers
කැලුට්‍රෝනය Calutron
කැල්සයිට් Calcite
කැවේ පෙර අවර පැද්දුම Pitch of ship
කැසට්ටුව ; කැසිත්ත Cassette
කැළඹීම Disturbance
කැළඹුණු දිනය Disturbed day
කැළඹුම ; කුණාටුව Storm
කිචයක විවරය Aperture of a lens
කිචයක විවරය Aperture of a lens
කිණිහිරය Anvil (of ear)
කිණිහිරය Anvil (of ear)
කිමිදුම් කුටිය Diving bell
කියත් දැති ජනකය Saw-tooth generator
කියත් දැති තරංගය Saw wave
කියුරිය Curie
කියුරියම් Curium
කිරණ කදම්බය Bundle of rays
කිරණ කේතුව Cone of rays
කිරණ තුලිකාව Pencil of rays
කිරණ පෙට්ටිය Ray box
කිරණ ප්‍රකාශ විද්‍යාව Ray optics
කිරණ මාර්ගය ලකුණු කිරීම Tracing of ray
කිරණය Ray
කිරිය ක්වොන්ටම Quantum of action
කිරුම් යන්ත්‍රය Weighing machine
කිලෝ වේල්ට් ඇම්පියරය Kilo-volt-ampere (kva.)
කිලෝඕමKilo-ohm
කිලෝග්රෑමය Kilogram (kg.)
කිලෝචක්‍රය Kilocycle (kc.)
කිලෝමීටරය Kilometer (km.)
කිලෝවොටය Kilowatt (kw.)
කිලෝවොට් පැය Kilowatt-hour (kwh.)
කිලෝවෝල්ටය Kilovolt (kv.)
කුජ; අඟහරු Mars
කුජනය Bird call
කුඤුඤ වාටිය Wedge fringe
කුඤ්ඤය Wedge
කුටික සමමිතිය ආතානකය Skew symmetric tensor
කුටිය Enclosure
කුඩා කැලරිය Small calorie
කුඩා දෝලන Small oscillations
කුඩු ක්‍රමය Powder method
කුඩු රටාව Powder pattern
කුඩු විවර්තනය Powder diffraction
කුඩුම්බිය ; හිස ; ඉහ Head (of nail)
කුන්දු ආචරණය Skip effect
කුන්දු කලාපය Skip zone
කුන්දු දුර Skip distance
කුරුපා Shear-legs
කුරුපා පිළිබඳ වාදය Theory of struts
කුසන්නායකය Bad conductor
කුසන්නායකය Non-conductor
කුසලාංකය Figure of merit
කුහර ; කුහරය Hollow
කුහර අනුනාදකය Cavity resonator
කුහර ඵලය Cavity effect
කුහර වාදය Hole theory
කුහරනය Cavitation
කුහරය ; කුහර Cavity
කූඩුව Cage
කූර කපාටය Needle valve
කූලෝම් ; කූලෝම Coulomb
කූලෝම් අනොන්‍ය ක්‍රියාව Coulomb interaction
කූලෝම් තරංග ශ්‍රිතය Coulomb wave function
කූලෝම් ප්‍රකිරණය Coulomb scattering
කූලෝම් බාධකය Coulomb barrier
කූලෝම් මානය Coulomb meter
කෘත කම්පනය Forced vibration
කෘත දෝලනය Forced oscillation
කෘත සංවහනය Forced convection
කෘත්‍රිම Artificial
කෘත්‍රිම Artificial
කෘත්‍රිම ධ්වනය Synthetic sound
කෘත්‍රිම පෘථක්කරණය Artificial disintegration
කෘත්‍රිම පෘථක්කරණය Artificial disintegration
කෘෂ්ණ වස්තු විකිරණය Black body radiation
කෙදි කැටි වළාකුළ Cirro-cumulus
කෙනෙහුම් ලක්ෂ්‍යය Pinch point
කෙඳි වළාකුළ Cirrus
කෙවෙනිය Socket
කෙහෙදුන්න Hair spring
කෙළි නැව Yacht
කේතය ; කේතායන කරනවා . Code
කේතාංකය Cipher (Code No.)
කේතු අවලම්බය Conical pendulum
කේතු ඛණ්ඩාංක Conical co-ordinates
කේතු ඡින්නකය Frustum of a cone
කේතු නලාව Conical horn
කේතු වර්තනය Conical refraction
කේතුක Conics
කේතුකය Conic section
කේතුව Cone
කේතුවක ජනකය Generator of cone
කේන්දීය ප්‍රක්ෂේපණය Gnomonic projection
කේන්ද්‍ර පථය Centrode
කේන්ද්‍රකය Centroid
කේන්ද්‍රය ; මධ්‍යය Centre
කේන්ද්‍රාපසාරකය Centrifuge
කේන්ද්‍රාපසාරී Centrifugal
කේන්ද්‍රාපසාරී ත්වරණයCentrifugal acceleration
කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පය Centrifugal pump
කේන්ද්‍රාපසාරී බලය Centrifugal force
කේන්ද්‍රාභිසාරී ත්වරණය Centripetal acceleration
කේන්ද්‍රික ; කේන්ද්‍රික Central
කේන්ද්‍රිත ඛණ්ඩ දීප්තිමානය Sector photometer
කේන්ද්‍රිත ඛණ්ඩය Sector
කේවල ප්‍රකිරණය Single scattering
කේශනාලිකාව Quill tubing
කේශික Capillary
කේශික ආකර්ශණය Capillary attraction
කේශික උද්ගමනය Capillary rise
කේශික ක්‍රියාව Capillary action
කේශික තරංගය Capillary wave
කේශික විද්‍යුත්මානය Capillary electrometer
කේශිකතාව Capillarity
කේෂ ආර්ද්‍රතාමානය Hair hygrometer
කොක්ක Hook
කොටනියනය; චතුරංගය Quaternion
කොටස ; භාගය Part
කොටැංජනය (කොට්) Cotangent (cot)
කොටු තරංග දෝලකය Square wave oscillator
කොට්ටය උපධානය
කොණ්ඩ කටු කැතෝඩය Hair pin cathode
කොන්ඩෙන්සර ප්‍රතිදානය Condenser output
කොන්ඩෙන්සර මයික්‍රෝපෝනය Condenser microphone
කොන්ඩෙන්සරය Smoothing condenser
කොන්ඩෙන්සරය ; සංඝනීකාරකය ; ධාරිත්‍රකය Condenser
කොන්ඩෙන්සරයේ ධාරිතාව Capacity of condenser
කොපුව Sheath
කොබෝල්ට් වීදුරු Cobalt glass
කොරියෝලි බල Coriolis'forces
කොස්මොට්‍රෝනය Cosmotron
කෝටිකය ; සිරස් ඛණ්ඩය ; සිරස් ඛණ්ඩාංකය Ordinate
කෝණමානය Protractor
කෝණය Angle
කෝණය Angle
කෝණික උත්ක්‍රමය Angular deflection
කෝණික උත්ක්‍රමය Angular deflection
කෝණික ක්වොන්ටිකරණය Angular quantisation
කෝණික ක්වොන්ටිකරණය Angular quantisation
කෝණික ගම්‍යතා සංස්ථිතිය Conservation of angular momentum
කෝණික ත්වරණය Angular acceleration
කෝණික දෝලනය Angular oscillation
කෝණික පරායත්තතාව Angular dependence
කෝණික ප්‍රවේගය Angular velocity
කෝණික බැමීම Angular spin
කෝණික විශාලනය Angular magnification
කෝණික ව්‍යාප්තිය Angular distribution
කෝණික ව්වරය Angular aperture
කෝණික සහසම්බන්ධය Angular correlation
කෝණිකAngular
කෝනෙට්ටුව Cornet
කෝමල ස්වරය Flat note
කෝමාව Coma
කෝව Crucible
කෝෂ වර්ධනය Cell amplification
කෝෂය Cell
කෝසයිනය (කොස්) Cosine (cos)
කෝසයින් නියමය Cosine law
කෝසයින් ශ්‍රේණිය Cosine series
කෝසීකනය (කොසෙක්) Cosecent (cosec)
ක්‍යාදේශ විචල්‍ය Commuting variables
ක්යෝට්ස් කාචය ; දියතරිප්පු කාචය Quartz lens
ක්‍රමය Method
ක්‍රමය ; විධිය ; ක්‍රියාවලි; කාර්යාවලිය; පැසරුම Process
ක්‍රමාංකනය කරනවා; අංක ශෝධනය කරනවාCalibrate
කාලාවර්තක; ආවර්තකPeriodic
ක්‍රමාංකනය/ ක්‍රමාංකය Graduation
ක්‍රමාංකනය; ක්‍රමාංකනය කිරීම; අංක ශෝධනය Calibration
ක්‍රමාංකය; සංඛ්‍යාව; අංකනය Number
ක්‍රමාන්වය Gradation
ක්‍රමාරෝපිත Factorial
ක්‍රයොපෝරසය Cryophorus
ක්‍රවුන් වීදුරු Crown- glass
ක්‍රාත් Carat
ක්‍රාන්ති කෝණය Angle of declination
ක්‍රාන්තිය Declination
ක්‍රිප්ටොන් Krypton
ක්‍රියා අනුකලය Action integral
ක්‍රියා පිළිවෙළ Procedure
ක්‍රියා විචල්‍යය Action variable
ක්‍රියානුරෑප උෂ්ණත්වය Working temperature
ක්‍රියානුරෑප වොල්ටියතාව Working voltage
ක්‍රියාරම්බක වෝල්ටීයතාව Starter voltage
ක්‍රියාව Action
ක්ලච්චය Clutch
ක්ලයිඉනොග්‍රාපය Klydonograph
ක්ලයිස්ට්‍රෝන දෝලකය Klystron oscillator
ක්ලයිස්ට්‍රෝනය Klystron
ක්ලුරිනෙට්ටුව Clarinet
ක්වින්ක් බටය Quincke's tube
ක්වේසරය Quasar
ක්වොන්ටටීකරණය Quantisation
ක්වොන්ටම ; ක්වොන්ටම් Quantum
ක්වොන්ටම් Quanta
ක්වොන්ටම් අංකය Quantum number
ක්වොන්ටම් අවශ්‍යතාව Quantum condition
ක්වොන්ටම් අවස්ථාව Quantum state
ක්වොන්ටම් දෝෂය Quantum defect
ක්වොන්ටම් පිනුම Quantum jump
ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව Quantum mechanics
ක්වොන්ටම් වරණ නීති Quantum selection rules
ක්වොන්ටම් සංඛ්‍යානය Quantum statistics
ක්වොන්ටීකරණ නීති Quantisation rules
ක්වෝට්ස් කූඤ්ඤය Quartz wedge
ක්වෝට්ස් ගුරුත්ව තුලාව Quartz gravity balance
ක්වෝට්ස් තන්තුව Quartz fibre
ක්වෝට්ස් ප්‍රිස්මය Quartz prism
ක්වෝට්ස් ස්ඵටිකය Quartz crystal
ක්ෂණික ධාරාව Instantaneous current
ක්ෂණික ධාරාව Momentary current
ක්ෂමතා ප්‍රදානය Power input
ක්ෂමතා සැපැයුම ; ජව සැපැයුම Power supply
ක්ෂය ; ක්ෂය වෙනවා Decay
ක්ෂය කාලය Period of decay
ක්ෂය නියතය Decay constant
ක්ෂය සාධකය Decay factor
ක්ෂාර ලෝහ Alkali metal
ක්ෂාර ලෝහ Alkali metal
ක්ෂාරීය ඇකියුමිලේටරය Alkaline accumulator
ක්ෂාලක ; ක්ෂාලකය Detergent
ක්ෂාලකත්වය Detergency
ක්ෂාලන චක්‍රය Elution curve
ක්ෂිතිජ අර්ශකය Artificial horizon
ක්ෂිතිජය ; තිරස Horizon
ක්ෂුද්‍ර ග්‍රහයා Asteroid
ක්ෂුද්‍ර ග්‍රහයා Asteroid
ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාව Field action
ක්ෂේත්‍ර ක්වොන්ටීකරණය Quantisation of field
ක්ෂේත්‍ර ගැඹුර Depth of focus
ක්ෂේත්‍ර වක්‍රතාව Curvature of field
ක්ෂේත්‍ර වක්‍රතාව Curve of magnetisation
ක්ෂේත්‍ර සඳහා සංස්ථිති ප්‍රමේයය Conservation theorem for field
ක්ෂේත්‍රය Field
ක්ෂේප දැල්ල Jet flame
ක්ෂේප පිළිබඳ වාදය Theory of jets
ක්ෂේප ප්‍රචාලනය Jet propulsion
ක්ෂේප ශුන්‍යකාරක පොම්පය Jet exhaust pump
ක්ෂේපයානය ; ජෙට් යානය Jet plane
ඛගෝල ආධ්‍රැවකය Celestial meridian
ඛගෝල සමකය Celestial equator
ඛගෝලය Celestial sphere
ඛණ්ඩකය Radical
ඛණ්ඩය Segment
ඛණ්ඩාංක Co-ordinates
ඛණ්ඩාංක නිරෑපණය Co-ordinate representation
ඛණ්ඩාංක ලක්ෂිතය Co-ordinate plot
ඛනිජ Mineral
ඛුරප චුම්බකය Horse-shoe magnet


ග-ඝෝ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
G-සාධකය G-factor
ගගන යාත්‍රාවAeroplane
ගණක පරිපථය Counter circuit
ගණක පාලනය Counter control
ගණක පාලිත වලාකුටිරය Counter controlled cloud chamber
ගණකය ; ගිණීම් යන්ත්‍රය Calculator
ගණනය ; ගණනය කිරීම Calculation
ගණනය කරනවා Calculate
ගණය ; වර්ගය ; පටිපාටිය Order
ගණිනය Counter
ගති විද්‍යාව ; ගතිකය Dynamics
ගතික ප්‍රතිරෝධය Dynamic resistance
ගතික භාර රේඛාව Dynamic loadline
ගතික ලක්ෂණ Dynamic characteristics
ගතික විද්‍යුතය Dynamic electricity
ගතික සමතුලිතතාව Dynamic equilibrium
ගතිමය විචල්‍යය Dynamical variable
ගතිමය සමරූපතාව Dynamical similarity
ගතිමය සමීකරණය Dynamical equation
ගතිමය ස්ථායිතාව Dynamical stability
ගම්‍යතා කාරකය Momentum operator
ගම්‍යතා ඝූර්ණය Moment of momentum
ගම්‍යතා නිරූපණය Momentum representation
ගම්‍යතා පෙරහන Momentum filter
ගම්‍යතාව Momentum
ගරාදි අවලම්බය Gridiron pendulum
ගරාදිය ; අරය Spoke
ගවුසය Gauss
ගවේෂක බැලූනය Sounding baloon
ගහන Dense
ගහන මාධ්‍යය Dense medium
ගාමක ක්ෂමතාව; ගාමක ජවය Motive power
ගාමක බලය Motive force
ගැටලුව Problem
ගැටි තානය Edge tone
ගැටි ඵලය Edge effect
ගැටුණු ඉලෙක්ට්‍රෝනය Knock-on electron
ගැටුම Impact
ගැටුම් කෝණය Glancing angle
ගැටුම් පරාමිතිය Impact parameter
ගැටුම් විභවය Striking potential
ගැබ Chest
ගැමා Gamma
ගැමා කිරණය Gamma ray
ගැමා විකිරණය Gamma radiation
ගැමා විමෝචනය Gamma emission
ගැඹුර Depth
ගැඹුර පිරික්සුම Depth sounding
ගැලුම Gallon (gal.)
ගැල්වනොස්කෝපය Galvanoscope
ගැල්වනෝමීටර නියතය Galvanometer constant
ගැල්වනෝමීටර පරිමන්දනය Damping of galvanometer
ගැල්වනෝමීටර පහන හා පරිමාණය Galvanometer lamp and scale
ගැල්වනෝමීටර සුචකය Galvanometer pointer
ගැල්වනෝමීටරය Galvanometer
ගැසලීන් Gasoline
ගැස්සෙමින් නැටීම; ගැස්සීම Bumping or irregular boiling
ගැළුපෙන නිරීක්ෂණය Compatible observation
ගෑස් කාබන් Gas carbon
ගිණීම Counting
ගිණීම් දෝෂය Counting error
ගිණීම් ශීඝ්‍රතා මාත්‍රාමානය Count rate dosimeter
ගිණීම් ශීඝ්‍රතා මාත්‍රාමානය Counts
ගිණූ අගය ; ගණිම අගය Calculated value
ගිනි එන්ජිම Fire engine
ගිනි දැල්ල Flame
ගිනි නිවනය Fire-extinguisher
ගිනි නූල ; සේව නූල Blasting fuse
ගිනි මැටි Fire clay
ගිනි වරන ; ගිනි නොගන්නා Fire proof
ගින්නූල/ සේවනූල/ විලායකය; විලීන වෙනවා; විලීන කරනවා Fuse
ගිබ්ස් කලාප අනුකලය Phase integral of Gibbs
ගිම්හාන සූර්ය නිවෘත්තිය Summer solstice
ගියරය ; පන්න Gear
ගිරුම Thunder
ගිලුම; අවපාතය Dip
ගිල්ලුම් අවනෙත Immersion objective
ගිසරය Geyser
ගුණ පාලනය Quality control
ගුණකය Multiplier
ගුණන ක්‍රියාවලිය Multiplicative process
ගුණාකාරය; බහු Multiple
ගුණාත්මක Qualitative
ගුණිතය ; ඵලය Product
ගුරුත්ව තුලාව Gravity balance
ගුරුත්ව සමීකරණය Gravity survey
ගුරුත්වජ ත්වරණය Acceleration due to gravity
ගුරුත්වමානය Gravimeter
ගුරුත්වය Gravity
ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රය Gravitational field
ගුරුත්වාකර්ෂණ විභවය Gravitational potential
ගුරුත්වාකර්ෂණය Gravitation
ගුරුත්වාකර්ෂණය පිළිබඳ සර්වත්‍ර නියතය Universal constant of gravitation
ගුරුත්වාකර්ෂන නියතය Gravitational constant
ගුලිකාව ; සැලගිය ; ලසුරැව Slug
ගෙන්දගම් අංකය Sulphur point
ගේ‍ර්ටිම් වර්ණාවලිමානය Grating spectrometer
ගේඩරය Girder
ගෝලමානය Spherometer
ගෝලය Sphere
ගෝලාකාර කබොළ Spherical shell
ගෝලාකාර කුහරය Spherical cavity
ගෝලාභ අවස්ථාව Spheroidal state
ගෝලාභය Spheroid
ගෝලිකාව Globe
ගෝලිකාව Spherule
ගෝලීය Spherical
ගෝලීය අනුනාදකය Spherical resonator
ගෝලීය අපේරණය Spherical aberration
ගෝලීය අවලම්බය Spherical pendulum
ගෝලීය කොන්ඩෙන්සරය Spherical condenser
ගෝලීය තරංග පෙරමුණ Spherical wave-front
ගෝලීය තරංගය Spherical wave
ගෝලීය ත්‍රිකෝණය Spherical triangle
ගෝලීය ධ්‍රැවීය ඛණ්ඩාංක Spherical polar co-ordinates
ගෝලීය ප්‍රසංවාද Spherical harmonics
ගෝලීය විද්‍යුත් චුම්බක තරංග Spherical electromagnetic wave
ගෝලෝව/ ගෝලය Globule
ග්‍රහ Planetary
ග්‍රහ අපේරණය Planetary aberration
ග්‍රහ කක්ෂය Planetary orbit
ග්‍රහ මණ්ඩලය Planetary system
ග්‍රහණ කාර්යක්ෂමතාව Efficiency of capture
ග්‍රහණ සම්භාවිතාව Capture probability
ග්‍රහණය Capture
ග්‍රහණය Eclipse
ග්‍රහයා Planet
ග්‍රහාභය Planetoid
ග්‍රාහනය Susceptance
ග්‍රාහිතාව Susceptibility
ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව Greenwich mean time
ග්‍රීස් ලප දීප්තිමානය Grease-spot photometer
ග්රූම Gram-atom
ග්රූම අණුව Gram-molecule
ග්රූම අයනය Gram-ion
ග්රූම කැලරිය Gram (g)
ග්රූම පරමාණුව Gram-calorie
ග්රූම සමකය Gram-equivalent
ග්‍රේටිම් ගණිත වගු Mathematical tables
ග්‍රේටිම් නියතය Grating constant
ග්‍රේන් Grain
ග්ලුසියරය Glacier
ග්ලූකෝස් Glucose
ඝටනාව Constitution
ඝන ; ඝනය Solid
ඝන අවස්ථාව Solid state
ඝන කෝණය Solid angle
ඝන පටලය Thick film
ඝන ප්‍රසංවාද Solid harmonics
ඝන ප්‍රසාරණය Cubical expansion
ඝන මුලය Cube root
ඝන වක්‍රය Solidus
ඝන සෙන්ටිමීටරය Cubic centimeter
ඝනකාභය Cuboid
ඝනජ සමීකරණය Cubic equation
ඝනවල අන්තර් විසරණය Interdiffusion of solids
ඝනීකරණය / ඝනීභවනය Solidification
ඝනීභවනය ; සංඝනනය ; සංඝනන Condensation
ඝර්ම කලාපය Torrid zone
ඝර්ෂණ කේතුව Cone of friction
ඝර්ෂණ කේතුව Friction cone
ඝර්ෂණ ඩයිනමෝමීටරය Friction dynamometer
ඝර්ෂණ ප්‍රතිරෝධය Frictional resistance
ඝර්ෂණ බලය Force of friction
ඝර්ෂණ රෝධකය Friction brake
ඝර්ෂණ විද්‍යුතය Frictional electricity
ඝර්ෂණය Friction
ඝාතීය Exponential
ඝර්ෂණයෙන් විද්‍යුතන කිරීම Electrification by friction
ඝර්ෂනමානය Tribometer
ඝාතය Exponent
ඝාතීය අවශෝෂණය Exponential absorption
ඝාතීය ක්ෂය Exponential decay
ඝාතීය නළාව Exponential horn
ඝාතීය වක්‍රය Exponential curve
ඝාතීය ව්‍යාප්තිය Exponential distribution
ඝාතීය ‍ශ්‍රේණිය Exponential series
ඝූර්ණ ඉලිප්සය Momental ellipse
ඝූර්ණ ඉලිප්සාභය Momental ellipsoid
ඝෝෂා අංකය Noise figure
ඝෝෂා නිහඬකුරුව Noise silencer
ඝෝෂා මට්ටම Noise level
ඝෝෂාව Noise


ච-ඡේ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
චක්‍රභ චලිතය Cycloidal motion
චක්‍රය සම අක්ෂ දණ්ඩ Wheel and axle
චක්‍රාභ අවලම්බය Cycloidal pendulum
චක්‍රාභය Cycloid
චක්‍රිය කාර්යාවලිය Cyclic process
චක්‍රිය ඛණ්ඩාංක Cyclic co-ordinates
චක්‍රිය විචල්‍ය Cyclic variables
චක්‍රිය සංකරණය Cyclic permutation
චක්ෂුරික්ෂය Ophthalmoscope
චක්ෂුර්වේදය Ophthalmology
චංචලන ආචරණය Flicker effect
චංචලන ඝෝෂාව Flicker noise
චංචලන දීප්තිමානය Flicker photometer
චතුරර්ධ්‍රැව ඝූර්ණය Quadrupole moment
චතුරස්‍රය Quadrilateral
චතුරෝඩය Tetrode
චතුර් ගම්‍යතාව Four-momentum
චතුර් දෛශික විභව Four-vector potentials
චතුර් ප්‍රවේගයFour-velocity
චතුර් විභවය Four potential
චතුර්ධ්‍රැව විකිරණය Quadrupole radiation
චතුර්මාන අවකාශය Four-dimensional space
චතුර්මාන දෛශිකය Four-dimensional vector
චතුෂ්කය ; චතුෂ්ක Quadruple
චතුස් ඛණ්ඩාංක Tetrahedral co-ordinates
චතුස්තලය Tetrahedron
චර්ම ප්‍රතිරෝධය Skin resistance
චර්වාචරණය ; බාහිරාචරණය Skin effect
චල අණ්වීක්ෂය Travelling microscope
චල ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය Moving co-ordinate system
චල චිත්‍ර කාරකය Kinematograph
චල වස්තු Moving bodies
චලකේන්ද්‍රය Metacentre
චලචිත්‍රකාරකය Cinematograph
චලිතය Motion
චලිතය පිළිබඳ නියත Constants of motion
චලිතය පිළිබඳ සාධාරණ සමීකරණ General equations of motion
චලිතයේ න්‍යාස සමීකරණය Matrix equation of motion
චාප පහන Arc lamp
චාප වර්ණාවලිය Arc spectrum
චාප විසර්ජනයArc discharge
චාප සයිනය Arc sine
චාපය Arc
චාර්තුලිකාභ තරංග Trochoidal waves
චාලක Kinetic
චාලක ඝර්ෂණය Kinetic friction
චාලක චර්යාව Kinetic behaviour
චාලක ශක්තිය Kinetic energy
චාලන විද්‍යාව; චාලනය Kinetics
චිකිත්සය Therapeutics
චිකිත්සීය පහන Therapeutic lamp
චිත්‍රපට ; පටලය Film
චුම්බක Magnetic
චුම්බක අනොන්‍ය ක්‍රියාව Magnetic interaction
චුම්බක අපතමනය Magnetic deviation
චුම්බක අයනික වාදය Magneto-ionic theory
චුම්බක ආධ්‍රැවය Magnetic meridian
චුම්බක උපපථය Magnetic shunt
චුම්බක ඒකධ්‍රැවය Magnetic monopole
චුම්බක ඒකධ්‍රැවය Magnetic unit pole
චුම්බක කවචය ; චුම්බක කබොළ Magnetic shell
චුම්බක කවචයක ප්‍රබලතාව Strength of magnetic shell
චුම්බක කාන්දුව Magnetic leakage
චුම්බක කැලරික සංසිද්ධි Magneto-calorie phenomena
චුම්බක කැළඹුම Magnetic storm
චුම්බක කුංචන දෝලකය Magneto-striction oscillator
චුම්බක කුංචනය Magneto-striction
චුම්බක ක්ෂේත්‍රය Magnetic field
චුම්බක ග්‍රාහිතාව Magnetic susceptibility
චුම්බක ඝූර්ණය Magnetic moment
චුම්බක දෘඩතාව Magnetic rigidity
චුම්බක ද්‍රවගතිකය Magneto hydrodynamics
චුම්බක ද්විධ්‍රැවය Magnetic dipole
චුම්බක ධ්‍රැවකතාව Magnetic polarity
චුම්බක නාභිගත කිරීම Magnetic focusing
චුම්බක නිවාරකය Magnetic screen
චුම්බක පාරගම්‍යතාව Magnetic permeability
චුම්බක ප්‍රකාශ විද්‍යාව Magneto-optics
චුම්බක ප්‍රෙරණය Magnetic induction
චුම්බක මන්දායනය Magnetic hysteresis
චුම්බක මාලිමාව Compass Magnetic
චුම්බක මුහුදු බෝම්බය Magnetic mines
චුම්බක යුග්මය Magnetic couple
චුම්බක රක්ෂය Magnetic keeper
චුම්බක ලේඛනය Magnetogram
චුම්බක ලේඛය Magnetograph
චුම්බක වළහනය Magnetic shield
චුම්බක වැළහීම Magnetic shielding
චුම්බක විකර්ෂණය Magnetic repulsion
චුම්බක වික්‍රියාව Magnetic strain
චුම්බක විචලනය Magnetic variation
චුම්බක විනුම Magnetic measurement
චුම්බක විභවය Magnetic potential
චුම්බක විරමණය Magnetic reluctance
චුම්බක විශ්ලේෂණ්‍ය Magnetic analysis
චුම්බක සක්‍රියතාව Magnetic activity
චුම්බක සැටැහීම ; චුම්බක සටහන Magnetic recording
චුම්බක සිසිලනය Magnetic cooling
චුම්බක ස්ථිතිකය Magneto-statics
චුම්බක ස්පන්දනය Magnetic pulsation
චුම්බක ස්‍රාවය Magnetic flux
චුම්බකගාමක බලය Magnetomotive force
චුම්බකත්වය Magnetism
චුම්බකන තීව්‍රතාව Intensity of magnetisation
චුම්බකන දඟරය Magnetising coil
චුම්බකන ධාරාව Magnetising current
චුම්බකන බලය Magnetising force
චුම්බකමානය Magnetometer
චුම්බකය Magnet
චුම්බකීය ක්‍රියාරම්භක පරිපථය Magnetic trigger circuit
චුෂණ පංකාව Suction fan
චුෂණ පොම්පය Suction pump
චුෂණ බටය Suction tube
චුෂණය ; චුෂණ Suction
ඡායා කේතුව Shadow cone
ඡායා දීප්තිමානය Shadow photometer
ඡායාරෑප තහඩුවේ වේගය Speed of photographic plate
ඡායාව Shadow
ඡායා සූක්ෂ්මරේඛය Photomicrograph
ඡායාජ්වලන පහන Photoflash lamp
ඡායාරෑප තෛලෝද අඩුක්කුව Photographic emulsion stack
ඡායාරෑප තෛලෝදය Photographic emulsion
ඡායාරෑප තහඩුව Photographic plate
ඡායාරෑප ශිල්පය Photography
ඡායාරෑප කැමරාව Photographic camera
ඡායාරෑප සංවේදිතාව Photographic sensitivity
ඡායාරෑපය Photograph
ඡායා Umbral
ඡායමාන අවස්ථාව Nascent state
ඡේද ක්‍රමය Method of sections
ඡේදකය Secant (geometrical)
ඡේදය Section


ජ-ජො

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
J-J ඈඳුම J-J coupling
J-බටය J-tube
ජ' මේනියම් ස්ඵටිකය German silver
ජගත් ආතානකය World tensor
ජනකය Generator
ජනන ශ්‍රිතය Generating function
ජම්බුල වර්ණය Violet
ජර්මන් රිදී Germanium crystal
ජල තලබමරය Water turbine
ජල විදුලිය Hydroelectricity
ජල සමකය Water equivalent
ජල සිසිලීම Water cooling
ජල හෙළනය Water dropper
ජලපරිරෝධක Watertight
ජලයෙන් සිසිලන එන්ජිම Water cooled engine
ජලරෝදය Water wheel
ජලවාෂ්ප හබක Water vapour trap
ජලීය Aqueous
ජල්ලිය Jelly
ජව අවස්ථාව Power stage
ජව ඇහුරුම Power pack
ජව උපජනකය Power breeder
ජව පරිණාමකය Power transformer
ජව පෙන්ටෝඩය Power pentode
ජව මුලික Mains
ජව රෝදය Flywheel
ජව වර්ධනය Power amplification
ජවය; ක්ෂමතාව Power
ජාතික ප්‍රමිති කාර්්‍යාංශය National Bureau of Standards
ජාලක උත්සර්ජනය Grid dissipation
ජාලක කාන්දුව Grid leak
ජාලක නැඹුර Grid bias
ජාලක නැඹුරැ වෝල්ටීයතාව Grid bias voltage
ජාලක පාලන සෘජුකාරකය Grid control rectifier
ජාලක පැද්දුම Grid swing
ජාලක ප්‍රතිරෝධකය Grid resistor
ජාලක මුර්ඡනාව Grid modulation
ජාලකය Grid
ජාලය Net work
ජාලලේඛනයHistogram
ජැකෝබියානුව Jacobian
ජැක්කුව ; අහුව Jack
ජිද්‍රකය/ සිදුර Puncture
ජිම්බල Gimbal
ජීරකය Digester
ජුලය Joule
ජුල් තාප හානිය Joule heat loss
ජෙලටින් පටලය Gelatine film
ජොකිය Jockey
ජ්‍යාමිතික Geometrical
ජ්‍යාමිතික පිරිමැවුම Geometrical design
ජ්‍යාමිතික විභේදනය බලය Geometrical resolving power
ජ්‍යාමිතික හරස්කඩ Geometrical cross-section
ජ්‍යාහණනය Geophone
ජ්වලන අංකය Ignition point
ජ්වලන දඟරය Ignition coil
ජ්වලන බල්බය Flash bulb
ජ්වලන විභවය Ignition potential
ජ්වලනය Ignition
ජ්වලනාංකය/ සැණෙලි අංකය Flash point
ජෛව අර්ධ ආයු Biological half-life
ජෛව නිවාරකය Biological shield
ජෛව භෞතිකය Biophysics
ජෛව වමිතිය Biometry
ජෛව රසායනය Biochemistry


ට-ට්‍රො

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
T කඩ පෙරහන T-section filter
T බටය T-tube
T රූල T-square
T සන්ධිය T-joint
ටකය Block
ටංගා සෘජුකාරකය Tungar rectifier
ට'බයිම ; තලබමරය Turbine
ට'බෝ ඩනකය Turbogenerator
ට'බෝ විද්‍යුත් Turbo-electric
ටයරය Tyre
ටර්පන්ටැයින් Turpentine
ටංස්ටන් Tungsten
ටංස්ටන් සර්පිල Tungsten spiral
ටංස්ටන් සූතිකාව Tungsten filament
ටැංකි පරිපථ Tank circuits
ටැංකිය Cistern
ටැංකිය Tank
ටැන්ජන ගැල්වනෝමීටරය Tangent galvanometer
ටැන්ජන චුම්බකමානය Tangent magnetometer
ටැන්ජන නියමය Tangent law
ටැන්ජනය Tangent (tan)
ටිකිය Tick
ටින් Tin
ටිෂු කඩදාස Tissue paper
ටෙලිපෝන පණිවුඩ හුවමාරුව; ටෙලිපෝනික විනැවුම ; ටෙලිපෝන සන්නිවෙදනය Telephonic communication
ටෙලිපෝන පරිණාමකය Telephone transformer
ටෙලිපෝන පරිපථය Telephone circuit
ටෙලිපෝන රිසිවරය; ටෙලිපෝන ආදායකය Telephone receiver
ටෙලිපෝන සම්ප්‍රේෂකය Telephone transmitter
ටෙලිපෝන හුවමාරු පොළ; ටෙලිපෝන විනිමය පොළ Telephone exchange
ටෙලිපෝනය ; දුරකථනය ; ටෙලිපෝනTelephone
ටෙලිපෝන් ක්‍රමය Telephone method
ටෙලිප්‍රින්ටරය ; දුරමුද්‍රකය Teleprinter
ටෙලියුරියම් Tellurium
ටෙලියුරියම් රේඛා Tellurium lines
ටොප්ලර් පොම්පයTopler pump
ටොලුයින් Toluene
ට්‍රයිටීයම් Tritium
ට්‍රයිටෝනය Triton
ට්‍රාන්සිට්‍රෝන දෝලකය Transitron oscillator
ට්රාන්සිස්ටරය Transistor
ට්රුක්ටරය Tractor
ට්‍රොලිය Trolley


ඩ-ඩෙ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
ඩම්බාරය Pile-driver
ඩැහි අඬුව Forceps
ඩිගවුස් කිරීම Degaussing
ඩික්ටපෝනය Dictaphone
ඩිසල් එන්ජිම Diesel engine
ඩියුටීරියම් Deuterium
ඩියුටරෝනය Deuteron
D-රේඛා D-lines
ඩයොප්ටරය Diopter
D-ස්තරය D-layer
ඩයනට්‍රෝන දෝලකය Dynatron oscillator
ඩයිනෝඩය Dynode
ඩයිනමෝ ඇතිල්ල Dynamo brush
ඩයිනමෝ වාදය Dynamo theory
ඩයිනමෝමීටරය Dynamometer
ඩයිනමෝව Dynamo
ඩයිනට්‍රෙනය Dynatron
ඩයිනය Dyne
ඩසුව Tweezers
ඩේනු වෙල්ලිය Danish steelyard
ඩෙකාමීටරය Decameter
ඩෙකාග්රෑම Decagram
ඩෙල් කාරකය Del operator
ඩෙල්ටා ශ්‍රිතය Delta function
ඩෙල්ටා කිරණ Delta rays
ඩෙසිබෙල Decibel
ඩෙසිකේටරය Desiccator
ඩෙසිමීටරය Decimeter
ඩෙසිග්රෑම Decigram


ත-ත්

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
තටු Wings
තත්පර අවලම්බය Seconds pendulum
තත්පරය Second (sec.) (time)
තත්වාන්තරය ; තත්වාන්තරකරණය Transmutation
තද X-කිරණ Hard X-ray
තද ඈඳුම Tight coupling
තද බව; දැඩි බව; දැඩියාව Hardness
තද වානේ Hard steel
තද විකිරණය Hard radiation
තද සංරචකය Hard component
තදේව සාධකය Idem factor
තනි Single
තනි කලා මෝටරය Single phase motor
තනි කලාව Single phase
තනි ස්ඵටිකය Single crystal
තනිති අවස්ථාව Singlet stage
තනිති රේඛාව ; එකෙ රේඛාව Singlet line
තනිත්ත ; එකෙය Singlet
තනුක ;තනුක කරනවා Dilute
තනුක ද්‍රාවණය Dilute solution
තනුකරණය ; කනුකතාව Dilution
තන්තු ගැල්වනොමීටරය String galvanometer
තන්තු විද්‍යුත්මානය String electrometer
තන්තුව String
තන්‍ය Ductility
තන්‍යතාව Ductile
තබක්ක Tombac
ත'මය Therm
ත'මයන කපාටය Thermionic valve
ත'මයන ධාරාව Thermion current
ත'මයන විද්‍යාව Thermionics
ත'මයන සෘජුකාරකය Thermionic rectifier
ත'මයනය Thermion
ත'මයිට් Thermit ; Thermite
ත'මිස්ටරය Thermistor
තම්බෝරුව Trombone
තඹ වෝල්ටාමානය Copper voltameter
තයිරට්‍රොන දෝලකය Thyratron oscillator
තයිරට්‍රොනය Thyratron
තරක්කුරු කාර්යාවලිය Competing process
තරක්කුරු ප්‍රතික්‍රියාව Competing reaction
තරංග ආකෘතිය Wave profile
තරංග කලාපය Wave band
තරංග කාලේ තහඩුව Quarter wave plate
තරංග කාලේ ස්පර්ශකය Quarter wave antenna
තරංග නායකය Wave guide
තරංග පෙරමුඛ Wave front
තරංග පෙරහන Wave filter
තරංග පෙළ Train of waves
තරංග පෙළ Wave train
තරංග පොදි Packets of waves
තරංග පොදිය Wave packet
තරංග ප්‍රකාශ විද්‍යාවWave optics
තරංග යාන්ත්‍ර විද්‍යාව Wave mechanics
තරංග වහන්තරාව Wave envelope
තරංග වාදය Wave theory
තරංග විශ්ලේෂණය Wave analysis
තරංග ශීර්ෂය Crest of wave
තරංග හබක Wave trap
තරංගන Undulatory
තරංගනය Undulation
තරංගමානය Wavemeter
තරංගමාලා අධිස්ථාපනය Superposition of wave-trains
තරංගය ; තරංග Wave
තරංගාකාර Sinuous
තරංගිකාව Wavelet
තරම Size
තරල පිහිර Fluid jet
තරල පීඩනය Fluid pressure
තරල ප්‍රතිරෝධය Fluid resistance
තරල ප්‍රවාහය Fluid flow
තරලය ; තරල Fluid
තරස Truss
තරැව ; තාරකාව Star
තරික්සුව Astrolabe
තරු නැවි Astronaut
තල අවතල කාචය Plano-concave lens
තල උත්තල Plano-convex
තල උත්තල කාචය Plano-convex lens
තල ග්‍රේටිම Plane grating
තල තරංග සන්නිකර්ෂණය Plane wave approximation
තල තරංගය Plane wave
තල දර්පණය Plane mirror
තල ධ්‍රැවිත ආලෝකය Plane polarised light
තලකෝණමානය/ ගෝනියොමීටරය Goniometer
තලබමර ප්‍රතික්‍රියාව Turbine reaction
තලමානය Planimeter
තලය ; තල Plane
තවු කටුව Borer
තව් මීටරය Slot meter
තව්ව යන්ත්‍රය Slot machine
තැන Site
තව්ව; සිදුර ; තමු විදිනවා Bore
තහඩු උත්සර්ජනය Plate dissipation
තහඩු ලෑලි ; තුනී ලූලි Plywood
තහඩුව Plate
තහනම් කේතුව Forbidden cone
තහනම් දිසාව Forbidden direction
තහනම් සංක්‍රමණය Forbidden transition
තාක්ෂණික ක්‍රමය ; ශිල්පීය ක්‍රමය ; ක්‍රමය Technique
තාක්ෂණික විද්‍යාව Technology
තාක්ෂණික විස්තර Technical details
තාත්වික Real
තාත්වික කාර්ය පිළිබඳ මුලධර්මය Principle of virtual work
තාත්වික නාභිය Real focus
තාත්වික ප්‍රතිබිම්බය Real image
තාන පාලනය Tone control
තාන සංයෝජනය Tone combination
තානමානය Tonometer
තානය Tone
තාප උපයෝජනය Thermal utilisation
තාප ඒකක Thermal units
තාප කාන්දුව Thermal leakage
තාප කාර්යක්ෂමතාව Thermal efficiency
තාප ගැල්වනෝමීටරය Thermogalvanometer
තාප චුෂණය Decalescence
තාප දීප්ත Incandescent
තාප දීප්ත විදුලි පහන Incandescent electric lamp
තාප ධාරණය Heat content
තාප ධාරිතාව Capacity for heat
තාප ධාරිතාව Heat capacity
තාප ධාරිතාව Thermal capacity
තාප න්‍යෂ්ටික ආබද්ධය Thermonuclear fusion
තාප න්‍යෂ්ටික Thermonuclear
තාප න්‍යෂ්ටික චක්‍රය Thermonuclear cycle
තාප න්‍යස්ථ Thermo setting
තාප න්‍යස්ථය Thermo set
තාප පරිවාරකය Thermal insulator
තාප ප්‍රතියෝජකය Thermo-relay
තාප ප්‍රමාණය Quantity of hear
තාප බාධකය Thermal barrier
තාප රසායන විද්‍යාව Thermochemistry
තාප රසායනික ක්‍රියාව Thermochemical activity
තාප විකිරණය Thermal radiation
තාප විද්‍යුත් පුංජය Thermopile
තාප විද්යුත් යුග්මය Thermocouple
තාප විමෝචකතාව Thermal emissivity
තාප විසරිතාව Thermal diffusivity
තාප සංක්‍රාමණය ; තාප මාරුව Transfer of heat
තාප සන්ධි Thermojunctions
තාප සන්නයනය Conduction of heat
තාප සමකය Hear equivalent
තාප සම්ප්‍රේෂණය Heat of transmission
තාප සංවහනය Convection of heat
තාප සුස්පර්ශය Good thermal contact
තාප හුවමාරුව Heat exchange
තාප/ තාපජ Thermal
තාපකය Heater
තාපගති විද්‍යාව Thermodynamics
තාපගතික Thermodynamic
තාපගතික උෂ්ණත්ව පරිමාණය Thermodynamic scale of temperature
තාපගතික විපර්යාස Thermodynamic changes
තාපගතික සමතුලිතතාව Thermodynamic equilibrium
තාපගතිකය පිළිබඳ දෙ වැනි නයමය Second law of thermodynamics
තාපගතිමය විචල්‍යය Thermodynamical variable
තාපගතිමය සමිභාවිතාව Thermodynamical probability
තාපජ ඉලෙක්ට්‍රෝන Thermoelectrons
තාපජ කැළුඹුම Thermal agitation
තාපජ ඝෝෂාව Thermal noise
තාපජ නිස්සාරණය Thermal effusion
තාපජ ප්‍රතක්‍රියාකාරක Thermal reactors
තාපජ ප්‍රවේගය Thermal velocities
තාපජ මන්දායනය Thermal hysteresis
තාපජ වාදය Thermal theory
තාපජ වි.ගා.බ Thermal e.m.f.
තාපජ සංසිද්ධිය Thermal phenomena
තාපජ සැකෙබිම Thermal excitation
තාපජනක Calorific
තාපජනක අගය Calorific value
තාපදායක Exothermic
තාපදායකය Calorifier
තාපප්‍රකාශිතාව Calorescence
තාපමිතිය Calorimetry
තාප-මිලි-ඇමීටරය Thermo-milliammeter
තාපමුලංගය Thermoelement
තාපය Heat
තාපය පිළිබඳ කැලරික වාදය Caloric theory of heat
තාප-විද්‍යුත් වි.ගා.බ Thermoelectric e.m.f.
තාප-විද්‍යුත් සටහන Thermoelectric diagram
තාප-විද්‍යුත් Thermoelectric
තාප-විද්‍යුත් ඇමීටරය Thermoelectric ammeter
තාප-විද්‍යුත් සංධිය Thermoelectric junction
තාප-විද්‍යුත්ය Thermoelectricity
තාපසන්දීප්තිය Thermoluminescence
තාපසහ Refractory
තාපසහ ද්‍රව්‍ය Refractory materials
තාපස්ථිතික උපක්‍රම Thermostatic device
තාපස්ථිතික පාලනය Thermostatic control
තාපහාරේක්ෂය Thermobaroscope
තාපාංකය Boiling point
තාපාණුක පීඩනය Thermomolecular pressure
තාපායනය Thermalization
තාපාවශෝෂක Endothermic
තාපෝත්සර්ජන උෂ්ණතිවය Recalescence temperature
තාපෝත්සර්ජනය ; ප්‍රතිසංදීප්තිය Recalescence
තාරකා අසම්පාතය Stellar parallax
තාරකා වර්ණාවලිය Stellar spectrum
තාරකා සම්බන්ධනය Star connection
තාරතා අන්තරය Difference of pitch
තාරතාව (සංගීතයේ); අන්තරාලය (ඉස්කුරැප්පුවේ) Pitch
තලාතු මිනිරන් ; මයිකා Mica
තාරා මණ්ඩල ප්‍රාචීරය Iris diaphragm
තාරා මණ්ඩලය Iris
තාරිය Stellar
තාරිය නිරෝධනමානය Stellar interferometer
තාරිය පොකුර Stellar cluster
තාරිය වායුගෝලය Stellar atmosphere
තාරොයිඩ දඟරය Toroidal coil
තාවකාලික චුම්බකය Temporary magnet
තැ. ක. පිළියවනය P.O. relay
තැටි ලක්ෂණ Plate characteristics
තැටි සයිරම Disc siren
තැටිය Pan
තැටිය Tray
තැටිය ; මණ්ඩලය Disc
තැනිම ; තැනිල්ල ; නිර්මාණය Construction
තැනිල්ල Building
තැනුම් ද්‍රව්‍යය Constructional material
තැන් සොයුව Position finder
තැපැල් කන්තෝරැ ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටිය Post Office Box
තැඹිලි පාට Orange
තැලෝපයිඩ් කෝෂය Thalophide cell
තැළෙන සුල;ආහන්‍ය Malleable
තිකි දඟරය Tickler coil
තිකි පරිපථය Tickler circuit
තිත් ගුණිතය Dot product
තිත් වෙල්ඩිම Spot welding
තියුණු බව Sharpness
තියුණු ස්වරය Shrill note
තියෝඩලයිට්ටුව Theodolite
තිරකුරැ දියර ; තිරකුරැ ඔරැව Fixing bath
තිරකුරුව Fixer
තිරය ; නිවාරකය ; අපචාරකය Screen
තිරස් Horizontal
තිරස් ධ්‍රැවණය Horizontal polarisation
තිරස් පරාසය Horizontal range
තිරස් පිරිසැරුම Horizontal sweep
තිරස් භ්‍රකම්පන රේඛය Horizontal seismograph
තිරස් සංරචකය Horizontal component
තිර්යක් Transuranic element
තිර්යක් ත්වරණය Transverse
තිව්‍රතාව ; තීව්‍රතා Intensity
තිළූලි Built-in
තීක්ෂනතාව Acuity
තීටා ශ්‍රිතය Theta function
තීන්තකුරුව Inker
තීරැව /පටිය Strip
තීරැවාණ/ ක්වෝට්ස් Quartz
තීර්යක් කම්පනය Transverse vibration
තීර්යක් මෙසෝනය Transverse meson
තීර්යක් සුචලන අංකය Transverse degree of from
තීව්‍ර කපාහැරීම Sharp cut-off
තීව්‍ර ශ්‍රේණිය Sharp series
තීව්‍ර ස්වරය Sharp note
තීව්‍රකාරක තීරය Intensifying screen
තීව්‍රතා නියමය Intensity rule
තීව්‍රතා ව්‍යාප්තිය Intensity distribution
තීව්‍රතාමානය Intensitometer
තුකුරුව Atomizer
තුඩ Cusp
තුඩ; නැසින්න Nozzle
තුඩුකපාටය Pint
තුත්තනාගම/ සින්ක් Zinc
තුනී කාචය Thin lens
තුන් කම්බි පිළිවෙළ Three wire system
තුන් පට Three ply
තුන් මං ස්විච්චිය Three way switch
තුන්පට රූන් කම්බිය Triple flex
තුන්වැනි ගණය Third order
තුමන බමරය Humming top
තුලබරුBallast
තුලා තැටිය Balance pan
තුලා දණ්ඩ Balance beam
තුලා දණ්ඩ Beam of a balance
තුලාව; සංතුලනය ; සංතුලනය කරනවාBalance
තුලාවේ සංවේදිතාව Sensitivity of balance
තුලාවේ ස්ථායිතාව Stability of balance
තුලිකාකාර විසර්ජනය Brush discharge
තුලිකාව Pencil
තුල්‍ය පරිපථය Equivalent circuit
තුල්‍යතාව Equivalence
තුවක්කුවේ වාංව Recoil of gun
තුවක්කුවේ වාංවGun recoil
තුෂාර අංකය Dew point
තුහින Frost
තුහින Hoar frost
තුහින ලක්ෂ්‍ය උෂ්ණත්වය Frost point temperature
තෘතීයික Tertiary
තෘතීයික දේදුන්න Tertiary rainbow
තෙ කලා ධාරාව Three phase current
තෙඉත්ත ; ත්‍රිකය Triplet
තෙතමන Dampness
තෙත්-වියළි බල්බ උෂ්ණත්වමානය Wet and dry bulb thermometer
තෙපත් දුර රේඛනය Triplex telegraphy
තෙපා ආධාරය Tripod stand
තෙපාව Tripod
තෙරපුම Thrust
තෙල; තෛල්‍ය Oil
තෙල් ඇවුරෑම Oil seal
තෙල් ගිල්ලුම් අවනෙත Oil immersion objective
තෙල් බමර පොම්පය Oil rotary pump
තෙල් බිංදු ක්‍රමය Oil drop method
තෙල් විසරණ පොම්පය Oil diffusion pump
තෛලෝද පැසිරීම Emulsion processing
තෛලෝදය Emulsion
තොරොයිඩ පරිණාමකය Toroidal transformer
තොරොයිඩය Toroid
තෝරමල්ලි Tourmaline
තෝරියනයිට් Thorianite
තෝරියම් Thorium
තෝරියම් ගෑ සූත්‍රිකාව Thoriated filament
තෝරියම් විඛණ්ඩනය Thorium fission
තෝරියම් ශ්‍රේණිය Thorium series
ත්‍රක ලක්ෂ්‍යය Triple point
ත්‍රපිසාභ නීතිය Trapezoidal rule
ත්‍රපීසාභ ස්පන්දනය Trapezoidal pulse
ත්‍රපීසියම Trapezium
ත්‍රි වස්තු ගැටලුව Three body problem
ත්‍රික අවස්ථාව Triple state
ත්‍රික අවස්ථාව ; තෙඉති අවස්ථාව Triplet state
ත්‍රික ක්‍රමය; තෙඉති ක්‍රමය Triplet system
ත්‍රික ගැටුම Triple knock on
ත්‍රික දෛශික ගුණිතය Triple product of vectors
ත්‍රික ශ්‍රේණිය ; තෙඉති ශ්‍රේණිය Triplet series
ත්‍රිකෝණනය; ත්‍රිකෝණකරණය Triangulation
ත්‍රිකෝණමිතික Trigonometric
ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතය Trigonometrical ratio
ත්‍රිකෝණමිතික වගුව Trigonometric table
ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රේණි Trigonometric series
ත්‍රිකෝණමිතික සන්නිකර්ෂණය Trigonometric approximation
ත්‍රිකෝණය Triangle
ත්‍රිකෝණික අසමානතාව Triangular inequality
ත්‍රිකෝණික න්‍යාසය Triangular matrix
ත්‍රි-චතුස් දෝලකය Tri-tet oscillator
ත්‍රිණ වීදුරැ Triplex glass
ත්‍රිමාන අවකාශව Three dimensional space
ත්‍රිමාන ධ්වානික Stereophonic
ත්‍රිමාන ධ්වානිකය Stereophony
ත්‍රිමාන ප්‍රකාශ විද්‍යාව Stereoptics
ත්‍රිමාන ප්‍රතිදීපනේක්ෂය Stereofluoroscope
ත්‍රිමාන ස්වානික/ ධ්වානික Stereosonic
ත්‍රිමානේක්ෂ Stereoscopic
ත්‍රිමානේක්ෂ කැමරාව Stereoscopic camera
ත්‍රිමානේක්ෂ දෘෂ්ටිය Stereoscopic vision
ත්‍රිමානේක්ෂය Stereoscope
ත්‍රියංගී ඛණ්ඩනය Ternary fission
ත්‍රියේඩය ; ත්‍රියෝඩ Triode
ත්‍රියෝඩ ඉමැයුම් පරිපථය Triode clipping circuit
ත්‍රියෝඩ ගතික කලම්ප පරිපථය Triode dynamic clamping circuit
ත්‍රියෝඩ දෝලකය Triode oscillator
ත්‍රියෝඩ ලාක්ෂණික Triode characteristics
ත්‍රියෝඩ වර්ධකය Triode amplifier
ත්‍රියෝඩ සංගුණකය Triode coefficient
ත්‍රිරේඛ ඛණ්ඩාංක Trilinear coordinates
ත්වරණ කුටීරයAccelerating chamber
ත්වරණ ප්‍රස්තාරය Hodograph
ත්වරණ බහු - අස්‍රය Polygon of accelerations
ත්වරණ විභවයAccelerating potential
ත්වරණ වෝල්ටීයතාවAccelerating voltage
ත්වරණ සමාන්තරාස්‍රය Parallelogram of accelerations
ත්වරණමානයAccelerometer
ත්වරණයAcceleration


ද-ධ්

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
දක්ෂිණ ධ්‍රැවය South pole
දක්ෂිණ භ්‍රමක Dextrorotatory
දක්ෂිණාවර්ත Clockwise
දඟය Kink
දඟරය Coil
දණ්ඩ Rod
දණ්ඩ ; කදම්බය Beam
දණ්ඩ අවලම්බය Bar pendulum
දණ්ඩ චුම්බකය Bar magnet
දණ්ඩ හා යුග ක්‍රමය Yoke and bar method
දණ්ඩ/ විය Yoke
දඬු අඬුව Vice
දඬු ඉස්කුරැප්පුව Coach screw
දඬු විය පරීක්ෂා Bar and yoke tests
දත්ත Data
දත්ත ආසය Data storage
දබරය Windlass
දඹල විකෘතිය Pin-cushion distortion
දර්පණ ගැල්වනොමීටරය Mirror galvanometer
දර්පණ ගුණ පරාවර්තනය Specular reflection
දර්පණ මුලාවයව Mirror elements
දර්පණය Mirror
දර්ශක සූචකය ; දසුක් දක්නය Viewfinder
දර්ශකය ; සූචිය ; සූචකය Index
දර්ශය ; වර්ගය Two-body problem
දර්ශය ; වර්ගය Type
දල්වනවා; ජ්වලනය කරනවා Ignite
දශකය Decade
දශමාංශය Mantissa
දසත මුට්ටුව Universal joint
දහන පෝෂකය Supporter of combustion
දහරැව Streamer
දළ; අමු; අශුද්ධCrude
දාම එතුම Chain winding
දාම ක්ෂය ; දාම ක්ෂය වීම Chain decay
දාම ප්‍රතිකි්‍රයා පුංජය Chain reacting pile
දාම වක්‍රය Catenary
දාම වක්‍රාභය Catenoid
දාමය Chain
දායක බන්ධන Dative linkage
දායකය ; දායකයා Donor
දාහක ; ආමෘශයCaustic
දාහක කාචය Burning glass
දාහකය Burner
දැඩි පාහන Hard solder
දැඩි බව; දැඩියාව Stiffness
දැඩි රාමුව Stiff frame
දැඩි වීදුරැ Hard glass
දැඩියා සංගුණකය Stiffness coefficient
දැති රෝදය Toothed wheel
දැලැස් අවශෝෂණය Mesh field theory
දැලැස් ක්‍රමය Mesh absorption
දැලැස් ක්ෂේත්‍ර වාදය Mesh method
දැලැස් ජනන ස්තරය Mesh producing layer
දැලි Soot
දැලිස ; දැල ;ඇස්සMesh
දැලිස තලය ඇස්ස ;; දැල Meridian plane
දැල්ලේ වර්ණය Flame colour
දැල්ලේ වේගය Flame speed
දික් කව කටුව Beam compass
දික් සිදුර Slit
දික් සිදුරැ ප්‍රභවය Slit source (of ions)
දිග පිළිබඳ සම්මතය Standard of length
දිගටි Oblong
දිගටි සෘජුකෝණය Oblong rectangle
දිගංශය ; බෙයාරිම ; ඉසිලුම Bearing
දිග්ගැසීම ; දික් වීම Elongation
දිදුල Faculae
දිනැයුම ; කාල නිර්ණයනය Dating
දිය යට පුළිඟුව Underwater spark
දියවරන Waterproof
දියාරුWatery
දියෝඩ කපාටය ; දියෝඩ වෑල්වය Diode valve
දියෝඩ සෘජුකාරකය Diode rectifier
දිලියුම/ දිලිසෙනවා Glow
දිලියුම් පහන Glow-lamp
දිවත් බිඳුම Hammer break
දිශා කෝසයිනය Direction cosine
දිශා සූචකය Direction finder
දිශානතිය Orientation
දිශාව Direction
දිශ්‍ය අනුපලුව Directional baffle
දිශ්‍ය ගුණ Directional properties
දිශ්‍ය තීව්‍රතාව Directional intensity
දිශ්‍ය ව්‍යුත්පන්නය Directional derivative
දිෂ්ට ප්‍රදේශ Directed area
දිසාමාරු යතුර Reversing key
දීප විශ්වය Island universe
දීප්තිමානය Photometer
දීප්තිමිතිය Photometry
දීර්ඝ සංඝාතය Major chord
දුනු ගෑ තන්තුව Bowed string
දුනු තරැදිය Spring tide
දුනුදිය අවලම්බනය Bow-string suspension
දුන්න ; දුනු ගානවා Bow
දුම් කඩතිරය Smoke screen
දුම් ගැස්වීම; ඇඳිරි ගැස්ම ; ධූමනයFogging
දුම් නළය Chimney
දුම් පෙට්ටිය Smoke box
දුම් වළලු Smoke rings
දුම්කොළ පුල්ලි රෝගය Tobacco mosaic
දුම්මල Resin
දුම්මලාකාර ද්‍රව්‍ය Resinous material
දුම්මලාකාර විද්‍යුතය Resinous electricity
දුර ක්ෂේත්‍රය Far field
දුර ලක්ෂ්‍යය Far point
දුරකථනය ; දුරකථන ක්‍රමය Telephony
දුරප්‍රකාශ කාචය Telephoto lens
දුරප්‍රකාශමානය Telephotometer
දුරසේයාව / ටෙලිවිෂනය Television
දුරස්ථ Remote
දුරස්ථ ඇතුම් ආම්පන්න Remote handling equipment
දුරස්ථ පාලනය Remote control
දුරස්ථ හැසිරවීම Remote manipulation
දුරේක්ෂ පද්ධතිය Telescopic system
දුරේක්ෂය Telescope
දුර්වර්ණ වීම ; මලින වීම Tarnish
දුර්වල ඈඳුම Weak coupling
දුර්වල ද්‍රැවණය Weak solution
දුර්වල ලෙස ඈඳු Weakly coupled
දුර්වල විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍යය Weak electrolyte
දුල්ලේ උෂ්ණත්වය Flame temperature
දුස්සංගත Discordant
දුස්සංගමය Discord
දුස්ස්‍රාවය Viscous flow
දුස්ස්‍රාවි ද්‍රව්‍ය Viscid material
දුස්ස්‍රාවි Viscous
දුස්ස්‍රාවි ප්‍රත්‍යාස්ථ Viscoelastic
දුස්ස්‍රාවිතා ආමානය Viscosity gauge
දුස්ස්‍රාවිතා රෝධය Viscous drag
දුස්ස්‍රාවිතා සංගුණකය Coefficient of viscosity
දුස්ස්‍රාවිතාමානය Viscometer
දුස්ස්‍රාවිතාව Viscosity
දුස්ස්වනය Dissonance
දූ මුල ද්‍රව්‍ය Daughter element
දූර අණ්වීක්ෂය Telemicroscope
දූරදෘෂ්ටිකත්වය Hypermetropia
දූරමානය Telemeter
දූරරේඛ රිසිවරය (ආදායකය) Telegraph receiver
දූරරේඛ සමීකරණය Telegraph equation
දූරරේඛ සම්ප්‍රේෂකය Telegraph transmitter
දූරරේඛණය Telegraphy
දූරරේඛය Telegraph
දූරරේඛීය පණිවුඩ හුවමාරැව/දූරරේඛීය විනැවුම Telegraphic communication
දූරරේඛීය රාවකය Telegraphic sounder
දූලි Dust
දූලි ගණකය Dust counter
දූලි න්‍යෂ්ටි Dust nuclei
දූලි රෑපය Dust figure
දූෂකය ; අපවිත්‍ර කාරකය Contaminant
දූෂණය ; කෙලෙසීම ; අපවිත්‍රනය Contamination
දෘඩ රාමු සාකිල්ල Rigid frame-work Rigidity
දෘඩ වස්තුව Rigid body
දෘඩ වස්තුවක භ්‍රමණය Rotation of rigid body
දෘඩතා මාපාංකය Modulus of rigidity
දෘඩතාව Rigidity
දෘශ්‍ය ප්‍රසාරණ සංගුණකය Coefficient of apparent expansion
දෘශ්‍ය විකිරණය Visible radiation
දෘශ්‍යතාව Visibility
දෘෂටි ස්නායුව Optic axis
දෘෂ්ටි ; දක්නය Sight
දෘෂ්ටි අක්ෂය Optic anerve
දෘෂ්ටි කෝණය Visual angle
දෘෂ්ටි තීක්ෂණතාව Visual acuity
දෘෂ්ටි දෝෂ Defects of vision
දෘෂ්ටි ප්‍රස්ථිතිය Persistence of vision
දෘෂ්ටි මායාව Optical illusion
දෘෂ්ටි විඩාව Retinal fatigue
දෘෂ්ටි විතානය Retina
දෘෂ්ටි සංවේදනය Sensation of vision
දෘෂ්ටිය Vision
දෙ දික් සිදුර Double slit
දෙඉති රේඛා ; යමක රේඛා Doublet lines
දෙඉති ශ්‍රේණිය ; සහක ශ්‍රේණිය Doublet series
දෙඉත්ත ; යමකය Doublet
දෙකේ පරිමාණය Scale of two
දෙගුණකය Doubler
දෙතිරැවාණය Biquartz
දෙදු ස්විච්චිය Double pole switch
දෙනෙති Binocular
දෙනෙති කැමරාව Binocular camera
දෙනෙතිය Binoculars
දෙපට Two ply
දෙපට රෑන් කම්බිය Twin flex
දෙපත් දුරලේඛනය Duplex telegraphy
දෙපහරේ එන්ජිම Two stroke engine
දෙබිඩි වීම Twining
දෙබෙදුම් ලක්ෂ්‍ය Points of bifurcation
දෙමං කරාමය Two way tap
දෙමං ස්විච්චිය Two way switch
දෙවැනි අනු ශේ‍ර්ණිය Second subordinate series
දෙවැනි ගණය Second order
දෙවැනි ඝූර්ණය Second moment
දේදුන්න Rain gauge
දේහලි අනාවරකය Threshold detector
දේහලි විභවය Threshold potential
දේහලී වෝල්ටීයතාව Threshold voltage
දෛනික විචලනය Daily variation
දෛනික විපර්යාසය Diurnal change
දෛශික අරය Radius vector
දෛශික අවකලනය Differentiation of vectors
දෛශික ත්‍රිකෝණය Triangle of vectors
දෛශික නිරෑපණය Vectorial respresentation
දෛශික ප්‍රතිබාධකය Vector reactance
දෛශික බහු අසුය Polygon of vectors
දෛශික රෑප සටහන Vector diagram
දෛශික සමීකරණය Vectorial equation
දෛශික සංරචකය Vector component
දෛශිකය ; දෛශික Vector
දෛශිකයක බඹුර Curl of vector
දෛශිකයක සංරචකය Component of a vector
දෛශිකයන්ගේ කතිර ගුණිතය Cross product of vectors
දෛහේක්ෂය Somascope
දොඹකර බාහුව Jib of a crane
දොඹකරය Crane
දොරටුව ; කඩුල්ල Gate
දොස් සෙවීම Trouble-shooting
දෝංකාර වටගෙය Whispering gallery
දෝංකාරය Echo
දෝර ටැංකිය Flush tank
දෝර යැවීම Flush
දෝලක ප්‍රබලතාව Oscillator strength
දෝලක බටය Oscillator tube
දෝලක යැතිරීම Oscillator keyign
දෝලකය ; දෝලක Oscillator
දෝලන Oscillating
දෝලන කක්ෂය Oscillating orbit
දෝලන ජනකය Oscillation generator
දෝලන තැටිය Oscillating disc
දෝලන ධාරාව Oscillatory current
දෝලන රේඛකය Oscillograph
දෝලන වක්‍ර දණ්ඩ Balance staff
දෝලන වක්‍රය Balance wheel
දෝලන විසර්ජනය Oscillatory discharge
දෝලනOscillatory
දෝලනය වෙනවා Oscillate
දෝලනයOscillation
දෝලනේක්ෂය Oscilloscope
දෝෂ නිමානයEstimation of error
දෝෂ නියමය Error law
දෝෂ පිළිබඳ සාමාන්‍ය නියමය Normal law or errors
දෝෂ ව්‍යාප්තිය Error distribution
ද්‍රව කඳ Column of liquid
ද්‍රව මට්ටම් අන්තරය / (ද්‍රව) හිස Head (of liquid)
ද්‍රවගති විද්‍යාව Hydrodynamics
ද්‍රවණ තාපය Hear of solution
ද්‍රවණය කරනවා ; ද්‍රවණය වෙනවා Dissolve
ද්‍රවමානය ; හයිඩේ‍රාමීටරය Hydrometer
ද්‍රවස්ථිති තුලාව Hydrostatic balance
ද්‍රවස්ථිති විද්‍යාව Hydrostatics
ද්‍රවාංකය Melting-point
ද්‍රව්‍ය බකලවීම Material buckling
ද්‍රව්‍ය; ද්‍රව්‍යමය Material
ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යය Material medium
ද්‍රව්‍යය Substance
ද්‍රාව Hydraulic
ද්‍රාව පීඩකය Hydraulic press
ද්‍රාව පොම්පය Hydraulic pump
ද්‍රාව රෝධකය Hydraulic brake
ද්‍රාව විද්‍යාවHydraulics
ද්‍රාව සංචායකය Hydraulic accumulator
ද්‍රාවකය Solvent
ද්‍රාවණ පීඩනය Solution pressure
ද්‍රාවණය Solution
ද්‍රාව්‍ය Soluble
ද්‍රාව්‍යතාව Solubility
ද්‍රාව්‍යය Solute
ද්‍රෝණිකාව Trough
ද්වනිමානය Monochord or sonometer
ද්වාජ ; ද්වාජය ; වර්ගජය Quadric
ද්වාජ පෘෂ්ඨය Quadric surface
ද්වාජයක ජනකය Generator of quadric
ද්වි අග්‍ර ජලය Two terminal network
ද්වි අවතල Biconcave
ද්වි ආක්ෂක ස්ඵටිකය Biaxial crystal
ද්වි උත්තල Biconvex
ද්වි උත්තල කාචය Double octave
ද්වි ප්‍රතිබිම්බ ප්‍රිස්මය Double focusing spectrometer
ද්වි ප්‍රලම්බ Biorthogonal
ද්වි ප්‍රිස්මය Biprism
ද්වි මෙසෝන කල්පිතය Two meson hypothesis
ද්වි ලෝහක තීරුව Bimetallic strip
ද්වික දඬුවිය Double bar and yoke
ද්වික නාභිගාමක වර්ණවලීමානය Double convex lens
ද්වික ප්‍රභවය Double source
ද්වික ස්තරය Double image prism
ද්විකර්ණික Binaural
ද්විකර්ණික අධිස්ථාපනය Binaural superposition
ද්විකර්ණික නුගැසුම් Binaural beats
ද්විකර්ණික හානිපුරකය Binaural compensator
ද්විකලා Biphase
ද්වි-ක්වොන්ටම් උච්ඡේදනය Two quanta annihilation
ද්විගෝල ඛණ්ඩාංක Bispherical co-ordinates
ද්විතීයික Secondary
ද්විතීයික අන්තරීක්ෂ කිරණය Secondary cosmic ray
ද්විතීයික ක්‍රියාව Secondary action
ද්විතීයික දේදුන්න Secondary bow
ද්විතීයික වර්ණ Secondary colours
ද්විත්ව අෂ්ටකය Double layer
ද්විත්ව වර්තනය Double refraction
ද්විදිශ්‍යය Dyadic
ද්වි-දෛශිකයBi-vector
ද්විධ්‍රැව ක්ෂේත්‍රය Dipole field
ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණය Dipole moment
ද්විධ්‍රැව විකිරණය Dipole radiation
ද්විධ්‍රැවය/ දෙදුව Dipole
ද්විධ්‍රැවිය ; දෙදු Bipolar
ද්විනාභීය Bifocal
ද්වි-නියුක්ලියෝන ආකෘතිය Two nucleon model
ද්විපද ; ද්විපදය Binomial
ද්විපද ප්‍රසාරණය Binomial expansion
ද්විපරමාණුක අණුව Diatomic molecule
ද්විපාර්ශ්වික Bilateral
ද්විපාර්ශ්වික අසමමිතිය Bilateral asymmetry
ද්විමාන ගැටලුව Two dimensional problem
ද්විරේඛය Bilinear
ද්විවර්ණ ද්‍රව්‍යය Dichromatic substance
ද්විවර්ණක ස්ඵටිකය Dichroic crystal
ද්විවර්ණකතාව Dichroism
ද්විවර්ණතාව Dichromatism
ද්විවර්තනය Birefringence
ද්විවස්තු ගැටලුව Two body problem
ද්විවිධ ආවර්තක Doubly periodic
ද්විවිධ වර්තක Doubly refracting
ද්විවිධ ස්වභාව Dualism
ද්විසූත්‍ර අවලම්බනයBifilar suspension
ද්විසූත්‍ර ගුරුත්වමානය Bifilar gravimeter
ද්විසූත්‍ර විද්‍යුත්මානය Bifilar electrometer
ද්වෛත මුලධර්මය Principle of duality
ද්වෛතය Dual nature
ද්වෛතවාදය Duality
ද්ව්‍යංගී ; ද්විමය Binary
ධ්‍රැව ප්‍රබලතාව Strength of pole
ධන ; ප්‍රමාප්‍ය Positive
ධන අග්‍රය Positive-rays
ධන අධිශෝෂණය Positive adsorption
ධන කදම්බය Positive column
ධන කිරණ Positive terminal
ධන ඝූර්ණය Positive moment
ධන ධ්‍රැවය Positive pole
ධන ප්‍රතිපෝෂණය Positive feed-back
ධරය Fulcrum
ධාරකය ; අල්ලුව Holder
ධාරණ බලය Retentive power
ධාරණශිලතාව /අවශේෂයRemanence
ධාරණශීලතාව Retentivity
ධාරණාව Capacitance
ධාරා ක්ෂය Decay of current
ධාරා ඝනත්වය Current density
ධාරා ජනනය Generation of current
ධාරා තුලාව Current balance
ධාරා නියාමකය ; ධාරාස්ථාපය Rheostat
ධාරා පරිණාමකය Current transformer
ධාරා පුඩුව Current loop
ධාරා ප්‍රභවය Current source
ධාරා වර්ධනය Current amplification
ධාරා ස්‍රාවය; ධාරා ස්‍යනදය Current flux
ධාරාව ; ප්‍රවාහය Current
ධාරාවෙහි වර්ධනය Growth of current
ධාරිතා සැසඳුම Comparison of capacities
ධාරිතාමය ඈඳුම Capacitative coupling
ධාරිතාමය ප්‍රතිබාධනය Capacitative reactance
ධාරිතාව Capacity
ධාරිත්‍රකය Capacitor
ධාවකය Cursor
ධූමකේතු කක්ෂය Comet's orbit
ධූමකේතුවේ වල්ගය Comet's tail
ධූමිකාව Fog
ධ්‍රැව ප්‍රබලතාව Pole strength
ධ්‍රැව හිස් Pole pieces
ධ්‍රැවක ; ධ්‍රැවීය Polar
ධ්‍රැවක ඛණ්ඩාංකය Polar co-ordinates
ධ්‍රැවකය Polariser
ධ්‍රැවණ කෝණය Polarising angle
ධ්‍රැවණ ධාරාව Polarisation current
ධ්‍රැවණ නිකලය Polarising nicol
ධ්‍රැවණමානය Polarimeter
ධ්‍රැවණය Polarisation
ධ්‍රැවණය කරනවා ; ධ්‍රැවණය වෙනවා Polarise
ධ්‍රැවණශිල Polarisable
ධ්‍රැවණශීල ඉලෙක්ට්‍රෝඩය Polarisable electrode
ධ්‍රැවණශීලතාව Polarisability
ධ්‍රැවන කෝණය Angle of polarization
ධ්‍රැවනේක්ෂය Polariscope
ධ්‍රැවය ; කණුව Pole
ධ්‍රැවිය පෙරමුණ Polar front
ධ්‍රැවීකරණ තලය Plane of polarisation
ධ්‍රැවීය ඌෂාලෝකය Polar aurora
ධ්‍රැවීය දෛශික Polar vectors
ධ්‍රැවීය පතාකය Polar streamer
ධ්‍රැවීය ප්‍රස්තාරය Polar diagram
ධ්‍රැවීය බන්ධනය Polar bond
ධ්‍රැවීයතාව Polarity
ධ්වනාමානය Sonometer
ධ්වනි අවශෝෂනය Acoustic absorption
ධ්වනි ආදායකය Sound receiver
ධ්වනි ග්‍රේටිම Acoustic grating
ධ්වනි තරංග ප්‍රභාලේඛනය Sound wave photography
ධ්වනි පුවරැව Sounding board
ධ්වනි පේටිකාව Sound box
ධ්වනි පෝනෝනය Acoustic phonon
ධ්වනි ප්‍රචාරණය Propagation of sound
ධ්වනි ප්‍රතිනිෂ්පාදනය Reproduction of sound
ධ්වනි බටය Sounding tube
ධ්වනි මුවාව Sound shadow
ධ්වනි වක්‍රය Phonic wheel
ධ්වනි සන්ඨාණය Sound record
ධ්වනි Acoustic
ධ්වනික Acoustical
ධ්වනිබෝයාව Sonobuoy
ධ්වනිමාන උපකරණය Sound measuring instrument
ධ්වනිය ; ශබ්දය Sound
ධ්වනිය Acoustics
ධ්වනියෙන් පරාස මැනීම Sound ranging


න-න්‍යා

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
ණය Property
නක්ෂත්‍ර දවස Sidereal day
නක්ෂත්‍ර දුරේක්ෂය Astronomical telescope
නක්ෂත්‍ර භෞතිකය Astrophysics
නක්ෂත්‍ර විද්‍යාඥයා Astronomer
නක්ෂත්‍ර ස්කන්ධ ඒකකය Astronomical unit of mass
නක්ෂත්‍ර ස්ථාපය Siderostat
නක්ෂත්‍රය ; නක්ෂත්‍ර විද්‍යාව Astronomy
නග්න පරමාණුව Stripped atom
නග්න සන්නායකය Bare conductor
නටනවා ; නටවනවා Boil
නති වර්තන වෘත්තය Circle of inflexion
නතිවර්තන ලක්ෂ්‍යය Point of inflection
නතිවර්තනය Inflexion
නබ්ලා කාරකය Nabla operator
නම්‍ය ඝූර්ණය Bending moment
නම්‍ය ඝූර්ණය Stress couple
නයිට්රජන් Nitrogen
නයිලෝන් Nylon
නරාව Crater
නලාව Horn
නලාව ; සියුරැ සන Whistle
නවතාරාව Nova
නළ මඟ Pipe-line
නළය Pipe
නාඩි ; ස්පන්දනය ; ස්පන්දය Pulse
නාදැත්ත Peg
නාභි ගැඹුර Depth of field
නාභිගාමක ඉලෙක්ට්‍රෝඩය Focusing electrode
නාභිගාමක කාචය Focusing lens
නාභිගාමක සමාන්තරකය Focusing collimator
නාභීය Focal
නාභීය අන්තරය Focal distance
නාභීය ඒකලනය Focal isolation
නාභීය දුර Focal length
නාභීය බලය Focal power
නාභීය/නාභිගත කරනවා Focus
නාමකරණය; නාමාවලිය Nomenclature
නාල කිරණය Canal ray
නාලි අයනීකරණය Channel ionization
නාලිමත් වර්ණාවලි Channelled spectra
නාලිය Channel
නැංඟුරම ; ලකනැකිය Anchor
නැංඟුරම් වලය Anchor ring
නැටීම ; නැටැවීම ; නටන Boiling
නැප්තලීන් Napthalene
නැඹුර Bias
නැඹුරන පරිණාමකය Biasing transformer
නැඹුරැ වෝල්ටියතාව Bias voltage
නැවත එතීම Rewinding
නැවතුම Stop
නැවතුම් Stopping
නැවතුම් බලය Stopping power
නැවතුම් සූත්‍රය Stopping formula
නැව් මාලිමාව Mariner's compass
නැව් මාලිමාව Ships compass
නැව් ලිත Nautical almanac
නැසින්න Nozzle expansion
නැසුම් වෝල්ටීයතාව Extinction voltage
නැසුම් සංගුණකය Extinction coefficient
නැසුම් හරස්කඩ Extinction cross-section
නැහැසුම Trial
නැහැසුම් නිරීක්ෂණය Trial observation
නැහැසුම් ශ්‍රිතය Trial function
නැහැසුම් ස්වරයේ සංඛ්‍යාතය Frequency of beat note
නිකර හරස්කඩ Bulk cross-section
නිකලය Nicol
නිකල් Nickel
නිකල් ප්‍රිස්මය Nicol prism
නිඛිල; අනුකලයIntegral
නිගමනය ; අනුමිතිය Inference
නිගමනය Conclusion
නිගමනය කරනවා Deduce
නිගමනය; අපෝහනයDeduction
නිත්‍ය ; ස්ථිර Permanent
නිත්‍ය චුම්බකය Permanent magnet
නිත්‍ය න්‍යස්තය Permanent set
නිත්‍ය භාරය Dead load
නිත්‍ය වායු Permanent gases
නිදන බමරය Sleeping top
නිදර්ශකය Specimen
නිදර්ශනය ; රූප සටහන Illustration
නිදහස් පෘෂ්ඨය Free surface
නිදැලි කාලාවර්තය Free period
නිදැල්ලේ දුවන බහුකම්පකය Free running multivibrator
නිධන අවකාශ ශෝධනය Dead space correction
නිධන කාලය Dead time
නිධිය Deposit
නින්නාදය Cipher (Music)
නිමවනවා ; නිපදවනවා Invent
නිමානය Estimation
නිමැවුම ; උත්පැදනය ; නිපැදවීම Invention
නිමැවුම්කරුInventor
නිම්න හා ශීර්ෂ Troughs and crests
නිය දඬුව Busbar
නියත අපගමන වර්ණාවලිමානය Constant deviation spectrometer
නියත උෂ්ණත්ව ඔරැව Constant temperature bath
නියත ධාරා පරිපථය Constant current circuit
නියත පීඩන උෂ්ණත්වමානය Constant pressure gas thermometer
නියත වෝල්ටීයතා ජනකය Constant voltage generator
නියතතා මුලධර්මය Principle of determinancy
නියතතාව Determinancy
නියතය Constant
නියති වගුව Table of constants
නියති වාදය Determinism
නියන්ත්‍රණය Moderation
නියන්ත්‍රිත ප්‍රතික්‍රියාකාරකය Moderated reactor
නියම අගය Proper value
නියම කරනවා; අර්ථ දක්වනවා ; පහයනවාDefine
නියම කාලය ; උචිත කාලය Proper time
නියම පරිණාමනය Proper transformation
නියම ශ්‍රිතය Proper function
නියමය Rule
නියමය ; මුලධර්මය Principle
නියමිත Determinate
නියමු කුටිය Cockpit
නියමුවා Pilot
නියාමක අක්ෂය ; නියාමකය Directrix
නියාමක ගුණය Directive property
නියාමකතා සාධකය Directivity factor
නියැදිය Sample
නියුක්ලියෝන කඳුරුල්ල Nucleonic cascade
නියුක්ලියෝන සංරචකය Nucleon component
නියුක්ලියෝනික තාක්ෂණිකය Nucleonics
නියුට්‍රිනෝව Neutrino
නියුට්‍රෝටෝව Neutretto
නියුට්‍රෝන කදමිබය Neutron beam attentuation
නියුට්‍රෝන තාපායනය Neutron thermalisation
නියුට්‍රෝන ධ්‍රැවණය Polarisation of neutrons
නියුට්‍රෝන නිපාතය Burst of neutrons
නියුට්‍රෝන බැහැරුම Neutron escape
නියුට්‍රෝන විවර්ෂණය Neutron bombardment
නියුට්‍රෝන හොවිට්සරය Neutron howitzer
නියුට්‍රෝනය Neutron
නියොන් Neon
නියොන් දර්ශකය Neon indicator
නියොන් පහන Neon lamp
නියොන් වර්ණාවලිය Neon spectrum
නියෝඩිමියම් පෙරහන Neodymium filter
නිරපේක්ෂ Absolute
නිරපේක්ෂ ත්වරණය Absolute acceleration
නිරපේක්ෂ ප්‍රසාරණ සංගුණකය Coefficient of absolute expansion
නිරවද්‍ය භාත ක්‍රමය Method of exact fraction
නිරවද්‍යතාව Accuracy
නිරවද්‍යය Accurate
නිරාපද අගය Safe value
නිරාපද පාලකය Safety control
නිරාපද විලායකය Safety fuse
නිරාපද සාධකය Safety factor
නිරාවරණ කාලය Exposure time
නිරාවරණමානය Exposure meter
නිරාවරණය කරනවා Expose
නිරැපද ධාරාව Safe current
නිරෑපණය Representation
නිරෑප්‍ය නියැදිය Representative sample
නිරීක්ෂකයා Observer
නිරීක්ෂණ තීක්ෂනතාව Acuity of observation
නිරීක්ෂණ දෝෂය Error of observation
නිරීක්ෂණ බර කිරීම Weighting of observations
නිරීක්ෂණ සටහන් Record of observations
නිරීක්ෂණය Observation
නිරීක්ෂන ප්‍රතික්ඵේපනය Rejection of observation
නිරීක්ෂිත අගය Observed value
නිරීක්ෂ්‍ය; නිරීක්ෂ්‍යය Observable
නිරුව් කිළිය/ ගොළු ගෙය Anechoic room
නිරේකජ; අරේඛීය Non-linear
නිරේකජතාව; අරේඛීයතාවNon-linearity
නිරේඛනය Etching
නිරෝධන කලාපය Interference band
නිරෝධන ගණය Order of interference
නිරෝධන මානය Interferometer
නිරෝධන රටාව Interference pattern
නිරෝධන වාටි Interference fringes
නිර්ගත කිරණය Emergent ray
නිර්ගත කේතුව Emergent cone
නිර්ගම බටය ; පිටාර බටය Exit tube
නිර්ගමන කෝණය Angle of emergence
නිර්ගමනය Emergence
නිර්ණය කරනවා Determine
නිර්ණය කිරීම Determination
නිර්දූෂණය Decontamination
නිර්ද්‍රව වායු පීඩනමානය Aneroid barometer
නිර්බාධ පෙත ; අබාධ පෙත Free path
නිර්භ්‍රමණ/ අභ්‍රමණීයIrrotational
නිර්යාත කනීනිකාව Exit pupil
නිර්වචනය ; අර්ථ දැක්විම ; විශදතාව Definition
නිර්වාතකය Deaerator
නිර්වායු කිරීම Degassing
නිර්හයිඩ්රජනික පරමාණුව Non-hydrogenic atom
නිල්පත Blue print
නිවනය Extinguisher
නිවර්තන Tropical
නිවවීමේ ක්‍රියාව Extinguishing circuit
නිවාත ස්ථානය Quiescent spot
නිවාරක උත්සර්ජනය Screen dissipation
නිවාරක පරිපථය Screen circuit
නිවාරක ප්‍රතිරෝධකය Screen resistor
නිවාරක වෝල්ටීයතා සැපයුම Screen voltage supply
නිවාරකය Arrestment
නිවාරකය Shield
නිවාරණ ඵලය Shielding effect
නිවාරණ යමකය ; නිවාරණ දෙඉත්ත Screening doublet
නිවාරණය / නිවාරකය Arrestor
නිවාරණය ; තිර ගැන්වීම Screening
නිවාරණය ; වැළහීම Shielding
නිවුම් පරිපථය Extinguishing action
නිශාකාශය Night sky
නිශාචර Nocturnal
නිශාලෝක වර්ණාවලිය Night light spectrum
නිශාව; රාත්‍රිය Night
නිශ්චල ශක්තිය Rest energy
නිශ්චල ස්කන්ධය Rest mass
නිශ්චලතා ලක්ෂ්‍යය Resting point
නිශ්චලතාව ; නිශ්චල Rest
නිශ්චිත Definite
නිශ්චිත අනුකලය Definite integral
නිශ්චිත/ අර්ථ දැකවු ; විශදDefined
නිෂන්න බින්දු හා බුබුළු Essile drops and bubbles
නිෂපන්ද ලක්ෂ්‍ය Nodal points
නිෂේධකය Inhibitor
නිෂ්ක්‍රිය Inert
නිෂ්ක්‍රිය ධාරාව/ නොකම් ධාරාව Idle current
නිෂ්පන්ද තලය Nodal plane
නිෂ්පන්ද රේඛාව Nodal line
නිෂ්පන්දය Node
නිෂ්පාදනය Manufacture
නිෂ්ප්‍රත්‍යාස්ථතාව Anelasticity
නිසග දීප්තිය Intrinsic luminosity
නිසග පීඩනය Intrinsic pressure
නිසග ශක්තිය/නිජ ශක්තිය Intrinsic energy
නිසග සමීකරණය Intrinsic equation
නිසග/ නිජ Intrinsic
නිසර කිරීම Detuning
නිසර්පණය Gliding
නිස්තර ; රේඩියෝ Wireless
නිස්සරණ නියතය Effusion constant
නිස්සරණමානය Effusiometer
නිස්සරණය Effusion
නිස්සාරණ අටලුව Extensible string
නිස්ස්‍රාවය Emanation
නිහඬ විසර්ඩනය Silent discharge
නිහාරික රතු මාරැව Nebular red shift
නිහාරික රේඛා Nebular or nebulous lines
නිහාරිකාව Nebula
නිිරෝධනය ; නිරෝධන Interference
නුගැසුම් ; නුගැසෙයි Beats
නුගැසුම් තානය Beat tune
නූල ; පොට Thread
නෙගට්රෝනය; නෙගට්‍රෙනය Negatron
නෙප්චුනියම් Neptunium
නෙරැම Prominence
නෙරෑ කඳ සඳහා ශෝධනය Emergent stem correction
නෛකවර්ණ ප්‍රභා මණ්ඩල Pleochroic halo
නෛත්‍රික Ocular
නොගැලීම ; නිසල Stagnation
නොගිණිය යුතු Negligible
නොපිරිහුණු පද්ධතිය Non-degenerate system
නොයිරිපද Unprimed term
නොසැලෙන Steady
නොසැලෙන අවස්ථාව Steady state
නොසැලෙන අවස්ථාවේ දී ක්‍රියා කරවීම Steady state operation
නොසැලෙන ධාරාව Steady current
නොසැලෙන ප්‍රවාහය Steady flow
නොහිම් පරිනාලිකාව Endless solenoid
න්‍යෂ්ටික Nuclear
න්‍යෂ්ටික අනුනාදය Nuclear resonance
න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණය Nuclear attraction
න්‍යෂ්ටික කදාරුලි ක්‍රමය Nuclear cascade process
න්‍යෂ්ටික කබොළ Nuclear shell
න්‍යෂ්ටික චුම්බක අනුනාදය Nuclear magnetic resonance
න්‍යෂ්ටික ජව ප්‍රතික්‍රියාකාරකය Nuclear power reactor
න්‍යෂ්ටික තරුව Nuclear star
න්‍යෂ්ටික පදාර්ථය Nuclear matter
න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරකය Nuclear reactor
න්‍යෂ්ටික ප්‍රතිසංවිධානය Nuclear rearrangement
න්‍යෂ්ටික බන්ධන ශක්තිය Nuclear binding energy
න්‍යෂ්ටික බැමුම Nuclear spin
න්‍යෂ්ටික බෝම්බය Nuclear bomb
න්‍යෂ්ටික භෞතික විද්‍යාව Nuclear physics
න්‍යෂ්ටික විචුම්බකනය Nuclear demagnetisation
න්‍යෂ්ටික සමස්කන්ධය Nuclear isobar
න්‍යෂ්ටික සමාවයවිකතාව Nuclear isomerism
න්‍යෂ්ටික සමාවයවිකය Nuclear isomer
න්‍යෂ්ටික සංරචකය Nuclear component
න්‍යෂ්ටික සංශ්ලේෂණය Nuclear synthesis
න්‍යෂ්ටික ෛතලෝදය Nuclear emulsion
න්‍යෂ්ටියේ වාෂ්පීභවන ආකෘතිය Evaporation model of nucleus
න්‍යස්තය ; කට්ටලය Set
න්‍යාදේශ කාරකය Commutative operator
න්‍යාදේශ සම්බන්ධතාව Commutation relation
න්‍යාදේශක පරිණාමකය Commutator transformer
න්‍යාදේශක සෘජුකාරකය Commutator rectifier
න්‍යාදේශකය ; කොමියුටේටරය Commutator
න්‍යාදේශනය ; න්‍යාදේශනය කිරීම Commuting
න්‍යාස අවයවය Matrix element
න්‍යාස නිරෑපණය Matrix representation
න්‍යාස විකර්ණායනය Diagonalisation of matrix
න්‍යාසය Matrix
න්‍යාසයක ප්‍රතිලෝමය Reciprocal of matrix
න්‍යාසයෙක අවයවය Element of matrix
න්‍යාසයේ අයිගන් අගයන් Eigen values of matrix
න්‍යාසයේ ලැකිය Spur of matrix
න්‍යාසයේ ලැකිය Trace of matrix
න්‍යාසවල පරිණාමනය Transformation of matrices


ප-ඵ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
පංචජාල පරිවර්තකය Pentagrid converter
පංචතය Quincunx
පංචාස්‍රය Pentagon
පංචෝඩ කපාටය Pentode value
පංචෝඩ වර්ධකය Pentode amplifier
පංචෝඩය Pentode
පට Ply
පටපටනය Sputtering
පටල සන්පත Film badge
පටලය Membrane
පටි රෝධකය Band brake
පටිය Belt
පටිය ; මිනුම් පටිය Tape
පටු පැල්ම; පටු දික් සිදුර Narrow slit
පට්ටම් ගියරය Bevel gear
පට්ටම් හුලහ Bevel edge
පණිවුඩ අනුලකූව Message-register
පතන Incident
පතන කිරණය Incident ray
පතන තරංගය Incident wave
පතන තලය Plane of incidence
පතන ලක්ෂ්‍යය Point of incidence
පතන විකිරණය Incident radiation
පතනය Incidence
පතල නිරාපද පහන Miner's safety-lamp
පතල් වායුව/ මෙතේන් Fire damp
පතල් සම්පරීක්ෂණය Mine experiment
පතළ වා වැසි Extensive air showers
පති ඔරලෝසුව Master valve
පතුරැවනවා ; පැතුරැම Broadcast
පතුරුවීම ; පතුරු කිරීම Spallation
පතුවළ Shaft of mine
පත්ත Spatula
පත්ල Bottom
පථ දිශානතිය Track orientation
පථය ; මඟ Track
පදය Term
පදවනවා Propel
පදාර්ථය Matter
පදාර්ථයේ අවස්ථා States of matter
පද්ධතිය ; ක්‍රමය System
පද්ධතියක ඛණ්ඩාංක Co-ordinates of a system
පද්ධතියක විභවය Potential of a system
පනේලය Panel
පන්දම Torch
පමා මඟ Delay line
ප'මියෝනය Fermion
පයින්ටුව Pin-vice
පයිරෙක්ස් වීදුරැ Pyrex glass
පයෝනය Pion
පරතරය ; පරතර ලෑම Spacing
පරපෝෂිත දෝලන Parasitic oscillations
පරමාණු සැකෙබිම Excitation of atoms
පරමාණුක Atomic
පරමාණුක අවශෝෂනය Atomic absorption
පරමාණුක ග්‍රාහිතාව Atomic susceptibility
පරමාණුක ඝූර්ණය Atomic moment
පරමාණුක පුංජයAtomic pile
පරමාණුක බෝම්බය Atomic bomb
පරමාණුකතාව Atomicity
පරමාණුව Atom
පරයාලෝකය Perspective
පරස්පර සමානුපාතය Reciprocal proportion
පරස්පරතා නියමය Reciprocity law
පරස්පරය ; පරස්පර Reciprocal
පරාමිතික Parametric
පරාමිතික නිරෑපණය Parametric representation
පරාමිතික සමීකරණය Parametric equation
පරාමිතිය Parameter
පරායනය Span
පරාවක්‍රය Trajectory
පරාවර්තකතාව Reflectivity
පරාවර්තකය Reflector
පරාවර්තන ආමෘශය Caustic by reflection
පරාවර්තන එෂලුම Reflection echelon
පරාවර්තන ගැල්වනෝමීටරය Reflecting galvanometer
පරාවර්තන බලය Reflecting power
පරාවර්තන සංගුණකය Reflection coefficient
පරාවර්තනය වෙනවා ; පරාවර්තනය කරනවා Reflect
පරාවර්තනයෙන් ධ්‍රැවණය Polarisation by reflection
පරාවර්ති කෝණය Reflex angle
පරාවර්තිත තරංග Reflected Waves
පරාවර්තිත ප්‍රතිබිම්බය Reflected image
පරාවර්තිත සම්බාධනය Reflected impedance
පරාවර්තී කැමරාව Reflex camera
පරාවලය Parabola
පරාවලයාභ ඛණ්ඩාංක Paraboloidal co-ordinates
පරාවලයාභය Paraboloid
පරාවලයික Parabolic
පරාවලයික ඛණ්ඩාංක Parabolic co-ordinates
පරාවලයික දර්පණය Parabolical mirror
පරාවලයික දාමවක්‍රය Parabolic catenary
පරාවලායාභ Paraboloidal
පරාස ශක්ති වක්‍රය Range energy curve
පරාස සූචකය Range finder
පරාසය Range
පරිකල්පිත ආරෝපණය Fictitious charge
පරික්ෂා නිදර්ශකය Test specimen
පරිණාමක ඈඳුම Transformer coupling
පරිණාමක බද්ධ පරිපථය Transformer coupled circuit
පරිණාමක සීහිම Transformer matching
පරිණාමක සෘජුකාරක කට්ටලය Transformer rectifier unit
පරිණාමකය Transformer
පරිණාමන නියතය Transformation constant
පරිණාමන වාදය Transformation theory
පරිණාමන ශ්‍රිතය Transformation function
පරිණාමනය ; පරිණාමන Transformation
පරිධිය Circumference
පරිනාලිකා දඟරය Solenoidal coil
පරිනාලිකාව Solenoid
පරිපථ අවයවය Circuit element
පරිපථ පරාමිතිය Circuit parameter
පරිපථ භේදකය Circuit breaker
පරිපථ විශ්ලේෂණය Circuit analysis
පරිපථ සම්බන්ධය Circuital relation
පරිපථය Biased circuit
පරිපථය Circuit
පරිපථය සාදනවා Make circuit
පරිපථයක් ඇමිණීම Threading a circuit
පරිපථයක් කඩනවා Break-circuit
පරිපථයේ Q ව Q-of circuit
පරිපුර්ණ කෘෂ්ණ වස්තුව Perfectly black body
පරිපුර්ණ වායුව Ideal gas
පරිපුර්ණ වායුව Perfect gas
පරිභ්‍රමණ ඉලිප්සාභය Ellipsoid of revolution
පරිභ්‍රමණය Revolution
පරිභ්‍රමණය වෙනවා ; පරිභ්‍රමණය කරනවා Revolve
පරිමන්දකය Damper
පරිමන්දන සාධකය Damping factor
පරිමන්දනය Damping
පරිමන්දිත Damped
පරිමන්දිත අනුවර්තී තරංග Damped harmonic waves
පරිමන්දිත කම්පනය Damped vibration
පරිමන්දිත තරංගය Damped wave
පරිමන්දිත දෝලන Damped oscillations
පරිමන්දිත පරිපථය Damped circuit
පරිමා අවශෝෂණය Volume absorption
පරිමා පරිමිත වලා කුටිරය Volume defined cloud-chamber
පරිමා ප්‍රසාරණතාව Volume expansivity
පරිමා සම්පීඩනය Volume compression
පරිමාණ ආදර්ශ පරීක්ෂණය Scale model experiment
පරිමාණය Scale
පරිමාත්‍රාව Dosage
පරිමාප පරිපථය Scaling circuit
පරිමාප සාධකය Scaling factor
පරිමාපය Scaler
පරිමාව ; පරිමා Volume
පරිමාවෙන් කොටස් Parts by volume
පරිමිත Finite
පරිමිත ඉලෙක්ට්‍රෝනය Finite electron
පරිමිත ගනකම Finite thickness
පරිමිත විස්ථාපනය Finite displacement
පරිමිතික භ්‍රමණ්‍ය Finite rotation
පරිමිතිය Perimeter
පරිමේය Rational
පරිමේය ඒකක ක්‍රමය Rational system of units
පරිමේය කළ ඒකක Rationalised units
පරිමේය වර්ණාවලිය Rational spectrum
පරිලෝකකය Scanner
පරිලෝකන අණ්වීක්ෂය Scanning microscope
පරිලෝකන සරිය Scanning area
පරිලෝකනය Scanning
පරිවරණය Insulation
පරිවර්තකය Converter
පරිවර්තන ඝර්ෂණය Rolling friction
පරිවර්තන පරිමාණය Conversion scale
පරිවර්තන ලක්ෂ්‍යය Turning point
පරිවර්තී ගෝල උස Tropospheric height
පරිවර්තී ගෝලය Troposphere
පරිවර්තී මණ්ඩලය Tropopause
පරිවර්ත්‍ය අවලම්බය Convertible pendulum
පරිවර්ත්‍ය කොන්ඩෙන්සරය Variable condenser
පරිවහන අංකය Transport number
පරිවහන ප්‍රමේයය Transport theorem
පරිවහන සංසිදධිය Transport phenomenon
පරිවාර ග්‍රහයා ; උපග්‍ර්‍රහයා Satellite
පරිවාරකය Insulator
පරිවෘත Insulated
පරීක්ෂණය ; සම්පරීක්ෂණය Experiment
පරීක්ෂය Periscope
පරීක්ෂා ප්‍රිස්මය Testing prism
පරීක්ෂා ආරෝපණය Test charge
පරීක්ෂා උපකරණ Testing equipment
පරීක්ෂා කට්ටලය Testing set
පරීක්ෂා තලය Testing flat
පරීක්ෂාව/ පරීක්ෂා කිරීම Test
පර්යන්ත අර Bounding radii
පර්යන්ත කක්ෂය Bounding orbit
පර්යන්තය ; පිරිවැටිය Periphery
පර්යේෂණාගාරය Research laboratory
පලා යන දුස්ස්‍රාවිතාව Fugitive viscosity
පලා යන ප්‍රත්‍යාස්ථතාව Fugitive elasticity
පලායන ඉලෙක්ට්‍රෝනය Runaway electron
පවුන්ඩලය Pound-weight (lb. wt.)
පවුම Pound (£)
පශ්වාදනුභූත තර්කණය Aposteriori reasoning
පසු කුළු වෝල්යීයතාව ; උච්ච ප්‍රතිලෝම වෝල්ටීයතාව Peak inverse voltage
පසු දිලියුම Afterglow
පසු නැඹුර Backward bias
පසු නැඹුර Reverse biased
පසු නැඹුරෑ Reverse
පසු පිනුම් කාලය Fly back time
පසු පිම්ම Fly back
පසු ප්‍රකිරණය Backscattering
පසු විසරණය Back diffusion
පසුබාන Receding
පසුබෑම Recession
පසුබිම Background
පසුබිම් ගිණීම Background count
පසුබිම් ප්‍රදීපනය Background illumination
පසුබිම් විකිරණය Background radiation
පසුර ; කිලිපය/ ඉමයනවා Clip
පහයන ක්ෂේත්‍රය Clearing field
පහයනවා ; ර්ථ දක්වනවා ; නියම කරනවා Define
පහර Stroke
පහස් කෙන්ද Cat's whisker
පාටිකය (තිරස් ඛණ්ඩාංකය) Abscissa
පාඨාංකය Reading
පාතනය Depression
පාත්‍ර කිරීම ; නිරාවරණය Exposure
පාද තානය Quarter tone
පාදක අපගමනය Quadrantal deviation
පාදක දෝෂය Quadrantal error
පාදක විද්‍යුත්මානය Quadrant electrometer
පාදම/ ආධාරකය Base
පාදස්ථලය Pedestal
පාදාශ්‍ර පටලය Basilar membrane
පාදිකය Pedal
පාන් ලැලි ආදර්ශය Bread board model
පාර ඇල කිරීම Banking of roads
පාරගමනය Permeance
පාරගම්‍ය Permeable
පාරගම්‍ය පටලය Permeable membrane
පාරගම්‍යතාව Permeability
පාරගාමි Permeating
පාරචුම්බක ද්‍රව්‍යය Diamagnetic substance
පාරචුම්බකත්වය Diamagnetism
පාරජම්බුල අණ්වීක්ෂණය Ultraviolet microscopy
පාරජම්බුල ආලෝකය Ultraviolet light
පාරජම්බුල ව්‍යසනය Ultraviolet catastrophe
පාරජම්බූලාන්තය Extreme ultra-violet
පාරතාපක Diathermanous
පාරතාපකත්වය Diathermancy
පාරතාපන යන්ත්‍රය Diathermy machine
පාරදෘශ්‍ය Transparent
පාරදෘශ්‍යතාව Transparency
පාරනායකය Transducer
පාරභෞම Extraterrestrial
පාරමිශ්‍රලෝහය Permalloy
පාරවිද්‍යුත් Dielectric
පාරවිද්‍යුත් අවශෝෂණය Dielectric absorption
පාරවිද්‍යුත් ග්‍රාහිතාව Dielectric susceptibility
පාරවිද්‍යුත් ධාරාව Dielectric current
පාරවිද්‍යුත් නියතය Dielectric constant
පාරවේද්‍රතාව Permittivity
පාරස මණිය Philosopher's stone
පාරසන්නයනතාව Transconductance
පාරහාසකතාව Translucence
පාරාන්ධ Opaque
පාරාන්ධ Opaque
පාරාන්ධතාව Opacity
පාරායත්තතාව Dependence
පාරිභාෂික ශබ්ද ; තාක්ෂණික පද Technical terms
පාලක චුම්බකය Control magnet
පාලක චුම්බකය Controlling magnet
පාලක ජාලකය Control grid
පාලන පරීක්ෂණය Control experiment
පාෂාණ අණ්වීක්ෂය Petrographic microscope
පාසිකය Parsec
පාහනය ; පාස්සනවා Solder
පැතැලි ප්‍රතිචාරය Flat response
පැතැලි සර්පිලය Flat spiral
පැති පෙනුම ; පැතිකඩ Profile
පැතිරීම/ විසිරැම Spread
පැදුම් පෑල ඵලය East-West effect
පැද්දීම/ පැද්දුම Swing
පැද්දුම් චාපය Arc of swing
පැන්නුම Escapement
පැඳුම් පෑල අසමමිතිය East West asymmetry
පැරඩය Farad
පැරපින් ඉටි Paraffin wax
පැරපින් කඩදාසි කොන්ඩෙන්සරය Paraffin paper condenser
පැරපීන් Paraffin
පැරපීන් තෙල් Paraffin oil
පැරෂුටය Parachute
පැරා අවස්ථාව Para-state
පැරා ඕතෝ පරිවර්තනය Para-ortho conversion
පැරාකෝරය Parachor
පැරාහයිඩ්රජන් Parahydrogen
පැරාහීලියම් Parahelium
පැරිස් බදාම Plaster of Paris
පැලේඩියම් Palladium
පැවැත්ම Existence
පැවැත්ම ; ප්‍රස්ථිතිය Persistence
පැහැදිලි කිරීම Explanation
පැහැදිලිතම දෘෂ්ටිය Clearest vision
පැහැදිලිවම පෙනෙන දුර Distance of clearest vision
පැහැයීම / පහයන Clearing
පැළි ඇනෝඩ මැග්නට්‍රෝනය Split anode magnetron
පැළි කාචය Split lens
පැළි කැතෝඩය Split cathode
පැළී වළල්ල Split ring
පැළුන ; පැළෙනවා ; පළනවා Split
පෑස්සීම Soldering
පිකෝපැරඩය Pico-farad
පික්නොමීටරය Pyknometer
පිච් බ්ලෙන්ඩ් Pitch blend
පිට කිරීම Exhaustion
පිටකය Tissue
පිටකුරැ පීඩනය Exhaust pressure
පිටකුරැ පොම්පය Exhaust pump
පිටකුරැව/ පටකරය Exhaust
පිටස්තර ඝෝෂාව Extraneous noise
පිටස්තර වීම Stem exposure
පිටුම් ප්‍රතිරෝධය Bleeder resistance
පිටෝනළය Pitot tube
පිත්තල බෙයාරිම Brass bearing
පිත්තලෙන් පාස්සනවා ; බ්‍රෙස් කරනවා; බරසනවා Braze
පිනි ; තුෂාර Dew
පින්තාරැ තීන්ත Paint
පිපිරැම ; නිපාතය Burst
පිපුරැම් තරංතය Blast wave
පිපෙට්ටුව Pipette
පිප් Pip
පිප් ජනකය Pip generator
පියගැට ශ්‍රිතය Step function
පියවර නියමු පහර Stepped leader stroke
පියවර; අවස්ථාවStage
පියානොපෝටෙ තන්තු Pianoforte strings
පිරමීඩය Pyramid
පිරානි ආමානය Pirani gauge
පිරිමැවුම ; රටාව ; සැළසුම් නිර්මාණDesign
පිරියත Plant
පිරියම Treatment
පිරිවටන Rolling
පිරිසැරැම් පරිපථය Sweep circuit
පිරිහීම ; හායනය Degeneration
පිරිහුණු Degenerate
පිරිහුම Degeneracy
පිරිහුම් ප්‍රමාණය Degree of degeneracy
පිරිහෙන Degenerative
පිරිහෙන පද්ධතිය Degenerative system
පිරිහෙන ප්‍රතිපෝෂණය Degenerative feed-back
පිස්ටනය Piston
පිස්ටන් ආමානය Piston gauge
පිස්ටන් මුදුව Piston ring
පිහිදාර පරීක්ෂාව Knife test
පිහිදාරය Knife-edge
පිහිර ; ක්ෂේපය; චංචුව ; ක්ෂේප Jet
පිළිදැගීම Servicing
පිළිපොළ පරිපථය Flip flop circuit
පිළියවනය Re lay
පිළිරෑ ග්‍රේටිම Replica grating
පීඩකය Press
පීඩන අනුක්‍රමය Pressure gradient
පීඩන ආමානය Pressure gauge
පීඩන පරිමිත වලා කුටීරය Pressure defined cloud chamber
පීඩන ලේඛය Barograph
පීඩන සංගුණකය Pressure co-efficient
පීඩන සමකාරකය Pressure equaliser
පීඩන සම්ප්‍රේෂ්‍යතාව Transmissibility of pressure
පීඩන සාම්‍යකය ; සමපීඩන රේඛාව ; සමස්කන්ධකය Isobar
පීඩනමාන දැල්ල Manometric flame
පීඩනමාන ප්‍රාචරය Manometric capsule
පීඩනමාන සංගුණකය Barometer coefficient
පීඩනමානය Manometer
පීඩනය ; පීඩන Pressure
පීඩනේක්ෂය Baroscope
පීඩමයික්‍රෝපෝනය Piezomicrophone
පීඩමානය Piezometer
පීඩවිද්‍යුත් ආවරණය Piezoelectric effect
පීඩවිද්‍යුත් ස්ඵටිකය Piezoelectric crystal
පීඩවිද්‍යුය Piezoelectricity
පීත බින්දුව Yellow spot
පීතඩ Pi section
පීමෙසෝනය ; පයෝනය Pi-meson
පීරි කුඩු Filings
පුංජය ; ටැඹ Pile
පුනංකරණ ක්‍රමය Method of iteration
පුනංකරණයIteration
පුනංකාරක සම්බාධනයIterative impedance
පුනරර්ජනක ප්‍රතිපෝෂණය Regenerative feed back
පුනරාරෝපණය Recharging
පුනර්ජනක ක්‍රියාවලිය Regenerative process
පුනර්ජනනය Regeneration
පුනර්ජනිත ඉන්ධන Regenerated fuel
පුනීලය Funnel
පුරන ඒකකම්පකය Triggering univibrator
පුරන ක්‍රමය Triggering method
පුරන පරිපථය Trigger circuit
පුරන ප්‍රමාද පරිපථය Trigger delay circuit
පුරන යන්ත්‍රණය Trigger mechanism
පුරන ස්පන්දනය Triggering pulse
පුරනය ; පුරන Trigger
පුරෝකථකය Predictor
පුරෝකථනය/ පුරෝකථිතය Prediction
පුර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය Total internal reflection
පුර්ණ අවකලය Complete differential
පුර්ණ අවකලය Perfect differential
පුර්ණ ග්‍රහණය Total eclipse
පුර්ණ ඡායාව Umbra
පුර්ණ තරංග සෘජුකාරකය Full-wave rectifier
පුර්ණ තරලය Perfect fluid
පුර්ණ විකිරණ අත්නිමානය Total radiation pyrometer
පුර්ණ විකිරණය Complete radiation
පුර්ණ විකිරණය Full radiation
පුර්ණ සංඛ්‍යාව/නිඛිලය Integer
පුර්ණ සන්නායකය Perfect conductor
පුර්ව වර්ධකය Pre-amplifier
පුර්වාංගය Antecedent
පුර්වායන චලනය Precessional motion
පුර්වායනය Precession
පුර්වාලෝකය Fore light
පුර්වේක්ෂණය Prospecting
පුලක Desmic
පුලක චතුස්තලය Desmic tetrahedron
පුවිකාර්ය පුදේශය Plastic region
පුෂ්පරාගය Topaz
පුස්ඵෝටකය Detonator
පුළිඟු දක්නය Spinthariscope
පුළිඟු දඟරය Spark coil
පුළිඟු පේනුව Spark plug
පුළිඟු විසර්ජනය Spark discharge
පුළිඟු හිඩැස Spark gap
පුළිඟුම් විභවය (පුළිඟු ගැනුම් විභවය)Sparking potential
පුළිඟුව ; පුළිඟු Spark
පෘථක්කරණය Disintegration
පෘථිවි අක්ෂය Earth's axis
පෘථිවි කක්ෂයේ පුර්වායනය Precession of the earth axis
පෘථිවි කබොළ Earth's crust
පෘථිවි සමකය Earth's equator
පෘථිවියේ ගුරැත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රය Earth's gravitational field
පෘථිවියේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය Earth's magnetic field
පෘෂ්ඨ කුලය Family of surfaces
පෘෂ්ඨ නිරෑපණය Figuring a surface
පෘෂ්ඨ පටලය Surface film
පෘෂ්ඨය ; පෘෂ්ඨික ; පෘෂ්ඨ Surface
පෘෂ්ඨයක විමෝචකතාව Emit
පෘෂ්ඨික ආතතිය Surface tension
පෘෂ්ඨික ඝනත්වය Surface density
පෘෂ්ඨික ප්‍රසංවාද Surface harmonics
පෘෂ්ඨික ඵලය Surface effect
පෘෂ්ඨික බල Surface forces
පෘෂ්ඨික මුලාංගය Surface element
පෘෂ්ඨික විමෝචකතාව Surface emissivity
පෘෂ්ඨික ශක්තිය Surface energy
පෘෂ්ඨික සන්නායකතාව Surface conductivity
පෘෂ්ඨිය Superficial
පෘෂ්ඨිය ප්‍රසාරණ සංගුණකය Coefficient of superficial expansion
පෙට්රල් එන්ජිම Petrol engine
පෙට්රල් පොම්පය Petrol pump
පෙට්රෝලියම් Petroleum
පෙත ; මාර්ගය Path
පෙත්ත Vane
පෙන්ටේන් පහන Pentane lamp
පෙර පොම්පය Fore pump
පෙරමුණ Front
පෙරයිට් Ferrite
පෙරහන ; පෙරනවා Filter
පෙරහන් පරිපථය Filter circuit
පෙරහන් පොම්පය Filter pump
පෙරළු න්‍යාසය Transpose of matrix
පෙරළුම Transpose
පෙරිිචුම්බකත්වය Ferrimagnetism
පෙරෝචුම්බක ද්‍රව්‍ය/ අයශ්චුම්බක ද්‍රව්‍යFerromagnetic materials
පෙරෝචුම්බක මාධ්‍ය/ අයශ්චුම්බක මාධ්‍යය Ferromagnetic medium
පෙරෝචුම්බකත්වය ; අයශ්චුම්බකත්වය Ferromagnetism
පෙළු තන්තුව Plucked string
පෙළු තන්තුව Struck string
පේනය Phon
පේනු යතුර Plug key
පේනුව ; පේනු වද්දනවා Plug
පොකුර Cluster
පොටෑසියම් Potassium
පොද වැස්ස Drizzle
පොනොඩයිකය Phonodeik
පොඳි ගැසීම ; පොකුරැ වීම Bunching
පොම්ප කරන මඟ Pumping line
පොම්ප කිරීම Pumping
පොම්පය Pump
පොයින්ටොලයිට් පහන Pointolite lamp
පොයිසය Poise
පොයිසෝන් අනුපාතය Poisson ratio
පොලා පනිනවා Rebound
පොලිවිනිල් ක්ලෝරයිජ් Polyvinyl chloride
පොලිස්ටයිරින් Polystyrene
පොලෝනියම් Polonium
පොසිට්‍රෝන ග්‍රහණය Positron capture
පොසිට්‍රෝන නෙගට්‍රෝන උච්ජේදනය Positron negatron annihilation
පොසිට්‍රෝන නෙගට්‍රෝන නිෂ්පාදනය Positron negatron production
පොසිට්‍රෝන විමෝචනය Positron emission
පොසිට්‍රෝනය Positron
පොස්පරස් Phosphorus
පොස්පර් ලෝකඩ Phosphor-bronze
පෝටය Phot
පෝටෝන ගණකය Photon counter
පෝටෝනය Photon
පෝටෝස්ටැට් Photostat
පෝනෝනය Phonon
පෝරණුව Kiln
පෝලරොයිඩ් Polaroid
පෝෂක පථය Feeder line
පෝෂකය Sustainer
පෝෂිත Sustained
පෝෂිත දෝලන Sustained oscillations
පෝෂිත ශබ්දය Sustained sound
පෝසිලේන් Porcelain
පෞද්ගල ප්‍රභාව Subjective brightness
පෞද්ගලික දෝෂය Personal error
පෞද්ගලික සමීකරණය Personal equation
ප්‍ර. ධා. මෝටරය A.C.D.C. Motor
ප්‍ර. ධා. ස. ධා. ආදායකය A.C.D.C. receiver
ප්‍ර. ධා. ස. ධා. පරිවර්තකය A.C.D.C. converter
ප්‍රකර්ෂණ බලය Tractive force
ප්‍රකර්ෂණය Traction
ප්‍රකාශ Optical
ප්‍රකාශ Optical
ප්‍රකාශ ඉදියුම Optical alignment
ප්‍රකාශ ඉදියුම Optical alignment
ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනය Photoelectron
ප්‍රකාශ කැතෝඩය Photocathode
ප්‍රකාශ කෝෂය Photocell
ප්‍රකාශ ගුණක කපාටය Photomultiplier tube
ප්‍රකාශ ගුණක ගණකයPhotomultiplier counter
ප්‍රකාශ ගුණකය Photomultiplier
ප්‍රකාශ ගෝලය Photosphere
ප්‍රකාශ චුම්බක ආවරණය Photomagnetic effect
ප්‍රකාශ චුම්බකත්වය Photomagnetism
ප්‍රකාශ තලය Optical flat
ප්‍රකාශ තලය Optical flat
ප්‍රකාශ දීපය Optical lantern
ප්‍රකාශ ද්‍රව්‍යය Optical material
ප්‍රකාශ නියතය Optical constant
ප්‍රකාශ පථ අන්තරය Optical path-difference
ප්‍රකාශ පද්ධතිය Optical system
ප්‍රකාශ පෘථක්කරණය Photodisintegration
ප්‍රකාශ ප්‍රත්‍යාස්ථතා ප්‍රත්‍යාබල විෂ්ලේශණයPhotoelasticity
ප්‍රකාශ ප්‍රත්‍යාස්ථතාව Photoelastic stress analysis
ප්‍රකාශ භ්‍රමණය Optical rotation
ප්‍රකාශ රසායනය Photochemistry
ප්‍රකාශ රසායනික කෝෂය Photochemical cell
ප්‍රකාශ ලකුණු සම්මුතිය Optical sign convention
ප්‍රකාශ ලීවරය Optical lever
ප්‍රකාශ විඛණ්ඩන දේහලිය Photofission threshold
ප්‍රකාශ විඝටනය Photodissociation
ප්‍රකාශ විද්‍යාව Optics
ප්‍රකාශ විද්‍යුතය Photoelectricity
ප්‍රකාශ විද්‍යුත් Photoelectric
ප්‍රකාශ විද්‍යුත් අවශෝෂණය Photoelectric absorption
ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය Photoelectric effect
ප්‍රකාශ විද්‍යුත් දේහලි සංඛ්‍යාතය Photoelectric threshold frequency
ප්‍රකාශ විද්‍යුත් විඩාව Photoelectric fatigue
ප්‍රකාශ විද්‍යුත් විමෝචනය Photoelectric emission
ප්‍රකාශ විද්‍යුත් සංක්‍රාන්තිය ; ප්‍රකාශ විද්‍යුත් සංක්‍රමණය Photoelectric transition
ප්‍රකාශ වෝල්ටීය ආචරණය Photovoltaic effect
ප්‍රකාශ සක්‍රියතාව Optical activity
ප්‍රකාශ සන්නායකතාව Photoconductivity
ප්‍රකාශ සංවේදිත ප්‍රතික්‍රියාව Photosensitised reaction
ප්‍රකාශ සංවේදිතාව Photosensitivity
ප්‍රකාශ ස්පර්ශය Optical contact
ප්‍රකාශ හානිපුර්ණය Optical compensation
ප්‍රකාශමය ලෙස සක්‍රිය ද්‍රව්‍යය Optically active substance
ප්‍රකාශමය ලෙස සක්‍රිය ද්‍රව්‍යය Optically active substance
ප්‍රකාශීය ලෙස සමතලා Optically flat
ප්‍රකිරකය Scatterer
ප්‍රකිරණ Scatter
ප්‍රකිරණ කේන්ද්‍රය Scattering centre
ප්‍රකිරණ කෝණය Angle of scattering
ප්‍රකිරණ දිග Scattering length
ප්‍රකිරණ හරය Scattering kernel
ප්‍රකිරණ හරස්කඩ Scattering cross-section
ප්‍රකිරණය ; ප්‍රකිරණය වීම Scattering
ප්‍රකිරණය වු කදම්බය Scattered beam
ප්‍රකිරණය වු තරංගය Scattered wave
ප්‍රක්ෂිප්ත Projected
ප්‍රක්ෂිප්තය Projectile
ප්‍රක්ෂිප්තයක පරාසය Range of a projectile
ප්‍රක්ෂේප කරනවා ; ව්‍යාපෘතිය Project
ප්‍රක්ෂේපණ කාචය Projection lens
ප්‍රක්ෂේපණ දීපය Projection lantern
ප්‍රක්ෂේපණය Projection
ප්‍රක්ෂේපතාව Projectivity
ප්‍රක්ෂේපය Projector
ප්‍රගත විභවය Advanced potential
ප්‍රගති දුස්ස්‍රාවිතාව Kinematic viscosity
ප්‍රගති විද්‍යාව/ ප්‍රගතිය Kinematics
ප්‍රගමන තරංග Progressive waves
ප්‍රගමනය Progression
ප්‍රචාරණ දෛශිකය Propagation vector
ප්‍රචාරණ නියතය Propagation constant
ප්‍රචාරණ මාධ්‍යය Medium of propagation
ප්‍රචාරණ විධිය Mode of propagation
ප්‍රචාරණය; ප්‍රචාරණ Propagation
ප්‍රචාලනය ; පැදවීම Propulsion
ප්‍රතා්‍යාතන්‍යතාව Tenacity
ප්‍රති සංඝනනය ; ප්‍රති ඝනීභවනය Back condensation
ප්‍රති-අනුක්‍රමණය ; ප්‍රත්‍යනුක්‍රමණය Contragradient
ප්‍රතිකර්ෂණය Retraction
ප්‍රතිකැතෝඩය Anticathode
ප්‍රතික්‍රියතාව Reactivity
ප්‍රතික්‍රියා තාපය Heat of reaction
ප්‍රතික්‍රියාකාරක ඉංජිනේරු විද්‍යාව Reactor engineering
ප්‍රතික්‍රියාකාරක පාලනය Reactor control
ප්‍රතික්‍රියාකාරකය Reactor
ප්‍රතික්‍රියාව Reaction
ප්‍රතික්ෂේපක පරිපථය Rejector circuit
ප්‍රතිඛාත; ප්‍රත්‍යාවෘත Re-entrant
ප්‍රතිගාම් චලිතය Retrograde motion
ප්‍රතිගුණන ක්‍රියාවලිය Replicative process
ප්‍රතිග්‍රහකය Acceptor
ප්‍රතිග්‍රහණය Acceptance
ප්‍රතිග්‍රහණය; ආදානයReception
ප්‍රතිග්‍රාහක පරිපථය Acceptor circuit
ප්‍රතිග්‍රාහකය; රිසීවරය ; ආදායකයReceiver
ප්‍රතිචාර කාලය Response time
ප්‍රතිචාරය Response
ප්‍රතිජ්චලනය ; පශ්චාත් ලෝකනය ; පිළි සැණෙලිය Flash-back
ප්‍රතිතාපය Reheat
ප්‍රතිතෝලකය ; ප්‍රතිතෝලනය කරනවාCounterpoise
ප්‍රතිතෝලනය කරනවා Counter balance
ප්‍රතිදාන පරිණාමකයOutput transformer
ප්‍රතිදාන පරිණාමකයOutput transformer
ප්‍රතිදානය Output
ප්‍රතිදානය Output
ප්‍රතිදිශා වක්‍රතාවAnticlastic curvature
ප්‍රතිදීපන Fluorescent
ප්‍රතිදීපන කඩතිරය Fluorescent screen
ප්‍රතිදීප්තිය Fluorescence
ප්‍රතිධ්වනිමානය Echo sounder
ප්‍රතිධ්වනිමානය Echo sounding
ප්‍රතිනාද කාලාවර්තය Period of reverberation
ප්‍රතිනාදක ඌෂ්මකය Reverberatory furnace
ප්‍රතිනාදය Reverberation
ප්‍රතිනියුට්රිනෝවAnti-neutrino
ප්‍රතිනිෂ්පාදනය ; පුනර්ජනනය Reproduction
ප්‍රතින්‍යෂ්ට්‍යාංගය ; ප්‍රතිනියුක්ලියෝනයAnti-nucleon
ප්‍රතින්‍යාදේශ කරනවා Anti-commute
ප්‍රතිපාදන බලය ; පිළිසකුරු බලය Restoring force
ප්‍රතිපායන සංගුණකය Regression coefficient
ප්‍රතිපීඩනය Back pressure
ප්‍රතිපුරකය Replenisher
ප්‍රතිපෝෂක වර්ධකය Feed-back amplifier
ප්‍රතිපෝෂණය ; ප්‍රතිපෝෂක Feed-back
ප්‍රතිප්‍රක්ෂේපණය Reprojection
ප්‍රතිබද්ධ Conjugate
ප්‍රතිබද්ධ අක්ෂය Conjugate axis
ප්‍රතිබද්ධ නාභි Conjugate foci
ප්‍රතිබාධන ඈඳුම Reactance coupling
ප්‍රතිබාධනය Reactance
ප්‍රතිබිම්බ අවකාශය Image space
ප්‍රතිබිම්බ දුර Distance of image
ප්‍රතිබිම්බ දුර Image distance
ප්‍රතිබිම්බ විකෘතිය / ප්‍රතිබිම්බ කුරැපණය Image distortion
ප්‍රතිබිම්බය ; පිළිරැව Image
ප්‍රතිමානය Norm
ප්‍රතිමේක්ෂය/ අයිකනොස්කෝපයIconoscope
ප්‍රතියෝජක පේශිය ; පක්ෂ්මිය පේශිය Ciliary muscle
ප්‍රතියෝජන සංගුණකය Accommodation coefficient
ප්‍රතියෝජනය Accommodation
ප්‍රතිරූපක Prototype
ප්‍රතිරෝධ ඈඳුම Resistance coupling
ප්‍රතිරෝධ කාන්දුව Resistance leak
ප්‍රතිරෝධ ධාරණා ජාලය Resistance capacitance net
ප්‍රතිරෝධ ධාරිතා ඈඳුම Resistance capacity coupling
ප්‍රතිරෝධ ධාරිතා ඈඳුම් වර්ධකය Resistance capacity coupled amplifier
ප්‍රතිරෝධ පීඩනමානය Resistance manometer
ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටිය Resistance box
ප්‍රතිරෝධ වර්ණ සංකේතය Resistor colour-code
ප්‍රතිරෝධ වෙනවා ; ප්‍රතිවිරුද්ධ කරනවාResist
ප්‍රතිරෝධකය Resistor
ප්‍රතිරෝධතාව Resistivity
ප්‍රතිරෝධය Resistance
ප්‍රතිලාභය; අවනතියYield
ප්‍රතිලෝම Inverse
ප්‍රතිලෝම උච්ච වෝල්ටීයතාව/ පසුකුළු වෝල්ටීයතාව Inverse peak voltage
ප්‍රතිලෝම කාරකය Inverse operator
ප්‍රතිලෝම කිරීම/ ප්‍රතිලෝමය/ අපවර්තනය/ අපවර්තන Inversion
ප්‍රතිලෝම ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය Inverse photoelectric effect
ප්‍රතිලෝම වශයෙන් Inversely
ප්‍රතිලෝම ව්‍යාප්තිය Inverse distribution
ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතය Inverse function
ප්‍රතිවර්ත කරනවා Reverse
ප්‍රතිවර්තකය Reverse bias
ප්‍රතිවර්තන ස්තරය Reversing layer
ප්‍රතිවර්තන ස්විච්චිය Reversing switch
ප්‍රතිවර්ත්‍ය Reversible
ප්‍රතිවර්ත්‍ය කාර්යාවලිය Reversible process
ප්‍රතිවර්ත්‍ය ප්‍රතික්‍රියාව Reversible reaction
ප්‍රතිවර්ත්‍ය වක්‍රය Reversible cycle
ප්‍රතිවර්ත්‍ය විපර්යාසය Reversible change
ප්‍රතිවාහී කපාටය Reflux value
ප්‍රතිවාහී කොන්ඩෙන්ස්රය Reflux condenser
ප්‍රතිවිචල ආතානකය Contravariant tensor
ප්‍රතිවිචලකය Contravariant
ප්‍රතිවිචලතාව Contravariance
ප්‍රතිවිරැද්ධ Opposite
ප්‍රතිවිරැද්ධ බල Opposite forces
ප්‍රතිවිරුද්ධ බල Opposite forces
ප්‍රතිශත දෝෂය Percentage error
ප්‍රතිශතය Percentage
ප්‍රතිශීතනය Regelation
ප්‍රතිෂ්ඨිත නැවතුම් සූත්‍රය Classical stopping formula
ප්‍රතිෂ්ඨිත ප්‍රකිරණය Classical scattering
ප්‍රතිෂ්ඨිත වාදය Classical theory
ප්‍රතිෂ්ඨිත සංඛ්‍යානය Classical statistics
ප්‍රතිසම Analogous
ප්‍රතිසම ආගණකය Analogue computer
ප්‍රතිසමතාව Analogy
ප්‍රතිසමය Analogue
ප්‍රතිසම්පාතය Anti-coincidence
ප්‍රතිසංයෝජන වර්ණාවලිය Recombination spectrum
ප්‍රතිසංයෝජන සංගුණකය Recombination coefficient
ප්‍රතිසංයෝජනය Recombination
ප්‍රතිසර්පණ වෝල්ට්මානය Slide back voltmeter
ප්‍රතිසවිතික ආතානකය Anti-symmetric tensor
ප්‍රතිසංවේදන කාලය Recovery time
ප්‍රත්‍යස්ථිතිය Resilience
ප්‍රත්‍යාගති බලය Force of restitution
ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය Coefficient of restitution
ප්‍රත්‍යාගතිය Restitution
ප්‍රත්‍යාබල ආතානකය Stress tensor
ප්‍රත්‍යාබල ඉලිප්සාභය Ellipsoid of stress
ප්‍රත්‍යාබලය Stress
ප්‍රත්‍යාබල-වික්‍රියා වක්‍රය Stress strain curve
ප්‍රත්‍යාවර්තක ක්ෂේත්‍රය Alternating field
ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරා සේතුව Alternating current bridge
ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරාව Alternating current
ප්‍රත්‍යාවර්තකය Alternator
ප්‍රත්‍යාවර්තනය Alternation
ප්‍රත්‍යාස්ථ Elastic
ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුව Elastic string
ප්‍රත්‍යාස්ථ නියතය Elastic constant
ප්‍රත්‍යාස්ථ මන්දායනය Elastic hysteresis
ප්‍රත්‍යාස්ථ විඩාව Elastic fatigue
ප්‍රත්‍යාස්ථ සංඝට්ටනය Elastic collision
ප්‍රත්‍යාස්ථ සමසාර්වදිශතාව Elastic isotropy
ප්‍රත්‍යාස්ථ සීමාව Elastic limit
ප්‍රත්‍යාස්ථතා සංගුණකය Coefficient of elasticity
ප්‍රත්‍යාස්ථතාව Elasticity
ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයේ දෘඩතා මාපාංකය Rigidity modulus of elasticity
ප්‍රත්‍යාස්ථතාවේ නිකර මාපාංකය Bulk modulus of elasticity
ප්‍රථම අනුකලය First integral
ප්‍රථම උපශ්‍රේණිය First subordinate series
ප්‍රථම ගණය First order
ප්‍රදාන ප්‍රතිරෝධය Input resistance
ප්‍රදාන වෝල්ටීයතාව Input voltage
ප්‍රදාන සම්බාධනය Input impedance
ප්‍රදානය ; ආදානය Input
ප්‍රදීපන බලය Illuminating power
ප්‍රදීපනය Illuminant
ප්‍රදීපනය Illumination
ප්‍රදීප්ත Illuminated
ප්‍රදීප්තතාව Illuminance
ප්‍රදේශය Region
ප්‍රදෝෂය Twilight
ප්‍රධාන අක්ෂය Principal axis
ප්‍රධාන උපරිම Principal maxima
ප්‍රධාන කේතුව Main cone
ප්‍රධාන ඛණ්ඩාංක Principal co-ordinates
ප්‍රධාන ඡේදය Principal section
ප්‍රධාන තානය ; මහා තානය Major tone
ප්‍රධාන නාභිය Principal focus
ප්‍රධාන ශ්‍රේණිය Principal series
ප්‍රධාන ස්විච්චිය Main switch
ප්‍රබල ඈඳුම් වාදය Strong coupling theory
ප්‍රබලතාව Strength
ප්‍රභවය Source
ප්‍රභවය ; මුල ලක්ෂ්‍යය Origin
ප්‍රභා මණ්ඩලය Halo
ප්‍රභාව Brightness
ප්‍රභාවත් Bright
ප්‍රභාවත් විමෝචකය Bright emitter
ප්‍රමත අශ්ව ජවය Rated horse-power
ප්‍රමත ඛණ්ඩාංක Normal adjustment
ප්‍රමාණ සංවේදිතාව Quantity sensitivity
ප්‍රමාණකය ; නියන්ත්‍රිය Moderator
ප්‍රමාණනය ; වැගයිම Rating
ප්‍රමාණය ; මාත්‍රය; අංශකය Degree
ප්‍රමාණාත්මක Quantitative
ප්‍රමාණික කිරීම; ප්‍රමාණකරය; ප්‍රමිති කිරීම Standardisation
ප්‍රමාද සංඝනීභවනය Delayed condensation
ප්‍රමාද සම්පාතය Delayed coincidence
ප්‍රමුඛ Dominant
ප්‍රමුඛ තලය Cardinal plane
ප්‍රමේයය Theorem
ප්‍රම්ති කාර්යාංශය Bureau of standards
ප්‍රලම්බ ; ප්‍රලම්බක Orthogonal
ප්‍රලම්බ අවශ්‍යතා Orhtogonal conditions
ප්‍රලම්බ පරාවක්‍රය Orthogonal trajectory
ප්‍රලම්බ පරාවක්‍රය Orthogonal trajectory
ප්‍රලම්බ පරිණාමනය Orthogonal transformation
ප්‍රලම්බ ප්‍රක්ෂේපණය Orthogonal projection
ප්‍රලම්බකරණය ; ප්‍රලම්බනය Orthogonalisation
ප්‍රවාහ ක්‍රමය Flow method
ප්‍රවාහ බටය Flow tube
ප්‍රවාහ බටය Tube of flow
ප්‍රවාහ රේඛාව Flow line
ප්‍රවාහ ශ්‍රිතය Flow function
ප්‍රවාහමානයFlow meter
ප්‍රවාහය/ ගැලීම Flow
ප්‍රවිකිරණය Irradiation
ප්‍රවිචාරණය Discrimination
ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාරය Velocity time graph
ප්‍රවේග නාභ්‍යායනය Velocity focussing
ප්‍රවේග පෙරහන Velocity filter
ප්‍රවේග ප්‍රස්ථිතිය Persistence of velocity
ප්‍රවේග වරකය Velocity selector
ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය Distribution of velocities
ප්‍රවේගය Velocity
ප්‍රවේශන කක්ෂය Penetrating orbit
ප්‍රවේශ්‍යතා ප්‍රතිසමතාව Admittance analogy
ප්‍රවේශ්‍යතාව Admittance
ප්‍රශසත ජව ප්‍රතිදානය Optimum powe output
ප්‍රශස්ත ඈඳුම Optimum coupling
ප්‍රශස්තය Optimum
ප්‍රසංවාද Harmonics
ප්‍රසංවාදය/ අනුවර්තිය Harmony
ප්‍රසංවාදී ; අනුවර්තී ; හරාත්මක Harmonic
ප්‍රසංවාදී අක්වටය Harmonic dial
ප්‍රසංවාදී අවකරණය Harmonic reduction
ප්‍රසංවාදී ජනනය Harmonic generation
ප්‍රසංවාදී මර්දනය Harmonic suppression
ප්‍රසංවාදී විකෘතිය Harmonic distortion
ප්‍රසාදනාගාරය ; පිරිපහදුව Refinery
ප්‍රසාරණ අනුපාතය Expansion ratio
ප්‍රසාරණ කුටිය Expansion chamber
ප්‍රසාරණතාව Expansivity
ප්‍රසාරණය Expansion
ප්‍රසාරණය වෙනවා Expand
ප්‍රසාරිත පටල Expanded film
ප්‍රසාරිත විශ්වය Expanding universe
ප්‍රස්තරය Sheet
ප්‍රස්තාර කඩදාසි Graph paper
ප්‍රස්තාරය Graph
ප්‍රස්තාරයක බෑවුම Slope of graph
ප්‍රස්තාරික Graphical
ප්‍රස්තාරික නිරෑපණය Graphical representation
ප්‍රස්තාරික නිර්ණයනය Graphical determination
ප්‍රස්තාරික සංයුතිය Graphical composition
ප්‍රස්ඵෝටනය Detonation
ප්‍රහාරය Shock
ප්‍රාක්ෂේප Ballistic
ප්‍රාක්ෂේප අවලම්බය Ballistic pendulum
ප්‍රාක්ෂේප ගැල්වනොමීටරය Ballistic galvanometer
ප්‍රාක්ෂේප තුලාව Ballistic balance
ප්‍රාක්ෂේප පහර Ballistic throw
ප්‍රාක්ෂේප විද්‍යාව Ballistics
ප්‍රාගනුභූත තර්කණය Apriori reasoning
ප්‍රාග්වරකය ; පෙරතෝරනය Pre-selector
ප්‍රාග්විඝටනය Predissociation
ප්‍රාචීරය ; තනුපට Diaphragm
ප්‍රාථමික ; ප්‍රාථමිකය Primary
ප්‍රාථමික අන්තරික්ෂ විකිරණය Primary cosmic radiation
ප්‍රාථමික කෝෂ Primary cells
ප්‍රාථමික ක්‍රියාව Primary action
ප්‍රාථමික තාප හුවමාරැකුරැව Primary heat exchanger
ප්‍රාථමික දේදුන්න Primary rainbow
ප්‍රාථමික සංඛ්‍යාව Prime number
ප්‍රායස් ප්‍රකාශ තරංග Quasi optical waves
ප්‍රායස් ස්ථාවර අවස්ථාව Quasi stationary state
ප්‍රායස් ස්ථිතික Quasi static
ප්‍රායස්-ප්‍රත්‍යාස්ථ Quasi-elastic
ප්‍රායස්-ශක්ති පථ කල්පිතය Quasi ergodic hypothesis
ප්‍රායෝගික විද්‍යව Practical science
ප්‍රාවරය ; කුටිය Capsule
ප්‍රාහිලම්බ Orthonormal
ප්‍රාහිලම්බ Orthonormal
ප්‍රාහිලම්බ කුලකය Orthonormal set
ප්‍රිස්ම මාලිමාව Prismatic compass
ප්‍රිස්ම මුහුණත Face of prism
ප්‍රිස්ම වර්ණ Prismatic colours
ප්‍රිස්මය Prism
ප්‍රේරක ඈඳුම Inductive coupling
ප්‍රේරක ප්‍රතිබාධනය Inductive reactance
ප්‍රේරකය Inductor
ප්‍රේරණයෙන් විද්‍යුතන කිරීම Electrification by induction
ප්‍රේරිත Induced
ප්‍රේරිත ආරෝපණය Induced charge
ප්‍රේරිත චුම්බක ස්‍රාවය Induced magnetic flux
ප්‍රේරිත විකිරණය Induced radiation
ප්‍රේරිත විකිරණශීලතාව Induced radio-activity
ප්‍රේරිත විමෝචනය Induced emission
ප්‍රේරිතා ඈඳුම Inductance coil
ප්‍රේරිතා කලාපය Inductance zone
ප්‍රේරිතා දඟරය Inductance coupling
ප්‍රේරිතාව Inductance
ප්‍රෝටොක්ටිනියම් Protoactinium
ප්‍රෝටෝන Proton
ප්‍රෝටෝන ග්‍රාහකය Proton acceptor
ප්‍රෝටෝන රෝධක Prony brake
ප්‍රෝටෝන දායකය Proton donor
ප්‍රෝටෝන විවර්ෂණය Proton bombardment
ප්ලවනතා වක්‍රය Curvature compensation
ප්ලාවිතය ; ප්ලවනය Drift
ප්ලාස්කුව Flask
ප්ලාස්ටික් Plastics
ප්ලාස්ටික් ; සුවිකාර්ය Plastic
ප්ලාස්මච්ජේදනය Plasmolysis
ප්ලාස්මා දෝලනය Plasma oscillation
ප්ලාස්මාව Plasma
ප්ලින්ට් වීදුරුFlint-glass
ප්ලුටිනම් Platinum
ප්ලුටිනම් ප්‍රතිරෝධ උෂ්ණත්ව පරිමාණයPlatinum resistance scale of temperature
ප්ලුටිනම් ප්‍රතිරෝධ උෂ්ණත්වමානය Platinum resistance thermometer
ප්ලුටිනම් රෝඩියම් තාප යුග්මය Platinum rhodium thermocouple
ප්ලුටිනොයිඩ් Platinoid
ප්ලූටෝනියම් Plutonium
ප්ලොජිස්ටන් Phlogiston
ඵලකය ; පුවරුව Slab
ඵලය ; ආවරණය ; ප්‍රතිවිපාකය Effect


බ-බෝ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
B ගණයේ වර්ධකය Class B amplifier
බකල වීම Buckling
බට්ටා Bob
බටය Tubing
බටය ; කපාටය Tube
බඩු බාහිර ; ආම්පන්න Equipment
බද්ධ ආරෝපණය Bound charge
බද්ධ මට්ටම Bound level
බදාම/ මෝටාරය Mortar
බන්ධක ඉස්කුරුප්පුව Binding screw
බන්ධක බලය Binding force
බන්ධක ශක්තිය Binding energy
බන්ධකය Nexus
බන්ධන කෝණය Bond angle
බන්ධනය ; බැඳුම ; බැම්ම Bond
බමන තටුව Whirling table
බමර ඉලෙක්ට්‍රෝනය Spinning electron
බමරය Top
බමරය ; බමර Swivel
බමරු ක්ෂේත්‍රය Spinor filed
බමරුව Spinor
බමරුව Turntable
බඹුර Curl
බයිටක්‍රෝමේට් කෝෂය Bichromate cell
බයිසිකල් පොම්පය Bicycle pump
බර ; භාරය ; පඩිය Weight
බර රහිත බව Weightlessness
බරණි විකෘතිය ; දවුල් විකෘතිය Barrel distortion
බරණිය හැඩ ව්‍යාප්තිය Barrel shaped distribution
බ්‍රහස්පති Jupiter
බ්‍රිතාන්‍ය ඒකක ක්‍රමය British system of units
බ්‍රිතාන්‍ය සංගම ඉස්කුරුප්පු පොට British Association serew threads
බරින් කොටස් Parts by weight
බරුව Sinker
බ්‍රෙම්ස්ට්‍රාලුං; රෝධන විකිරණය Braking radiation
බ්‍රෝමයිඩ් මුද්‍රිතය Bromide prints
බල ඉම් ගෝලය Sphere of influence
බල ත්‍රිකෝණය Triangle of forces
බල නිස්ස්‍රාවය Emanation of power
බල පද්ධතිය System of forces
බල බටය Tube of forces
බල බහුඅස්‍රForce polygon
බල යුග්මය Couple (of forces)
බල රූසටහන Force diagram
බල වර්ධකය Super conductivity
බල විභේදනය Resolution of forces
බල සංයුතිය Composition of force
බල සමාන්තරානීකය Parallelepiped of forces
බල සමාන්තරාස්‍රය Parallelogram of forces
බලන ආලෝකය Viewing light
බල්බය Bulb
බලය Force
බලය පිළිබඳ ප්‍රතිලෝම ඝන නියමය Inverse cube law of force
බලය පිළිබඳ ප්‍රතිලෝම වර්ග නියමයInverse square law of force
බලයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ඒකක Gravitational units of force
බලරේඛා ලකුණු කිරීම Mapping lines of forces
බ්ලුට්නපෝනය Blatiner phone
බසර තරංගමානයBuzzer wavemeter
බසරය ; මනය ; මුව Buzzer
බහිර් න්‍යෂ්ටික ඉලෙක්ට්‍රෝනය Extra nuclear electron
බහිෂ්කාර නියමය Exclusion principle
බහු අස්‍රය Polygon
බහු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැටලුව Many electron problem
බහු කදම්බ නිරෝධනමිතිය Multiple interferometry
බහු කදම්බ නිරෝධනය Multiple beam interference
බහු කම්පකය Multivibrator
බහු දෝංකාරය Multiple echo
බහු වස්තු බල Many body forces
බහු-අංග බටය Multi element tube
බහුකය Multiplet
බහුකලා Multiphase/ Polyphase
බහුකලා ජනකය Polyphase generator
බහුකලා ධාරාව Multiphase current
බහුකාර්ය කපාටය Multipurpose tube
බහුකාර්ය්‍ය Multipurpose
බහුධ්‍රැව ප්‍රසාරණය Multipole expansion
බහුධ්‍රැවය Multipole
බහුපත් දුරලේඛනය Multiplex telegraphy
බහුපද ; බහුපදය Polynomial
බහුපද සන්නිකර්ෂණය Polynomial approximation
බහුපරමාණු අණුව Polyatomic molecule
බහුරූපේක්ෂය Kaleidoscope
බහුලතා අනුපාතයAbundance ratio
බහුලතාව; සුලභතාවAbundance
බහුවර්ණ ආලෝකය Polychromatic light
බහුවලයාභය Hyperboloid
බහුවලයික කක්ෂය Hyperbolic orbit
බහුවලයික ශ්‍රිතය Hyperbolic function
බහුවලයික සමීකරණය Hyperbolic equation
බහුස්ඵටිකරූපී Polycrystalline
බාග තුනේ බල නීතිය Three halves power law
බාධක උස Barrier height
බාධක විනිවිදීම Barrier penetration
බාධක ස්තර සෘජුකාරකය Barrier layer rectifier
බාධකය Obstacle/ Barrier
බාධකය ; විරාමකය ; අතුරැ බිදිනය Interrupter
බානය Barn
බාරය (පීඩනයේ ඒකක) Bar (unit of pressure)
බාහිර කේතු වර්තනය External conical refraction
බල පොම්පය Force pump
බාහිර කෝණය Exterior angel
බාහිර ගුණිතය(දෛශික වල) Outer product (of vectors)
බාහිර වායුගෝලය Outer atmosphere
බාහිරතම ඉලෙක්ට්‍රෝනික කබොළ Outermost electornic shell
බාහිරාස්‍රැතිය Exosmosis
බාහුවArm
බැටරි ඉවත්කුරුවBattery eliminator
බැටරි හුවනය Battery booster
බැටරිය Battery
බැඳුම් සංගුණකය Coefficient of attachment
බැඳුම; ඈඳුමAttachment
බැමුම ; බැමුම් Spin
බැමුම් අතිසූක්ෂ්ම ව්‍යුහය Spin and hyperfine structure
බැමුම් අන්තර්ක්‍රියාව Spin interaction
බැමුම් කක්ෂ ඈඳුම් Spin oribit couplings
බැමුම් කොන්ටම් අංකය Spin quantum number
බැමුම් කෝණික ගම්‍යතාව Spin angular momentum
බැමුම් චුම්බක ඝූර්ණය Spin magnetic moment
බැමුම් දිශානතිය Spin orientation
බැමුම් දෙඉත්ත Spin doublet
බැමුම් පිරිහීම Spin degeneracy
බැමුම් සම්ප්‍රයුක්තතාව Spin resultance
බැර ජලය Heavy water
බැර මෙසෝනය Heavy meson
බැර හයිඩ්රිජන් Heavy hydrogen
බැරියෝනය Baryon
බැලුන සොන්ඩය Balloon sonde
බැලුනය Balloon
බෑවුම් Slant
බෑවුම Slope
බෑවුම් කෝණයAngle of slope
බෑවුම් ප්‍රතිරෝධය Slope resistance
බෑවුම් පැත්ත Slant side
බිංදු ඉලෙක්ට්‍රෝඩය Drop electrodes
බිංදුව ; සංකේතය Cypher
බිංදුවල ශුන්‍යයZero
බිකරය Beaker
බිත්ති ඵලය Wall effect
බින්දු චිත්‍රය Half tone
බිඳවැටුම් විභවය Breakdown potential
බිඳිත්ත Droplet
බිඳු පැතිකඩ Drop profile
බිඳුම් වික්‍රියාව Breaking strain
බිබිලීම ; බුබුලන Bubbling
බිබිළ Blister
බිම් කම්බිය Earth wire
බිම් ගන්නනවා / පෘථිවිය / බිම් / භූමිය/ බිමැසිය Earth
බිම් ගැන්නීම Earthing/ Grounding
බිම් තහඩුව Earth plate
බිම්ගැන්නූ ගෝලය Earth connected sphere
බියසන් සීනුව Alarm bell
බියුරෙට්ටුව Burette
බිලියනය Billion
බිහිතැන් පෙවීම ; බහිර්නිවේශනය Extrapolation
බිහිදොර ; පිටවාන Outlet
බීජායනය Seeding
බීටර් රටාව Bitter pattern
බීටා ක්ෂය Beta decay
බීටා පරිණාමනය Beta transformation
බීටා ශ්‍රිතය Beta function
බීටාට්‍රෝනය Betatron
බුදහු Mercury (planet)
බුබුළ Bubble
බුබුළු කුටිය Bubble chamber
බුබුළු දැමීම Ebullition
බුරුල් නැති Taut
බුසුව Bush
බුහුතත Harp
බූම්තෙල් Kerosene oil
බෙදන කටුව ; බෙදනය Divider
බෙදීම Division
බෙර ආමේචරය Drum armature
බෙරය Drum
බෙල ; බෙලය Bel
බෙලහීන (න්‍යෂ්ටික) ඉන්ධනය Impoverished (nuclear) fuel
බෙලෙක් නලාව Tin whistle
බෙහෙවින් අයනීකරණ Heavily ionising
බෙහෙවින් අයනීකෘත Heavily ionized
බොත්තම් මයික්‍රෝපෝනය Button microphone
බොයිලා නළය Boyla tube
බොයිලේරුව Boiler
බොරු ගිණීම් ශීඝ්‍රතාව Spurious counting rate
බොරු ගිණීමි Spurious count
බොසෝනය Boson
බෝතල් අනුනාදකය Bottle resonator
බෝතලය ; කුප්පිය Bottle
බෝම්බ කැලරිමීටරය Bomb calorimeter
බෝම්බය Bomb
බෝයාව Buoy
බෝලෝමීටරය Bolometer


භ-භ්‍ර

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
භංජන මාපාංකය ; බිඳුම් මාපාංකය Modulus of rupture
භංජනය ; බිඳවැටීම Breakdown
භමණ ඝූර්ණය Turning moment
භංර Brittle
භංරතාව Brittleness
භව රේඛාව World line
භව ලක්ෂ්‍යය World point
භව්‍යතත්වය ; අවශ්‍යතාව ; කොන්දේසියCondition
භාගික ජවය Fractional power
භාගික දෝෂය Fractional error
භාගික වාෂ්පීකරණය Fractional evaporation
භාගික ස්ඵටිකීකරණය Fractional crystallisation
භාජිත පරිපථය ; බෙදි පරිපථය Divided circuit
භාජිත ස්පර්ශය Divided touch
භාජ්‍යතාව Divisibility
භාර උෂ්ණත්වමානය Weight thermometer
භාර විස්තරණමානය Weight dilatometer
භාරගාමක බලය Ponderomotive force
භූ චුම්බක අක්ෂාංශය Geomagnetic latitude
භූ චුම්බක ඛණ්ඩාංක Geomagnetic co-ordinates
භූ චුම්බක ඵලය Geomagnetic effect
භූ චුම්බකත්වය Geomagnetism
භූ චුම්බකත්වය Terrestrial magnetism
භූ දූරේක්ෂය Terrestrial telescope
භූ ධාරා Earth currents
භූ ප්‍රේරකය Earth inductor
භූ භෞතිකය Geophysics
භූ රේඛාව Earth line
භූ විද්‍යාව Geology
භූ විද්‍යුතය Terrestrial electricity
භූ සමය ; භූ විද්‍යාත්මක වයස Geological age
භූකම්ප විද්‍යාව Seismograph
භූකම්පන තරංගය Seismic wave
භූකම්පන නාභි Seismic foci
භූකම්පමානය Seismology
භූගත අනුක්‍රමණය Underground gradient
භූගත මුලික Underground mains
භූගත/ යටිබිම Underground
භූගෝලීය අක්ෂාංශය Geographical latitude
භූගෝලීය ආධ්‍රැවකය Geographical meridian
භූගෝලීය දේශාංශය Geographical longitude
භූගෝලීය ධ්‍රැවය Geographic pole
භූගෝලීය සමකය Geographical equator
භූත රේඛා Ghost lines
භූතල තරංගය Ground wave
භූභෞතික පුර්වේක්ෂණය Geophysical prospecting
භූමි අවස්ථාව Ground state
භූමි උෂ්ණත්වය Ground temperature
භූමි කම්පාව Earthquake
භූමි ඵලය Ground effect
භූමිතික Geodesic
භූමිතික Geodetic
භූමිතිය/ භූමිති විද්‍යාව Geodesy
භූ-ලක්ෂණ Topography
භෞතික Physical
භෞතික අන්වේශකය Physical tracer
භෞතික අර්ඝනය Physical assay
භෞතික තුලාව Physical balance
භෞතික නියතය Physical constan
භෞතික ප්‍රකාශ විද්‍යාව Physical optics
භෞතික මාත්‍රාමිතිය Physical dosimetry
භෞතික විද්‍යාව ; භෞතිකය Physics
භෞතික ස්කන්ධ ඒකකය Physical mass unit
භෞතිකඥයා Physicist
භෞම ; භූ Terrestrial
භ්‍රමකය Rotator
භ්‍රමකය Rotor
භ්‍රමණ Rotary
භ්‍රමණ අක්ෂයAxis of rotation
භ්‍රමණ අපකිරණය Rotary dispersion
භ්‍රමණ කලාප Rotation bands
භ්‍රමණ තෙල් පොම්පය Rotary oil-pump
භ්‍රමණ බලය Rotary power
භ්‍රමණ ශක්තිය Rotational energy
භ්‍රමණ සංඛ්‍යාතය Frequency of rotation
භ්‍රමණකම්පන කාලාප Rotation vibration bands
භ්‍රමණය වන අක්ෂය Rotating axis
භ්‍රමණය වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය Rotating sector
භ්‍රමණය වන සිලින්ඩර දුස්ස්‍රාවිතාමානයRotating cylinder viscometer
භ්‍රමණය වෙනවා ; භ්‍රමණය කරනවා Rotate
භ්‍රමණයෙන් චුම්බකන කිරීම Magnetisation by rotation
භ්‍රමණයෙහි ස්‍රචලන අංක Rotational degrees of freedom
භ්‍රමණයේ ක්ෂණික කේන්ද්‍රය Instantaneous centre of rotation
භ්‍රමවේගමානය Tachometer
භ්‍රමී ධ්‍රැවණය Rotatory polarisation
භ්‍රමේක්ෂ ආවරණය Stroboscopic effect
භ්‍රමේක්ෂ ක්‍රමය Stroboscopic method
භ්‍රමේක්ෂ තැටිය Stroboscopic disc
භ්‍රමේක්ෂය Stroboscope
භ්‍රසන කාචය Diminishing lens


ම-මෝ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
M-ශ්‍රේණිය M-series
මකුළු හුය Cobweb thread
මණ්ඩලය Orb
මඬකැණිය Dredger
මඬකැණීම Dredging
මතුපිට අපවිත්‍රනය Contamination of surface
මද්‍යසාරමාන; ඇල්කොහොල්මානය Alcoholmeter
මද්‍යසාරවිතිය; ඇල්කොහොල්මිතිය Alcoholmetry
මධ්‍ය තාපන පද්ධතිය Central heating system
මධ්‍යක දෝෂය Average error
මධ්‍යක ධාරා අගය Average current value
මධ්‍යකය/ සාමාන්‍ය/ සාමාන්‍යය Average
මධ්‍යකලාප වර්ධනය Mid-band amplification
මධ්‍යන්‍ය අගය Mean value
මධ්‍යන්‍ය අපගමනය Mean deviation
මධ්‍යන්‍ය අබාධ මාර්ගය Mean free path
මධ්‍යන්‍ය ආයු අවධිය Mean life-period
මධ්‍යන්‍ය පමා කාලය Mean delay time
මධ්‍යන්‍ය ප්‍රවේගය Mean velocity
මධ්‍යන්‍ය වර්ග අපගමනය Mean square deviation
මධ්‍යන්‍ය වර්ග ප්‍රවේගය Mean square velocity
මධ්‍යන්‍ය සංඝට්ටන කාලය Mean collision time
මධ්‍යන්‍යය ; මධ්‍යන්‍ය Mean
මධ්‍යම තරමේ පීඩනය Medium pressure
මධ්‍යය ; හරය ; මැද Core
මධ්‍යස්ථය Median
මධ්‍යාංශ කෝණ පරායත්තාව Zenithal angle dependence
මධ්‍යාංශ කෝණය Zenith angle
මධ්‍යාහ්න රේඛාව ; ආධ්‍රැවකය Meridian
මධුරතාව Melody
මන චාපය Singing arc
මන දැල්ල Singing flame
මන්තු උපක්‍රමය Monitoring device
මන්තු කිරීම Monitoring
මන්ථය ; මන්ථ දණ්ඩ Stirrer
මන්ද පරාසය Short range
මන්දනය Deceleration
මන්දනය Retardation
මන්දනය වීම /මන්දනය කිරීම Slowing down
මන්දාකිණි ඛණ්ඩාංක Galactic co-ordinates
මන්දාකිණි තලය Galactic plane
මන්දාකිණිය Galaxy
මන්දායන පරීක්ෂකය Hysteresis tester
මන්දායන වක්‍රය Hysteresis curve
මන්දායන වලය Hysteresis loop
මන්දායනය Hysteresis
මන්දාසු මුලද්‍රව්‍ය Short lived elements
මන්දිත විභවය Retarded potential
මයික්‍රොපෝන සම්ප්‍රේෂකය Microphone transmitter
මයික්‍රෝ ඇමීටරය Micro-ammeter
මයික්‍රෝ කූලේම Micro-coulomb
මයික්‍රෝ තුලාව Microbalance
මයික්‍රෝ පැරඩය Microfarad
මයික්‍රෝ පෝනය Microphone
මයික්‍රෝ මීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය Micrometer screw gauge
මයික්‍රෝ සෞත්‍රික වෘන්දය Micro-canonical ensemble
මයික්‍රෝ හෙන්රිය Microhenry
මයික්‍රෝනය Micron
මයිකා කොන්ඩෙන්සරය Mica condenser
මයිනහම් Bellows
මර්දක ජාලය Suppressor grid
මර්දක ඵලය Suppressor effect
මර්දන පරිපථය; ඇලලූම් පරිපථය Quenching circuit
මර්දන වායුව Quenching gas
මර්දන විකිරණය Quenching radiation
මර්දනය ;ඇල් කිරීමQuenching
මව් දූ සක්‍රියතාව Parent element
මවුල Mole
මවුල් නෑසුම් සංගුණකය Molar extinction coefficient
මවුලික තාපය Molar heat
මවුලීය Molal
මහ ; යාම ; ගමනය Passage
මහ වඩදිය Spring-balance
මහත්ව ව්‍යාප්තිය Size distribution
මහා අක්ෂ ගෝලාභය; ආයත ගෝලාභය Prolate spheroid
මහා අක්ෂය Major axis
මහා කෝණය Obtuse angle
මහාවස්ථාව Macrostate
මහේක්ෂ අවස්ථාව Macroscopic state
මහේක්ෂ භෞතික විද්‍යාව Macroscopic physics
මාත්‍රණය Doping
මාත්‍රය; අංශකය ; ප්‍රමාණයDegree
මාත්‍රාගණකය Metronome
මාත්‍රාමානය Dosimeter
මාත්‍රාව Dose
මාත්‍රාව ; වියස Calibre
මාතා මුල්‍රව්‍යය Parent-daughter activity
මාධ්‍යය Medium
මාන Dimensions
මාන ක්‍රමය Dimensional method
මාන විශ්ලේෂණය Dimensional analysis
මාන සමජාතිකත්වය Dimensional homogeneity
මාපාංකය Modulus
මායාව Illuminant
මායිම Boundary
මායිම් භාව්‍යතත්වය Boundary condition
මාර්ග අන්තරය Path difference
මාර්ග සමකය Path equivalent
මාරුකුරුව Shifter
මාරුව ; මුරය ; තැන්මාරුව Shift
මාරූ ස්විච්චිය Change -over switch
මාලිමා කටුව Compass needle
මාලිමාව Compass
මාලිමාවේ ප්‍රධාන දිශා Cardinal points of a compass
මාවක Meniscus
මාවක් කාචය Meniscus lens
මාවරය; අනපලුවBaffle
මැංගනින් Manganin
මැංගනිස් Manganese
මැක් කෝණය Mach angle
මැක්ස්වෙලය Maxwell
මැකිළිය Spider
මැග්නටෝනය Magneton
මැග්නිට්රෝනය Magnetron
මැග්නීසියම් Magnesium
මැග්නීිටෝව Magneto
මැජික් ඇස Magic eye
මැජික් ලන්තෑරුම Magic lantern
මැජික් සංඛ්‍යා Magic numbers
මැඩුම් ඉම Crushing limit
මැඬලීම ; මර්දනය Suppression
මැද සැවුණු සූත්‍රිකාව Centre tapped filament
මැනීම ; මිනුම Measure
මි.කි.ත. ඒකක ක්‍රමය M.K.S. system of units
මිට Handle
මිටි හැඩ පථය Hammer track
මිටිය ; මිටියම් කරනවා Hammer
මිටියම් ඇණය ; මිටියම් කරනවා Rivet
මිණි කැට Jewel
මිණුම්වල යථාතථ්‍යතාව Precision of measurement
මිතස්ථායි අවස්ථාව Metastable state
මිතස්ථායි සමතුලිතතාව Metastable equilibrium
මිදුලු ලි විද්‍යුත් දර්ශකය Pith ball electroscope
මිනිත්තුව Minute (time)
මිනිතය Mensuration
මිනිරන්/ ග්රුපයිට් Graphite
මිනිස් කටහඩ Human voice
මිනුම Measurement
මිනුම් සරාව Measuring jar
මියු- ලෝහය Mu-metal
මිරිඟුව Mirage
මිලි ඇම්පියරය Milliampere (ma)
මිලිකියුරිය Millicurie (mc)
මිලිග්රුම Milligram (mg)
මිලිබාරය Millibar (mb)
මිලිමයික්‍රෝනය Millimicron
මිලිමීටරය Millimeter(mm)
මිලිලීටරය Millilitre(ml)
මිලිවෝල්ටය Millivolt (mv)
මිලිහෙන්රිය Millihenry (mh)
මිශ්‍ර ලෝහය Alloy
මිශ්‍ර සමුහගත කෝෂ Cells in mixed grouping
මිශ්‍රක පරිපථ Mixer circuits
මිශ්‍රකය Mixer
මිශ්‍රණ ක්‍රමය Method of mixtures
මිශ්‍රණය ; මිශ්‍රකය Mixture
මිශ්‍රතාව Miscibility
මිසොට්‍රෝනය Mesotron
මිසොතෝරියම් Mesothorium
මීටර ආතානකය Metric tensor
මීටර ඉටිපන්දම Metre-candle
මීටර ඒකක Metric units
මීටර ක්‍රමය Metric system
මීටර සේතුව Metre-bridge
මීටරය Metre (m)
මීටරය ; මානය Meter
මීදුම Mist
මීදුම් ප්‍රවේගය ; වියෝවීමේ ප්‍රවේගය Escape velocity
මුක්ත ආරෝපණය Free charge
මුක්ත චුම්බක ධ්‍රැවය Free magnetic pole
මුක්ත විද්‍යුතය Free electricity
මුතු පැහැය Iridescence
මුතු බෙලි කටු වලාකුළ Mother of pearl-cloud
මුද්‍රාව ; ඇවුරුම Seal
මුද්‍රිතය ; ලාංඡනය Print
මුනිස්සම Pellet
මුර්ඡන කපාටය Modulator tube
මුර්ඡන ප්‍රතිශතය Percentage of modulation
මුර්ඡනාව ; මුර්ඡනය Modulation
මුරිච්චිය Nut
මුල ස්වර Key note
මුලද්‍රව්‍යය ; මුලාවයවය ; අංශුමාත්‍රයElement
මුලද්‍රව්‍යවල ආවර්තිතා වර්ගීකරණය Periodic classification of elements
මුලාංක වරද Zero error
මුලාවස්ථික Primordial
මුලික Fundamental
මුලික ආතානකය Fundamental tensor
මුලික ක්‍රියාව Elementary act
මුලික කාර්යාවලිය Elementary process
මුලික දැලිස Basic lattice
මුලික දෛශික Basic vectors
මුලික ප්‍රාන්තරය Fundamental interval
මුලික පුරන පරිපථය Basic rigger circuit
මුලික ශේ‍ර්ණිය Fundamental series
මුලික සංකල්ප Fundamental concepts
මුලික සංඛ්‍යාතය Fundamental frequency
මුව Hum
මුව කඩ; උපමුඛය Mouth piece
මෘග ශිරස් ; මුවසිරස ; ඔරායන් Orion
මෘදු X කිරන Soft/X-rays
මෘදු කරනවා; මෙලෙකනවා Anneal
මෘදු ප්‍රවිකිරණය Soft irradiation
මෘදු පාහනය Soft solder
මෘදු භාවය Softness
මෘදු යකඩ ආමේචරය Soft iron armature
මෘදු වීදුරු Soft glass
මෘදු සංරචකය Soft component
මෙගාචක්‍රය Megacycle
මෙගාට්රෝනය Megatron
මෙගාවෝල්ටය Megavolt
මෙගෝමය Megohm
මෙට්රිකායනය Metrication
මෙසෝනය Meson
මෙසෝනික ආරෝපණය Mesonic charge
මෙහෙල්‍රම් යත Milling machine
මේද අම්ලය Fatty acid
මේසනයිට් Masonite
මේසරය Maser
මොනිටරය; මන්තුව Monitor
මොහොව Mho
මෝචනයEvolution (of a gas)
මෝටරය Motor
මෝස් තීන්තකුරුව Morse inker
මෝස් යතුර Morse key
මෝස් රාවකය Morse sounder
මෝස් සංකේතය Morse code
මෝසම් සුළං Monsoon


ය-යෝ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
Y සෘජුකාරකය Y-rectifier
යකඩ ඉන්න ; අලවංව Crow-bar
යකඩ නිවාරකය Iron shielding
යටකුර Subscript
යටි නිසල කේන්ද්‍රය Bottom dead-centre
යටි පහර රෝදය Undershot wheel
යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බය Inverted image
යතුර Key
යතුර පුවරුව Key board
යතුරු වැද්දීම Keying
යථාතථ්‍ය Precise
යථාතථ්‍යය ; යථාතථ්‍යතාව Precision
යථාවර්ණ තහඩු Orthochromatic plates
යන්ත්‍ර සූත්‍ර Machinery
යන්ත්‍රය Machine
යමහල ; ගිනි කන්ද Volcano
යමහල ; ගිනි කන්ද Volcano
යමහල් ; ගිනිකඳු Volcanic
යමහල් ; ගිනිකඳු Volcanic
යමහල් ; ප්‍රභවය Volcanic origin
යමහල් ; ප්‍රභවය Volcanic origin
යමහල් දූලි Volcanic dust
යමහල් දූලි Volcanic dust
යවය Yaw
යවිය Iron yoke
යහුනු Iron filings
යාන්ත්‍ර ; යාන්ත්‍රික Mechanical
යාන්ත්‍ර උපක්‍රමය ; යන්ත්‍රණය Mechanism
යාන්ත්‍ර ප්‍රතිසමතාව Mechanical analogy
යාන්ත්‍ර භංජනය Mechanical breakdown
යාන්ත්‍ර වාත පොම්පය Mechanical air-pump
යාන්ත්‍ර වාසිය Mechanical advantage
යාන්ත්‍ර විද්‍යාව Mechanics
යාමකය Governor
යාමකය ; යාමක Regulator
යාමනය Regulation
යාරය Yard
යැතුම් හැයුම් වර්ධකය Push-pull amplifier
යුකාවා විභවය Yukawa potential
යුග්ම උච්ඡේදනය Pair annihilation
යුග්ම උච්ඡේදනයAnnihilation of pairs
යුග්ම උච්ඡේදනයAnnihilation of pairs
යතුකුඩු Shavings
යුග්ම උත්පාදනය Pair production
යුරේකා කම්බිය Eureka wire
යුරේනස් Uranus
යුරේනියම් Uranium
යුරේනියම් පුංජය Uranium pile
යුරේනියම් රේඩියම් ශ්‍රේණිය Uranium radium series
යුරේනියම් සමස්ථානික Uranium isotopes
යුවියෝල් වීදුරු Uviol glass
යුස්ටේකීය නලය Eustachian tube
යුහුස්ලු නියුට්‍රෝන Prompt neutron
යේනා වීදුරුJena glass
යොත ; කේබලය Cable
යොතේ ධාරිතාව Capacity of cable
යෝජිත විද්‍යුත්ගාමක බලය Impressed electromotive force
යෝජිත වෝල්ටියතාව Impressed voltage
යෝජිත සංඛාතය Applied Mathematics


ර-රො

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
R. C.පරිපථය R. C. circuit
රක්ත විස්ථාපනය Red shift
රක්ෂකය (චුම්බක)Keeper (of a magnet)
රක්ෂවලය කොන්ඩෙන්සරයGuard-ring condenser
රජ රෝදය Crown wheel
රටාව Pattern
රත් කම්බි ඇමීටරය Hot wire ammeter
රත් කැතෝඩ නළය Hot-cathode tube
රත් තැන Hot spot
රත් පුළිඟුව Hot spark
රත්රන් ගැමා Gild
රන්පත් විද්‍යුත් දර්ශකය Gold-leaf electroscope
රඳනවා ; රඳවනවා Hold
රබර් Rubber
රම්බට්‍රෝනය Rhumbatron
රඹ පේනුව Banana plug
රවිකිඤ්ඤය Violim
රසදිය ; ම'කරි Mercury (metal)
රසදිය ඇවුරුම Mercury seal
රසදිය උදුකුරුව Mercury rectifier
රසදිය චාප සෘජුකාරකය Mercury arc rectifier
රසදිය නූල Mercury thread
රසදිය ප්‍රතිරෝධ ප්‍රමිතිය Mercury resistance standard
රසදිය වායුපිඩනමානය Mercury barometer
රසදිය වාෂ්ප පහන Mercury-vapour lamp
රසය Humour
රසායනික Chemical
රසායනික චාලක විද්‍යාව Chemical kinetics
රසායනික තුලාව Chemical balance
රසායනික නියත Chemical constants
රසායනික බන්ධනය Chemical bond
රසායනික බන්ධුතාව Chemical affinity
රසායනික සමකය Chemical equivalent
රසායනික සංයුජතාව Chemical valency
රසායනික ස්කන්ධ ඒකකය Chemical mass unit
රස් වළලලු බිඳිත්ත Corona droplet
රස් වළල්ල Corona
රාජිකය Regulus
රාජිකයක ජනකය Generator of regulus
රාත්තල Pound (lb)
රාත්තල් කැලරිය Pound calorie
රාත්තල් බර Poundal (pdl.)
රාමු කට්ටුව Frame work
රාමුව/ සැකිල්ල Frame
රාවකය ; හඬ කුරුව Sounder
රාශිචක්‍ර ආලෝකය Zodiacal light
රාශිචක්‍රය Zodiac
රෑප සටහන ; රේඛා චිත්‍රය Diagram
රික්ත කපාට විද්‍යුත්මානය Vacuum tube electrometer
රික්ත පරිරෝධක Vacuum tight
රික්ත ප්ලාස්කුව Vacuum flask
රික්ත රෝධකය Vacuum brake
රික්තය ; රික්ත Vacuum
රිදී ගැල්වුම් ක්‍රියාවලිය Silver solder
රිදී පාහන Silvering process
රිබන් මයික්‍රෝපෝනය Ribbon microphone
රිසීවරය ; ආදායකය ; ප්‍රතිග්‍රාහකය Receiver
රු කපාටය ; පති කපාටය Master-pulse
රු ස්පන්දය ; පති ස්පන්දය Master-clock
රුජැයුම ; දියමාව Regime
රුඩය Rad
රුඳවුම් කාලය Hold-up time
රුමිය Ram
රුහන් බහුඅස්‍රFunicular polygon
රුළිති ටැංකිය Ripple tank
රුළිති වෝල්ටීයතාව Ripple voltage
රුළිති සාධකය Ripple factor
රුළිත්ත Ripple
රෙක්ටිපයිඩ් ස්ප්‍රීතු Rectified spirit
රෙංචි අන්තරාලය Pitch of the wrench
රෙංචි නළයWrench pipe
රෙංචිය ; ප්‍රකුංචනය Wrench
රෙප්; භෞරොස (භෞතික රොන්ජන් සමකය) Rep
රෙම් ; මාරොස (මානුෂ රොන්ජන් සමකය) Rem (Rongen equivalent man)
රේඛා දෙගුණනය Doubling of lines
රේඛාවක අංශුමාත්‍රය Element of a line
රේඛීයතාවෙන් අපගමනය Deviation from linearity
රේචනය Evacuation
රේඩා Radar
රේඩියනය Radian
රේඩියන් මිනුම Radian measure
රේඩියම් Radium
රේඩියම් නිස්ස්‍රාවය Radium emanation
රේඩියෝ ; රේඩියෝව Radio
රේඩියෝ ආදායකය Radio receiver
රේඩියෝ ඇහැසිය Radio aerial
රේඩියෝ කදම්බය Radio beam
රේඩියෝ දුර කථනය Wireless telephony
රේඩියෝ දුර රේඛනය Wireless telegraphy
රේඩියෝ දුරරේඛනය Radiotelegraphy
රේඩියෝ නියුක්ලිඩය Radio nuclide
රේඩියෝ මැලයි යාම Radio fade-off
රේඩියෝ ලෝහය Radiometal
රේඩියෝ-නිවේශනය ; රේඩියෝ නිශ්චයනය Radio location
රේඩොන් Radon
රොකටය Rocket
රොකට් ශිල්පය Rocketry
රොකොන් ප්‍රිස්මය Rochon prism
රොම්බසය Rhomb (Rhombus)
රොලය / පිරිවටනය Roller
රොෂෙල් ලවණ Rochelle-salt
රෝඩියම්Rhodium
රෝදය/ චක්‍රය Wheel
රෝධක අශ්ව -ජවය Brake horse power
රෝධකය Brake
රෝධය Drag
රෝම මානය Eriometer
රෝමක වෙල්ලිය Roman steel - yard


ල-ලො-ළා

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
ලකුණු සම්මුතිය Convention of signs
ලකුණු සම්මුතිය Sign convention
ලක්ෂ්‍ය ගණකය Point counter
ලක්ෂ්‍ය පරිණාමනය Point transformation
ලක්ෂ්‍ය ප්‍රකිරණය Scatter of points
ලක්ෂ්‍ය ප්‍රභවය Point source
ලක්ෂ්‍ය වස්තුව Point object
ලක්ෂ්‍ය විසර්ජකය Point discharger
ලක්ෂ්‍ය විසර්ජනය Point discharge
ලක්ෂ්‍යය Point
ලක්ස්‍යාකාර ආරෝපණය Point charge
ලඝු ආවර්තය Short period
ලඝු සංඝාතය Minor chord
ලඝුතරංග ආදායකය Short wave receiver
ලඝුතරංග රේඩියෝ Short wave radio
ලනු ටකය Block and tackle
ලබ්ධියQuotient
ලම්බ අක්ෂ ප්‍රමේයය Perpendicular axes theorem
ලම්බ කේන්ද්‍රය Orthocentre
ලම්බක ; ලම්බය Perpendicular
ලඹ නූල Plumb-line
ලවය Corpuscle
ලවය Numerator
ලා කරාමය Ball cock
ලා කෙවෙනි Ball and socket
ලා තලව්ව ; ලා රේසරය Ball racer
ලා බෙයාරිම Ball bearing
ලා මුට්ටුව Ball joint
ලාකඩ Sealing wax
ලාක්ෂණික විකිරණික Characteristic radiation
ලාක්ෂණිකය ;ලාක්ෂණික Characteristic
ලාභ පාලකය ; ලාභ පාලනය Gain control
ලාව ;ලිය Ball
ලැකිය ; ලුකීම ;අනුරේඛනය; අන්වේශ්‍ය Trace
ලිත Almanac
ලිස්සන ; ලිස්සීම Slipping
ලිස්සීම Slip
ලිස්සුම් තලය Slip plane
ලිස්සුම් ශෝධනය Correction for slip
ලිස්සුම් සංගුණකය Slip coefficient
ලුකුම් ප්‍රවේගය Trace velocity
ලුසි ගණකය Slow counter
ලුසිඩා කැමරාව Camera lucida
ලුහුපත් දුරලේඛය Simplex telegraphy
ලුහුවත් කරනවා ; ලුහු පරිපථය Short circuit
ලුහුවත් කිරීම Short circuiting
ලෙළ සිළු ලප Flare spots
ලෙළ සිළුව Flare
ලේඛන වේගය Writing speed
ලේන කූඩු මෝටරය Squirrel-cage motor
ලේපායෝජනය ; සබැදීම Cementation
ලොපනය Chopper
ලෝ බොර Slag
ලෝකඩ Bronze
ලෝපත Foil
ලෝම විද්‍යාව Metallurgy
ලෝහ අපකිරණය Metallic dispersion
ලෝහ ව්‍යුහ විද්‍යාව Metallography
ලෝහක සන්නයනය Metallic conduction
ලෝහය Metal
ලෝහාලෝහය Metalloid
ළා වර්ණ Pale colours


ව-වෝ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
V මෙසෝනය V-meson
අර්ථ දැකවු ; විශද/ නිශ්චිත Defined
ටයිප් Electrotype
පොළ තාක්ෂණය Workshop technique
වක් දණ්ඩ ; ක්රුන්කය ; වකැටිය Crank
වක්‍ර කුලය Family of curves
වක්‍ර දර්පණය Curved mirror
වක්‍ර දර්පණයක ධ්‍රැවය Pole of curved mirror
වක්‍ර රේඛීය ඛණ්ඩාංක Curvilinear co-ordinates
වක්‍රතා අරය Radius of curvature
වක්‍රතා කේන්ද්‍රය Centre of curvature
වක්‍රතා හානිපුරණය Curve of flotation
වක්‍රතාව Curve of buoyancy
වක්‍රය Cycle
වගුගත කරනවා Tabulate
වටය ; වෙළුම Turn
වටැයීම Rounding off
වඩදිය High tide
වඩනවා ; විකාස කරනවා Develop
වන් නැව Airship
වන් නැව Airship
වන් පර්යාලෝකය Aerial perspective
වන් පර්යාලෝකය Aerial perspective
වන් පෙනුම Aerial view
වන් පෙනුම Aerial view
ව'නියර කැලිපරය Vernier calipers
ව'නියර පරිමාණය Vernier scale
ව'නියරය ; ව'නියර Vernier
ව'නියරය හා පරිමාණය Vernier and scale
වපරුස Squint-eye
ව්‍යයනීකරණය Deionisation
ව්‍යවච්ඡේදය Anatomy
ව්‍යවච්ඡේදය Anatomy
ව්‍යවහාරික ඒකක Practical units
ව්‍යවහාරික ගණිතය Applied frequency
ව්‍යවහාරික ගණිතය Applied frequency
ව්‍යවහාරික විද්‍යාව Applied science
ව්‍යවහාරික විද්‍යාව Applied science
ව්‍යසන Catastrophic
ව්‍යසන ඵලය Catastrophic effect
ව්‍යසනකාරි සංක්‍රමණය Catastrophic transition
ව්‍යාකූලතාව Chaos
ව්‍යාකෘති Shearing
ව්‍යාකෘති කරනවා/ ව්‍යාකෘතිය Shear
ව්‍යාකෘති කෝණය Angle of shear
ව්‍යාකෘති කෝණය Angle of shear
ව්‍යාකෘති චලිතය Shearing motion
ව්‍යාකෘති බලය Shearing force
ව්‍යාජ අදිශය Pseudo-scalar
ව්‍යාජ උදාසීන ලක්ෂ්‍යය Pseudo-neutral point
ව්‍යාජ දෛශිකය Pseudo-vector
ව්‍යාප්ත ධාරණාව ; විබෙදි ධාරණාව Distributed capacitance
ව්‍යාප්ත භාරය Distributed load
ව්‍යාප්ති කාරකය ; විබෙදුව/ ඩිසටිරිබියුටරය Distributor
ව්‍යාප්තිය ; විබෙදීම Distribution
ව්‍යාවර්තන අවලම්බය Torsion pendulum
ව්‍යාවර්තන උපකරණය Torsion apparatus
ව්‍යාවර්තන තුලාව Torsion balance
ව්‍යාවර්තන දෝලනය Torsional oscillation
ව්‍යාවර්තන ශීර්ෂය Torsion head
ව්‍යාවර්තනය; ව්‍යාවර්තන Torsion
ව්‍යාවර්තය Torque
වයිරසය Virus
ව්‍යුත්පන්න ඒකක Derived units
ව්‍යුත්පන්න කිරීම Derivation
ව්‍යුත්පන්නය Derivative
ව්‍යුහය Structure
වරකය ; තෝරනය Selector
වර්ග මධ්‍යන්‍ය මුල අගය Root mean square value
වර්ග මධ්‍යන්‍ය මුල දෝෂය Root mean square error
වර්ග වාදය Group theory
වර්ග සමීකරණය Quadratic equation
වර්ග ස්වරෑපය Quadratic form
වර්ගඵල ප්‍රසාරණය Superficial expansion
වර්ගඵලය ; සරිය ; වාර්ගිකය Area
වර්ගමාතිය Quadrature
වර්ගීකාරකය Classifier
වර්ණ Chromatic
වර්ණ අනපේරණ Apochromatic
වර්ණ අනපේරණ Apochromatic
වර්ණ අනපේරණ කාචය Apochromatic lens
වර්ණ අනපේරණ කාචය Apochromatic lens
වර්ණ අපේරණය Chromatic aberration
වර්ණ ඡායාරෑප ශිල්පය Chromophotography
වර්ණ දෘෂ්ටි වාදය Theory of colour vision
වරණ නීති Selection rules
වරණ මුලධර්මය Selection principle
වර්ණ ලප උපකරණය Colour patch apparatus
වර්ණ විභේදන බලය Chromatic resolving power
වරණ ශක්මතාව Selectivity
වර්ණ සංවේදනය Sensation of colour
වර්ණ සංශ්ලේෂණය Synthesis of colours
වර්ණකය Pigment
වර්ණගෝලය Chromosphere
වර්ණත්වය Chromatism
වර්ණමාත්‍රමානය Tin tometer
වර්ණමානය Colorimeter
වර්ණමිතිය Colorimetry
වර්ණය Colour
වර්ණවත් Tinted
වර්ණාන්ධතාව Colour blindness
වර්ණාවලි විශ්ලේෂණය Spectrum analysis
වර්ණාවලිය Spectrum
වර්ණාවලී අංකනය Spectral notation
වර්ණාවලී අනේකත්වය Plurality of spectra
වර්ණාවලී තීව්‍රතාව Spectral intensity
වර්ණාවලී දර්ශකය Spectrograph
වර්ණාවලී දීප්තිමානය Spectrophotometer
වර්ණාවලී දෙඉත්ත Spectral
වර්ණාවලී පටිපාටිය Spectral order
වර්ණාවලී පද Spectral term
වර්ණාවලී මානය Spectrometer
වර්ණාවලී යුග්මය Spectral doublet
වර්ණාවලී රේඛා Spectral lines
වර්ණාවලී විශ්ලේෂණය Spectral analysis
වර්ණාවලී හේලිලේඛය Spectroheliograph
වර්ණාවලීක්ෂ Spectroscopic
වර්ණාවලීක්ෂ පද Spectroscopic terms
වර්ණාවලීක්ෂ යමකය Spectroscopic binary
වර්ණාවලීක්ෂ විශ්ලේෂණය Spectroscopic analysis
වර්ණාවලීක්ෂ ස්ථායිතාව Spectroscopic stability
වර්ණාවලීක්ෂණය Spectroscopy
වර්ණාවලීක්ෂය Spectroscope
වර්ණිත ; ඇඳි Described
වරණීයඅවශෝෂණය Selective absorption
වර්ණේක්ෂය Chromoscope
වර්තක Refracting
වර්තක දාරය Refracting edge
වර්තක දුරේක්ෂය Refracting telescope
වර්තක පෘෂ්ඨය Refracting surface
වර්තකතාව Refractivity
වර්තකය Refractor
වර්තන අංකය Refractive index
වර්තන ආමෘශය Caustic by refraction
වර්තනය Refraction
වර්තනාංකමානය Refractometer
වර්තනාකාර Refringent
වර්තමාති සූත්‍ර Quadrature formulae
වර්ත්‍යතාව Refrangibility
වර්තිත තරංග Refracted waves
වර්තිත ප්‍රතිබිම්බය Refracted image
වරද Mistake
වරද ; දෝෂය Error
වරද/ දොස/ පළුද්ද Fault
වර්ධක කාර්යක්ෂමතාව Amplifier efficiency
වර්ධක කාර්යක්ෂමතාව Amplifier efficiency
වර්ධක පියවර ; වර්ධක පිය Amplifier stage
වර්ධකය Amplifier
වර්ධන අවස්ථාව Growth state
වර්ධන කපාටය Amplifying valve
වර්ධන කපාටය Amplifying valve
වර්ධන පරිපථය Amplifying circuit
වර්ධන පරිපථය Amplifying circuit
වර්ධන වක්‍රය Growth curve
වර්ධන සාධකය Amplification factor
වර්ධනය Amplification
වර්ෂණ මධ්‍යය Core of shower
වර්ෂා ආමානය Rainbow
වල්ක; කිළල ; ඇබය ; පොරොප්පය Cork
වල්කනයිටි Vulcanite
වල්කනයිස් කරනවාVulcanise
වලග Tail
වල්ග තරුව ; ධූමකේතුව Comet
වලය පරිමාපය Ring scalar
වලයය Annulus
වලයය Annulus
වලයාකාර Annular
වලයාකාර ග්‍රහණයAnnular eclipse
වලයාකාර චංචු පොම්පය Annular jet pump
වලයාකාර පරිණාමකය Ring-armature
වලා කුටීර ලාක්ෂණිකය Cloud chamber characteristic
වලා කුටීරය Cloud chamber
වලා වන් ඝනීභවනය Cloud like condensation
වස්තු අවකාශය Object space
වස්තු කාචය Object glass
වස්තු කාචය Object lens
වස්තු කේන්ද්‍ර පථය Body-centrode
වස්තු කේන්ද්‍ර ස්ඵටිකය Body-centred crystal
වස්තු දර Distance of object
වස්තුව Body
වස්තුව Object
වස්දඬුව Flute
වසම Domain
වහන්තරා පෘෂ්ඨය Enveloping surface
වහන්තරාව Envelope
වළල්ල Hoop
වළල්ල Ring
වළලලු ආමේචරය Ring transformer
වළලු නියැදිය Ring specimen
වා ගැබ Air pocket
වා පොම්පය Air pump
වා වැහි Air showers
වාං පරමාණුව Recoil atom
වාංව Recoil
වාකඳ Column of gas
වාට්මුට්ටු රහිත Seamless
වාටි පිහිටුම Position of fringe
වාටි මාරුව Fringe shift
වාටිය Fringe
වාණිජ මණ්ඩල ඒකක Board of Trade Units
වාත ධමනීකරය Air blower
වාත ශීතකය Air coolant
වාත්තු කිරීම; වාත්තුවම Moulding
වාත්තු කොන්ඩෙන්සරය Moulded condenser
වාතය Air
වාදය Theory
වානෙහි පන්නරය Temper of steel
වානේ Steel
වාමාවර්ත Anticlockwise
වාමාවර්ත Counter clockwise
වායව උත්ප්ලාවකතාව Air buoyancy
වායව ටයරය Pnuematic tyre
වායව ද්‍රෝණිකාව Pnuematic trough
වායව බුහුතත Aeolian harp
වායව බුහුතත Aeolian harp
වායව රෝධකය Air brake
වාය්වංශනය Atmolysis
වායවිය අයන Gaseous ions
වායවිය සන්නයනයGaseous conduction
වායු ඉලෙක්ට්‍රෝඩය Gas electrode
වායු උෂ්ණත්වමිතිය Gas thermometry
වායු කඳන්වල කම්පනය Vibrations of air columns
වායු ගුණ නිරීක්ෂණාගාරය Observatory
වායු නියතය Gas constant
වායු නියම Gas laws
වායු පරිරෝධක Gas tight
වායු පරිරෝධකAir tight
වායු පිරි පිළියවනය Gas filled relay
වායු පිරි බටය Gas filled tube
වායු පිහිර Gas jet
වායු පිළිබඳ චාලක වාදය Kinetic theory of gases
වායු පීඩනමානය ; බැරෝමීටරය Barometer
වායු බිලGas pocket
වායු මණ්ඩල රේඛා Telluric lines
වායු වර්ධනය Gas amplification
වායු සමීකරණය Gas equation
වායු සර්ජනය Gassing
වායු සැපයුමGas supply
වායුගති විද්‍යාව ; වායුගතිකය Aerodynamics
වායුගෝලය Atmosphere
වායුගෝලීය Atmospheric
වායුගෝලීය අවශෝෂනයAtmospheric absorption
වායුගෝලීය කැළුඹීම Atmospherics
වායුණ විද්‍යාව Meteorology
වායුපීඩන ඵලය Barometer effect
වායුපීඩන විචලනය Barometric variation
වායුමය Gaseous
වායුමානය Eudiometer
වායුරෝධකය ; අනුබාධකය කවනවා; අනුබාධකයChoke
වායුරෝධිත ලෙස සංමුද්‍රිත Hermetically sealed
වායුව ; වායු Gas
වායුවල අන්තර් විසරණය Interdiffusion of gases
වාර්ගික ඛණ්ඩාංක Areal co-ordinates
වාර්තාව ; සටහන ; තැටිය Record
වාෂ්ප ඝනත්වය Vapour density
වාෂ්ප පහන Vapour lamp
වාෂ්ප පීඩන වක්‍රය Vapour pressure curve
වාෂ්පය ; වාෂ්ප Vapour
වාෂ්පශීල Volatile
වාෂ්පශීලීකරණය/ වාෂ්පශීලනය Volatilisation
වාෂ්පීකරණ තරුව Evaporation star
වාෂ්පීකරණය Vaporisation
වාෂ්පීකරණය ; වාෂ්පීභවනය ; වාෂ්පවීම Evaporation
වාෂ්පීකරණය පාත්‍රය Evaporating basin
වාසර Airborne
වාසර Airborne
වාසර විකිරණශීලතාව Air radioactivity
වාසර විකිරණශීලතාව Air radioactivity
වාසර ශබ්දය Air noise
වාසිය Advantage
වාසිය Clearance
වාසුළිය Cyclone
වාහක තරංගය Carrier wave
වාහක මර්දනය Carrier suppression
වාහක මුක්ත සමස්ථානිකය Carrier free isotope
වාහක වායුව Carrier gas
වාහක සංඛ්‍යාතය Carrier frequency
වාහකය ; වාහක Carrier
වාහර පරිණාමකය Air core transformer
වාහිනී නළය Flue pipe
වැටෙන වස්තු Falling bodies
වැටෙන වස්තු දුස්ස්‍රාවිතා මානය Falling body viscometer
වැනේඩියම් Vanadium
වැර ගැන්නුම Reinforcement
වැල Array
වැලි ඔරැව Sand bath
වැලි කඩදාසි Sand paper
වැහි Showers
විංචිය Winch
විකර්ණ න්‍යාසය Diagonal matrix
විකර්ණ පරිමාණය Diagonal scale
විකර්ණ මැදිය Diagonal kernel
විකරණය Modification
විකර්ණය ; විකර්ණ Diagonal
විකර්ණායනය Diagonalisation
විකර්ෂණය Repulsion
විකර්ෂණය කරනවා ; විකර්ෂණය වෙනවාRepel
වික්‍රියා අක්ෂය Strain axis
වික්‍රියා ඉලිප්සාභය Strain ellipsoid
වික්‍රියා උෂ්ණත්වමානය Strain thermometer
වික්‍රියා පරීක්ෂකය Strain tester
වික්‍රියාව ; වික්‍රියා Strain
විකලාව Second (angle)
වික්ෂෝභ වාදය Perturbation theory
වික්ෂෝභ සූත්‍රය Perturbation formula
වික්ෂෝභන බලය Perturbing force
විකාසකය Developer
විකාස්‍ය පෘෂ්ඨ Developable surfaces
විකිර සමතුලිතතාව Radiative equilibrium
විකිරකය Radiator
විකිර්ණ ඉන්ධන මුලාවයවය Irradiated fuel element
විකිරණ උත්තේජිත අවශෝෂණය Radiation stimulated absorption
විකිරණ චිකිත්සාව Radiotherapy
විකිරණ තාපය Radiant hear
විකිරණ නියුක්ලයිඩය Radionuclide
විකිරණ පරිමන්දනය Radiation damping
විකිරණ ප්‍රේරිත සංක්‍රමණය Radiation induced transition
විකිරණ පීඩනය Pressure of radiation
විකිරණ බලය Radiating power
විකිරණ රටාව Radiation pattern
විකිරණ රසායන විද්‍යාව Radiochemistry
විකිරණ රහිත සංක්‍රමණය Radiationless transition
විකිරණ රේඛකය Radiograph
විකිරණ ලේඛය Radiogram
විකිරණ ශක්තිය Radiant energy
විකිරණ සමස්ථානිකය Radioisotope
විකිරණමාන ආචරණය Radiometer effect
විකිරණමාන ආමානය Radiometer gauge
විකිරණමානය Radiometer
විකිරණය ; විකිරණ Radiation
විකිරණවේදය Radiology
විකිරණශීල Radioactive
විකිරණශීල අර්ධ ආයු Radioactive half-life
විකිරණශීල ක්ෂය Radioactive decay
විකිරණශීල කාබන් කාල නිර්ණයනය Radiocarbon dating
විකිරණශීල නියතය Radioactive constant
විකිරණශීල පතනය Radioactive fall out
විකිරණශීල ප්‍රදාය Radioactive trace
විකිරණශීල පරිණාමනය Radioactive transformation
විකිරණශීල පෘථක්කරණය Radioactive disintegration
විකිරණශීල විඛණ්ඩන ඵල Radioactive fission product
විකිරණශීල ස්වයංරෑපය Radioautograph
විකිරණශීලතාව ; විකිරණශීල කාර්යය Radioactivity
විකෘත අවකාශය Distorted space
විකෘත ප්‍රතිබිම්බය Distorted image
විකෘත රේඛාව Modified line
විකෘති තරංගය Distortional wave
විකෘතිය Mutation
විකෘතිය ; කුරුපණය Distortion
විකේන්ද්‍රික Eccentric
විකේන්ද්‍රික අනියමය Eccentric anomaly
විකේන්ද්‍රික කතාවEccentricity
විකේන්ද්‍රික ගියරය Eccentric gear
විඛණ්ඩන ක්‍රියාවලිය Fission process
විඛණ්ඩන ශීඝ්‍රතාව Fission rate
විඛණ්ඩන සම්භාවිතාව Fission probability
විඛණ්ඩන සමස්ථානික Fissionable isotopes
විඛණ්ඩනය Fission
විඛණ්ඩ්‍ය Fissile
විඛාදනය Corrosion
විඝටන නියතය Dissociation constant
විඝටන ප්‍රමාණය Degree of dissociation
විඝටනය Dissociation
විචලන ක්‍රමය Variational method
විචලන ධාරාව Varying current
විචලන මුලධර්මය Variational principle
විචලනය Variation
විචලනය වෙනවා Vary
විචලමානය Variometer
විචල්‍ය කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ දීප්තිමානය Variable sector photometer
විචල්‍ය කෝණය Variable angle
විචල්‍ය මියු වතුරෝඩය Variable mu tetrode
විචල්‍ය වෙන් කිරීම Separation of variables
විචල්‍යය Variable
විචිත්‍රය Mosaic
විචුම්බකන ක්ෂේත්‍රය Demagnetising field
විචුම්බකනය ; විචුම්බක කිරීම Demagnetisation
විජල මද්‍යසාරය ; කේවල මද්‍යසාරය Absolute alcohol
විටා වීදුරුව Vita glass
විඩාව Fatigue
විතති ගුණ Extensive properties
විතති මානය Extensometer
විතතිය ; දිව Extension
විතන්‍ය තන්තුව Extensible string
විතරණ කොන්ඩෙන්සරය Padding condenser
විතල පංචාස්‍රය/ කුටික පංචාස්‍රය Skew pentagon
විතල සමමිතිය Skew symmetry
විද්‍යත්මක අනුමිතිය Scientific inference
විද්‍යත්මක ආකල්පය Scientific attitude
විද්‍යත්මක සාක්ෂ්‍යය Scientific testimony
විද්‍යව Science
විද්‍යුත් අවශෝෂණය Electric absorption
විද්‍යුත් ඒකක Electrical units
විද්‍යුත් කන්තුරේඛ්‍ය Electrocardiograph
විද්‍යුත් කම්පනය Electric vibration
විද්‍යුත් කුංචනය Electrostriction
විද්‍යුත් කේශාකර්ෂණ ඵල Electrocapillary effects
විද්‍යුත් කේශාකර්ෂණය Electrocapillarity
විද්‍යුත් ග්‍රාහිකාව Electric susceptibility
විද්‍යුත් චාපය Electric arc
විද්‍යුත් චුම්බක Electromagnetic
විද්‍යුත් චුම්බක ඒකක පද්ධතිය Electromagnetic system of units
විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රතික්‍රියාව Electromagnetic reaction
විද්‍යුත් චුම්බක පරිමන්දනය Electromagnetic damping
විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රෙරණය Electromagnetic induction
විද්‍යුත් චුම්බක රෝධකය Electromagnetic brake
විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණය Electromagnetic radiation
විද්‍යුත් චුම්බක වෙන්කුරුව Electromagnetic separator
විද්‍යුත් චුම්බකත්වය Electromagnetism
විද්‍යුත් චුම්බකය Electromagnet
විද්‍යුත් ඩයිනමෝමීටරය Electrodynamometer
විද්‍යුත් දර්ශකය Electroscope
විද්‍යුත් ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණය Electric dipole moment
විද්‍යුත් දුස්පර්ශය Bad electrical contact
විද්‍යුත් දෙයිත්ත Electric doublet
විද්‍යුත් දෝලන Electrical oscillations
විද්‍යුත් ධන Electropositive
විද්‍යුත් ධ්‍රැවණය ; විද්‍යුත් ධ්‍රැවායනය Electric polarisation
විද්‍යුත් ධාරාවක තාපන ඵලය Heating effect of current
විද්‍යුත් ධාරිතාව Electric capacity
විද්‍යුත් නාභිගත කිරීම Electric focusing
විද්‍යුත් ප්‍රතිගාමක බලය Back e.m.f.
විද්‍යුත් ප්‍රමාණය Quantity of electricity
විද්‍යුත් ප්‍රමිති Electrical standards
විද්‍යුත් පරිපථය Electric circuit
විද්‍යුත් පරිවාරකය Electric insulator
විද්‍යුත් ප්‍රේරණය Electric induction
විද්‍යුත් රසායනික ඵල Electrochemical effects
විද්‍යුත් රසායනික සමකය Electrochemical equivalent
විද්‍යුත් ලෝහාලේපනය Electroplating
විද්‍යුත් විකර්ෂණය Electric repulsion
විද්‍යුත් විච්ඡේද Electrolytic
විද්‍යුත් විච්ඡේද ඔක්සිකරණය Electrolytic oxidation
විද්‍යුත් විච්ඡේද ඔක්සිහරණය Electrolytic reduction
විද්‍යුත් විච්ඡේද කොන්ඩෙන්සරය Electrolytic condenser
විද්‍යුත් විච්ඡේද ද්‍රාවණ පීඩනය Electrolytic solution pressure
විද්‍යුත් විච්ඡේද ද්වික ස්තරය Electrolytic double-layer
විද්‍යුත් විච්ඡේද භේදනය Electrolytic break
විද්‍යුත් විච්ඡේද විඝටනය Electrolytic dissociation
විද්‍යුත් විච්ඡේද වියෝජනය Electrolytic decomposition
විද්‍යුත් විච්ඡේද වෙන් කිරීම Electrolytic separation
විද්‍යුත් විච්ඡේද සන්නයනය Electrolytic conduction
විද්‍යුත් විච්ඡේද සන්නායකතාව Electrolytic conductivity
විද්‍යුත් විච්ඡේදනය Electrolysis
විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරනවා Electrolyse
විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍යය Electrolyte
විද්‍යුත් විද්‍යාව ; විද්‍යුත් ගතිකය Electrodynamics
විද්‍යුත් විභවය Electric potential
විද්‍යුත් විස්ථාපනය Electric displacement
විද්‍යුත් විසර්ජනය Discharge of electricity
විද්‍යුත් විසර්ජනය Electric discharge
විද්‍යුත් ශක්තිය Electrical energy
විද්‍යුත් සන්නායකතාව Electrical conductivity
විද්‍යුත් ස්පර්ශය Electrical contact
විද්‍යුත් ස්‍රාවය Electric flux
විද්‍යුත් සැටැහුම Electrical recording
විද්‍යුත් සුස්පර්ශය Good electrical contact
විද්‍යුත් සෘණ Electronegative
විද්‍යුත/ විදුලි Electric
විද්‍යුත්ගතික මයික්‍රොපෝනයElectrodynamic microphone
විද්‍යුත්ගතික විභවය Electrodynamic potential
විද්‍යුත්ගතික විභවය Electrodynamic potential
විද්‍යුත්ගාමක බලය Electromotive force
විද්‍යුත්ගාමක ශ්‍රේණිය Electromotive series
විද්‍යුතන කරනවා Electrify
විද්‍යුත්මාන ත්‍රියෝඩය Electrometer triode
විද්‍යුත්මාන බටය Electrometer tube
විද්‍යුත්මානය ; විද්‍යුත්මාන Electrometer
විද්‍යුතය Electricity
විද්‍යුතය පිළිබඳ වාද Theories of electrification
විද්‍යුතාගමනය Electrophoresis
විද්‍යුධරය Electrophorous
විදාරණය Rupture
විදීම Injection
විදුම්යත Drill
විදුලි අකුරු ; ඉලෙක්ට්‍රෝටයිප් Electrotype
විදුලි ඉස්තිරික්කය Electric iron
විදුලි පන්දම Electric torch
විදුලි පහර Electric shock
විදුලි පිරියත Electric plant
විදුලි පුලිඟුව Electric spark
විදුලි පොළ ; ජව පොළ Power house
විදුලි මැලය Electric fire
විදුලි ලිප Electric stove
විදුලි සරසුල Electrically maintained tuning fork
විදුලි සුළඟ Electric wind
විධ්‍රැවකය Depolariser
විධ්‍රැවණය Depolarisation
විධ්‍රැවණය කාරකය Depolarising agent
විධිමත් Formal
විධිරේඛකය Nomograph
විධිරේඛය Nomogram
වින්‍යාස අවකාශය Configuration space
වින්‍යාසය Configuration
විනිවිදින කිරණය Penetrating ray
විනිවිදින බලය Penetrating power
විනිවිදින සංරචකය Penetrating component
විනිවිදීම Penetration
විපථ කක්ෂය Disturbed orbit
විපථ කන්ඩෙන්සරයBy-pass condenser
විපථ යැවීමBy-passing
විපථකාරීබලය Disturbing force
විපථනය Dislocation
විපර්යාසය ; පරිවර්තනය Change
විපරිතතාව Metamorphosis
විබව පිනුම Potential jump
විබවමානය Potentiometer
විභ්‍රම චලිතය Gyroscopic motion
විභ්‍රම චුම්බක අනියමය Gyromagnetic anomaly
විභ්‍රම චුම්බක ආචරණය Gyromagnetic effect
විභ්‍රම ස්ථිති විද්‍යාව Gyrostatics
විභ්‍රම ස්ථිතිකය Gyrostat
විභ්‍රමණ අරය Radius of gyration
විභ්‍රමණ මාලිමාව Gyrocompass
විභ්‍රමණ මාලිමාව Gyroscopic compass
විභ්‍රමණය Gyration
විභ්‍රමේක්ෂය Gyroscope
විභව අන්තරය Difference of potential
විභව අන්තරය Potential difference
විභව කූපය ; විභව ළිඳ Potential well
විභව බැස්ම Potential fall
විභව ශක්තිය Potential energy
විභව ශූන්‍යය Zero of potential
විභව හෙල Potential hill
විභවය ; විභව Potential
විභාග ශ්‍රිතය Partition function
විභින්න කොටස් Resolved parts
විභූමිකය ; භූදුරකය Apogee
විභේදන කාලය Resolving time
විභේදන බලය Resolving power
විභේදනය Resolution
විභේදනය ; විභාජකය ; විභාග Partition
විභේද්‍ය ඛණ්ඩාංක Separable co-ordinates
විමුර්ඡනය Demodulation
විමෝචකතාව Emissivity of a surface
විමෝචකය Emitter
විමෝචන ක්‍රියාවලිය Emission theory of light
විමෝචන බලය Emissivity
විමෝචනය කරනවා Emittance
විය යෑම ; වියැයීම Ageing
වියළි අයිස් ; ශුෂ්ක අයිස් Dry ice
වියළි කෝෂය Dry cell
වියළි බල්බ උෂ්ණත්වමානය Dry bulb thermometer
වියැදීම ; වියැඳුම Decoupling
වියැඳුම් කොන්ඩෙන්සරය Decoupling condenser
වියැඳුම් පරිපථය Decoupling circuit
වියැළි බැටරිය Dry battery
වියෝග සම්භාවිතාව Escape probability
වියෝජන වෝල්ටීයතාව Decomposition voltage
වියෝජනය Decomposition
වියෝලය Viola
විරංජනය Bleaching
විරමණනය Reluctance
විරල පාංශු මුලද්‍රව්‍ය Rare gases
විරල මාධයය Rare-earth elements
විරල වායු Rare medium
විරලනය Rarefaction
විරලිකරණය Rarefication
විරාම ඔරලෝසුව Stop-clock
විරාම කරාමය Stop-cock
විරාම ඝටිකාව Stop-watch
විරියල ප්‍රමේයය Virial theorem
විරියල සංගුණකය Virial coefficient
විරුද්ධාභාසය Paradox
විරුවනවා Smelting
විරූපණය Deformation
විරූප්‍ය වස්තුව Deformable body
විල් බාරුක්කය Wheel barrow
විලම්බන ආරෝපණ ආචරණය Space charge effect
විලම්බන ආරෝපණ ඝනත්වය Space charge density
විලම්බන ආරෝපණ සීමිත ධාරාව Space charge limited current
විලම්බික Secular
විලම්බික විපර්යාසය Secular change
විලම්බික සමීකරණය Secular equation
විලම්බිත නිෂ්චායකය Secular determinant
විලමයිට් තිරය Willemite screen
විලයන ප්‍රතික්‍රියාකාරකය Fusion reactor
විලයනය ; හැවීම Fusion
විලයනීය Fusible
විලීන සිලිකන් Fused silica
විලේඛ Stretched tria
විලේඛ Striations
විලෝමය Converse
විවට-කවුළු ඒකකය Open-window unit
විවර්ජනය ; උපවයනය Accretion
විවරණය Interpretation
විවර්තන කලාපය Diffraction band
විවර්තන ග්රේටිම Diffraction of light
විවර්තන රටාව Diffraction pattern
විවර්තන වාටිය Diffraction fringe
විවර්තනය Diffraction
විවර්තනිය ; විවටුවPivot
විවර්තිත ප්‍රතිබිමිබය Diffracted image
විවර්ධකය Enlarger
විවර්ධිතය Enlargement
විවරය Orifice
විවර්ෂණය ; බැට දීම Bombardment
විවරාංකය Numerical aperture
විවෘත නළය Open pipe
විවෘත පරිපථය Open circuit
විවෘත ශෝධනය Open end correctin
විශද දෘෂ්ටි දුර Distance of distinct vision
විශද දෘෂ්ටිය Distinct vision
විශදතාව; අර්ථ දැක්විම ; නිර්වචනයDefinition
විශ්‍රාන්ති ක්‍රමය Relaxation method
විශ්‍රාන්ති සංඛ්‍යාතය Relaxation frequency
විශ්‍රාන්තිය Relaxation
විශ්ලේෂක සන්තතිය Analytic continuation
විශ්ලේෂකය Analyser
විශ්ලේෂණය කරනවා Analysis
විශ්ලේෂනය කරනවා Analyse
විශ්ව න්‍යාය විද්‍යාව Cosmology
විශ්ව න්‍යායීක මුලධර්මය Cosmological principle
විශ්ව නියමය Cosmic law
විශ්ව සම්භව විද්‍යාව Cosmogony
විශ්වනාවික Cosmonaut
විශ්වය Universe
විශාලක කාචය Magnifying glass
විශාලක බලය Magnifying power
විශාලත්ව ගණය Order of magnitude
විශාලත්වය Magnitude
විශාලනය Magnification
විශිෂ්ට Specific
විශිෂ්ට අයිනීකරණ වක්‍රය Specific ionisation curve
විශිෂ්ට ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආරෝපණය Specific charge of electron
විශිෂ්ට ගුරුත්ව කුප්පිය Specific gravity bottle
විශිෂ්ට ගුරුත්වය Specific gravity
විශිෂ්ට තාපය Specific heat
විශිෂ්ට දිසාව Privileged direction
විශිෂ්ට ප්‍රේරක ධාරිතාව Specific inductive capacity
විශිෂ්ට සන්නායකතාව Specific conductivity
විශේෂ සාපේක්ෂතා වාදය Special theory of relativity
විශේෂ සාපේක්ෂතාව Special relativity
විෂ්කම්භය Diameter
විෂ්කම්භායත ප්‍රක්ෂේපණය Stereographic projection
විෂම දෘෂ්ටික තුළිකාව Astigmatic pencil
විෂම දෘෂ්ටික දුර Astigmatic distance
විෂම දෘෂ්ටිකතාව Astigmatism
විෂම ශ්‍රිතය Improper function
විෂමජාතීය Heterogeneous
විෂමජාතීය මාධ්‍යය Heterogeneous medium
විෂමධ්‍රැවීය අණුව Heteropolar molecule
විෂමධ්‍රැවීය බන්ධනය Heteropolar bond
විෂමවර්ණ දීප්තිමිතිය Heterochromatic photometry
විෂමස්ථිතික සම්බන්ධනය Heterostatic connection
විෂුවය Equinox
විෂුවය Equinox
විස් විවා (චාලක ශක්තිය) Vis-viva
විසංඛ්‍යාත Heterodyne
විසංඛ්‍යාත ආදානය Heterodyne reception
විසංඛ්‍යාත ක්‍රමය Heterodyne method
විස්තරණමානය Dilatometer
විස්තරණය Dilation
විස්තරය ; වර්ණනය Description
විස්තාර මුර්චනය Amplitude modulation
විස්තාරණය Dilatation
විස්තාරය Amplitude
විස්තාරය Argument (Amplitude)
විසථාපන කාල වක්‍රය Displacement time curve
විස්ථාපන ධාරාව Displacement
විස්ථාපන බහු අස්‍රය Polygon of displacements
විස්ථාපනය Displacement current
විස්ථාපනය කරනවා Displace
විස්ථාපිත තරලය Displaced fluid
විසර්ජකය Discharging key
විසර්ජන පහන Discharge lamp
විසර්ජන බටය Discharger
විසර්ජන යතුර Discharge tube
විසර්ජන ලක්ෂ්‍ය Discharge points
විසර්ජනය ; විසර්ජන Discharge
විසර්ජනයේ පැතිරීම Spread of discharge
විසරණ පොම්පය Diffusion pump
විසරණ සංගුණකය Diffusion coefficient
විසරණමානය Diffusiometer
විසරණය Diffusion
විසරණිය සමතුලිතතාව Diffusive equilibrium
විසාරිතාව Diffusivity
විසාරී මායිම Diffuse boundary
විසාරී විමෝචනය Diffuse emission
විසිරි පොම්ප / සීකර පොම්ප Spray pump
විහේලික දුර Aphelion distance
විහේලිකය ; සූර්ය දුරකය Aphelion
වීදුරු පිඹීම Glass blowing
වීදුරු රසදිය උෂ්ණත්වමානය Mercury in-glass thermometer
වීදුරු ලෝහ මුද්‍රාව Glass metal seal
වීදුරුGlass
වීදුරු-වාත අතුරැමුණත Glass air interface
වුෂකය Aspirator
වුෂකය Aspirator
වෘත්ත Circular
වෘත්ත දඟරය Circular coil
වෘත්ත පිරිසැරුම Circular sweep
වෘත්ත ලෙස Circularly
වෘත්ත ලෙස ධ්‍රැවිත ආලෝකය Circularly polarised light
වෘත්ත විවරය Circular aperture
වෘත්ත ශ්‍රිතය Circular function
වෘත්තය Circle
වෘත්තයක ඒකාකාර චලිතය Uniform motion in a circle
වෘන්දය Ensemble
වෙතිලේට් ස්ප්‍රිතු Methylated spirit
වෙද නළාව Stethoscope
වෙන් කකුරැව Separator
වෙන් කිරීම ; වෙන් වීම Separation
වෙන්කුරු ශක්තිය Energy of separation
වෙන්කුරු ශක්තිය Energy of separation
වෙන්ටියුරි බටය Venturi-tube
වෙන්ටියුරිමානය Venturimeter
වෙනස ;අන්තරයDifference
වෙනිසි පැලුල්ල Venetian blind
වෙල්ඩිම ; වෙල්ඩිම් කිරීම Welding
වෙල්ඩිම් පන්දම Welding torch
වෙල්ලිය Steelyard
වෙළුම ; ආතතිකයTie
වෙළුම් අනුපාතය Turns ratio
වෙළෙඳ සුළං Trade wind
වේගමානය Speedometer
වේගය Speed
වේදන් දේහලිය Threshold of feeling
වේදිකාව Platform
වේරියැක් පරිණාමකය Variac transformer
වෛවර්ණ Technicolour
වොට් තුලාව Watt-balance
වොට් පැය Watt-hour (Wh.)
වොට් මීටරය Wattmeter
වොටය Watt (W)
වොට්හීන ධාරාව Wattless current
වොට්හීන සංරචකය Wattless component
වොස් යන්ත්‍රය Voss-machine
වෝල්ට් ඇම්පියරය Volt ampere (Va.)
වෝල්ට් තත්පරය Volt second
වෝල්ට් ප්‍රමාණනය Volt characteristic
වෝල්ට් ලාක්ෂණිකය Volt rating
වෝල්ට්මාය ; වෝල්ට්මීටරය Voltmeter
වෝල්ටය ; වෝල්ට් Volt (v)
වෝල්ට්ස්ථායික කපාටය Stabilivolt tube
වෝල්ටා Volta
වෝල්ටාමාන බටය Voltameter tube
වෝල්ටාමානය Voltameter
වෝල්ටිය කෝෂය Voltaic cell
වෝල්ටිය විද්‍යුතය Voltaic electricity
වෝල්ටියතා තරංග හැඩය Voltage wave form
වෝල්ටියතා ද්විගුණකය Voltage doubler
වෝල්ටියතා බැස්ම Voltage drop
වෝල්ටියතා බිඳවැටීම Voltage breakdown
වෝල්ටියතා භාජකය Voltage divider
වෝල්ටියතා යාමනය Voltage regulation
වෝල්ටියතා වර්ධනය Voltage amplification
වෝල්ටියතා ස්ථායිකාරකය Voltage stabiliser
වෝල්ටියතා සර්ජනය Voltage surge
වෝල්ටීයතාව ; වෝල්ටියතා Voltage


ශ-ශ්

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
අතුරුමාරුවEnergy interchange
ශක්ති අනුකලය Energy integral
ශක්ති අවස්ථිතිය Inertia of energy
ශක්ති උත්සර්ජනය Dissipation of energy
ශක්ති කාරකය Energy operator
ශක්ති ක්වොන්ටම Quantum of energy
ශක්ති තලාව Energy level
ශක්ති තුලිතතාව Energy balance
ශක්ති පෙරහන Energy filter
ශක්ති ශ්‍රිතය Energy function
ශක්ති සංක්‍රාමණය Transfer of energy
ශක්ති සමභාජනය Equipartition of energy
ශක්ති සමීකරණය Energy equation
ශක්ති හායනය Degradation of energy
ශක්ති හුවමාරුව Energy exchange
ශක්තිපථ කල්පිතය Ergodic hypothesis
ශක්තිය Energy
ශක්තිය මුදාහැරීම Release of energy
ශනිගේ වළලු Saturn's rings
ශබ්ද වාහිනිය/ ග්රෑමපෝනය Gramophone
ශබ්දවාහිනිය Phonograph
ශබ්දවේදය ; නාමකරණය Terminology
ශයන කෝණය Angle of repose
ශර නායකය Dart leader
ශර්කරාමානය ; සැකරිමානය Saccharimeter
ශර්කරාමිතිය Saccharimetry
ශාඛාව ; අත්ත Branch
ශානිභාෂක Noctilucent
ශාලාවක ධ්වනිවාරය Acoustics of a building
ශිඛරය ; අග්‍රය ; අග Apex
ශිඝ්‍රතාව ; අනුපාතිකය Rate
ශිතකර වර්ෂාව Sleet
ශිරෝ බින්දුව ; මධ්‍යාංශය Zenith
ශිශිර සුර්ය නිවෘත්තිය Winter solstice
ශීකනය ; ශීතකරණය Refrigeration
ශීඝ්‍ර උපජනකය Fast breeder
ශීඝ්‍ර ප්‍රතික්‍රියාකාරකය Fast reactor
ශීඝ්‍රතම බැස්ම Steepest descent
ශීඝ්‍රයෙන් ප්‍රත්‍යාවර්තනය වන ක්ෂේත්‍රය Rapidly alternating field
ශීත කරනවා ; ශීත අච්චුව Chill
ශීතකය Coolant
ශීතකරය Refrigerator
ශීතකාරකය Refrigerant
ශීතජනක ශිල්ප ක්‍රමය Cryogenic technique
ශීතල ; සිසිල්; ඇල් Cold
ශීර්ෂ සහ නිම්න Crests and troughs
ශීර්ෂය Vertex
ශුක්ලපටලය Sclerotic
ශුද්ධ ; සංශුද්ධ Pure
ශුද්ධ වර්ණාවලිය Pure spectrum
ශුද්ධ ස්වරය Pure note
ශුශිර භාණ්ඩය Wind instrument
ශූන්‍ය නිශ්චලතා ස්කන්ධය Zero rest-mass
ශූන්‍ය පාලනය Zero control
ශූන්‍ය ලක්ෂය ශක්තිය Zero point energy
ශූන්‍ය වෘත්තය Zero circle
ශේෂ ; අවශේෂ ; අවශිෂ්ඨ Residual
ශේෂ අයනීකරණය Residual ionisation
ශේෂ ආරෝපණය Residual charge
ශේෂ චුම්බකත්වය Residual magnetism
ශේෂ න්‍යෂ්ටිය Residual nucleus
ශේෂය ; අවශේෂය Residue
ශෝධනය Correction ශක්ති
ශ්‍රවණ පිළිබඳ අනුනාද වාදය Resonance theory of hearing
ශ්‍රවණ සටහන Auditary chart
ශ්‍රවණ සංයෝජන තානAural combination tones
ශ්‍රවණමිතිය Audiometry
ශ්‍රවණය/ ඇසීම Hearing
ශ්‍රවණය/ ශ්‍රවණෝක්ෂණය Audition
ශ්‍රව්‍ය Audibility
ශ්‍රව්‍ය මානය Audiometer
ශ්‍රව්‍ය රේඛය Audiogram
ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාත පරිණාමකය Audio frequency transformer
ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාතය Audio frequency
ශ්‍රව්‍යතා දේහලිය Threshold of audibility
ශ්‍රව්‍යතාව Audible
ශ්‍රිතය Function
ශ්‍රිතයක අපුර්වතාව Singularity of function
ශ්‍රිතයෙක ව්‍යුත්පන්නය Derivative of a function
ශ්‍රිතීය පරායත්තතාව Functional dependence
ශ්‍රිතීය සම්බන්ධතාව Functional relation
ශ්‍රේණි අනුනාදක පරිපථය Series resonance circuit
ශ්‍රේණි එතුම් ඩයිනමෝව Series wound dynamo
ශ්‍රේණි සමාකලනය Summation of series
ශ්‍රේණි සමාන්තර සම්බන්ධනය Series parallel connection
ශ්‍රේණි සීමාව Series limit
ශ්‍රේණි හිස Series head
ශ්‍රේණිSeries
ශ්‍රේණිගත පෝෂණය Series feed
ශ්‍රේණිගත කෝෂ Cells in series
ශ්‍රේණිගත පරිපථය Series circuit
ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධනය Series connection
ශ්වාසනාලය Windpipe


ෂ-ස-ස්

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
ෂඩ් දෛශිකය Six-vector
ෂෂ්ඨකය Sextant
ෂෙලැක් Shellac
ෂෙලුක් වාර්නිස් Shellac varnish
ෂ්රොට් ආචරණය Shrot effect
ස. ධා. මෝටරය D. C. motor
සංකරණය Permutation
සංකල්පනය Conception
සංකල්පය Concept
සකස් කිරීම ; පැසුරුම Processing
සංකීර්ණ Complex
සංකීර්ණ අංකනය Complex notation
සංකීර්ණ ප්‍රතිබද්ධය Complex conjugate
සංකීර්ණ වර්තන අංකය Complex index of refraction
සංකීර්ණ විභවය Complex potential
සංකීර්ණ විස්තාරය Complex amplitude
සංකීර්ණ සංඛ්‍යා Complex numbers
සංකුචන Contractile
සංකුචන ඊතරය Contractile ether
සංකුචිත ආතානකය Contracted tensor
සංකේතක නිරූපණය Symbolic representation
සංකේතමය Symbolical
සංකේතය Symbol
සකොබන Exciting
සකොබනය Exciter
සංකෝචකය Contractor
සංකෝචනය වෙනවා Contract
සංකෝචනය වෙනවා Contraction
ස'කෝනියම් Zirconium
සංක්‍රමණ තරංග ආයාමය Transition wave length
සංක්‍රමණ ලක්ෂ්‍යය Transition point
සංක්‍රමණ ලාක්ෂණික Transfer characteristics
සංක්‍රමණ සම්භාවිතාව Transition probability
සංක්‍රමණ ස්තරය Transition layer
සංක්‍රමණය ; සංක්‍රමණ Transition
සංක්‍රාන්ති කාලය Time of transit
සංක්‍රාන්ති කාලය Transit time
සංක්‍රාන්ති මානය Transit instrument
සංක්‍රාමණය Transference
සක්‍රිය නිධිය Active deposit
සක්‍රියකය Activator
සක්‍රියතාව Activity
සක්‍රියන ශක්තිය Energy of activation
සක්‍රියන ශක්තිය Activation energy
සක්‍රියන සමස්ථානිකය Activating isotope
සක්‍රියනය ; සක්‍රිය කිරීම Activation
සක්‍රියායිත ; සක්‍රිය කළ Activated
සක්‍රියායිත කාබන් Activated carbon
සංක්‍ර්‍රාන්ති කාලය ; සංක්‍රාන්ති සමය Transitional period
සංක්ෂිප්ත සටහන Synoptic chart
සංඛ්‍යාංක කොම්පියුටරය Digital computer
සංඛ්‍යාතය Frequency
සංඛ්‍යාතය කලාපය Frequency band
සංඛ්‍යාතය ගුණකය Frequency multiplier
සංඛ්‍යාතය ප්‍රතිචාරය Frequency response
සංඛ්‍යාතය ව්‍යාප්තියFrequency distribution
සංඛ්‍යාතිය ; සංඛ්‍යානය Statistics
සංඛ්‍යාත්මක Numerical
සංඛ්‍යාත්මක අගය Numerical value
සංඛ්‍යාත්මක කලනය Numerical method
සංඛ්‍යාත්මක ක්‍රමය Numerical integration
සංඛ්‍යාන Statistical
සංඛ්‍යාන උච්චාවචන Statistical fluctuations
සංඛ්‍යාන වශයෙන් වෙසෙසි Statistically significant
සංඛ්‍යාන විවරණය Statistical interpretation
සංඛ්‍යාන විශ්ලේෂණය Statistical analysis
සංඛ්‍යාන ස්වායත්තතාව Statistical independence
සංගමන Concurrent
සංගමය Conjunction
සංගමය Union
සංගීත ග්‍රාම සංස්කරණය Temperament (music)
සංගීත ග්‍රාමය Musical scale
සංගීත ප්‍රස්තරය Musical notation
සංගීත ස්වරය Musical note
සංගීතග්‍රාම සංස්කරණය Musical temperament
සංගීතය Music
සංගුණකය Coefficient
සංග්‍රාහක ඉලෙක්ට්‍රෝඩය Collecting electrode
සංග්‍රාහක පනාව Collecting comb
සංග්‍රාහක ප්‍රදේශය Collecting area
සංග්‍රාහකය Collector
සංඝටක අංශුව Constituent particle
සංඝටකය Constituent
සංඝටිත Associated
සංඝටිත ලවක විමෝචනය Associated corpuscular emission
සංඝට්ටන උත්තේජිත අවශෝෂණය Collision stimulated absorption
සංඝට්ටන ප්‍රේරිත සංක්‍රාන්තිය Collision induced transition
සංඝට්ටන විශ්‍රාන්ති කාලය(ප්ලාස්මාවල) Collisional relaxation time (of plasma)
සංඝට්ටන වේලාව ; සංඝට්ටන කාලය Time of collision
සංඝට්ටන හරස්කඩ Collision cross-section
සංඝට්ටන හානිය Collisional loss
සංඝට්ටනය Collision
සංඝනන කාර්යක්ෂමතාව Condensation efficiency
සංඝනන න්‍යෂ්ටිය Condensation nucleus
සංඝනන පොම්පය Condensation pump
සංඝනන වෙනවා; සංඝනන කරනවා Condense
සංඝනීකාර විද්‍යුත් දර්ශකය Condensing electroscope
සංඝනීකාරක කාචය Condenser lens
සංඝනීභූත පටලය Condensed film
සංඝනීභූතය Condensate
සංඝාතය ; චාපය Chord
සංඝාතය ; චාපය Concussion
සචල ආදායකය Mobile receiver
සචල සම්ප්‍රේෂකය Mobile transmitter
සචල ස්පර්ශකය Mobile antenna
සචලතාව Mobility
සංචලනය Movement
සංචාතනය Ventilation
සංචායක කෝෂය Storage cell
සංචායක බැටරිය Storage battery
සංචායකය; සමාවායකය; ඇකියුමිලේටරය Accumulator
සංචාරක වේගය Shutter speed
සංචාරකය Shutter
සංජානනය Perception
සංඥා ජනකය Signal generator
සංඥා මොනිටරය ; සංඥා මන්තුව Signal monitor
සංඥාව ; සංඥා කරනවා Signal
සංඥාව මැලුයීම / සංඥා හායනය Signal fading
සටහන Chart
සටහුව Recorder
සංතම කාලය Synodic period
සංතුලන කඳ Balancing column
සංතෘප්තතාවට ළඟා වීම Approach to saturation
සත්‍ය ඇම්පියරය True ampere
සත්‍ය වොටය True watt
සත්‍යය Truth
සදාචාර ශ්‍රිතය Well behave function
සදෝෂ දෘෂ්ටිය Defective vision
සන් තැබූ පරමාණුව Tagged atom
සන්තක ලෙස සංවේදී Continuously sensitive
සන්තත භාග Continued fractions
සන්තති තරංග ආදානය Continuous wave reception
සන්තති ධාරාව Continuous current
සන්තති න්‍යාසය Continuous matrix
සන්තති පද්ධතිය Continuous system
සන්තති ප්‍රවාහ ක්‍රමය Continuous flow method
සන්තති මිශ්‍රණ ක්‍රමය Continuous mixture method
සන්තති වස්තුව Continuous body
සන්තති සැටැහුම් Continuous recording
සන්තානය Continuum
සන්තෘප්ත Saturated
සන්තෘප්ත දියෝඩය Saturated diode
සන්තෘප්ත වාතය Saturated air
සන්තෘප්ත වෙනවා ; සනතෘප්ත කරනවා Saturate
සන්තෘප්ත හුමාලය Saturated steam
සන්තෘප්ති උෂ්ණත්වය Saturation temperature
සන්තෘප්ති ධාරාව Saturation current
සන්තෘප්ති වාෂ්ප පීඩනය Saturation vapour pressure
සන්තෘප්තිය ; සනතෘප්ත Saturation
සන්ධිය ; මුට්ටුව Joint
සන්නයන ධාරාව Conduction current
සන්නයනතාව Conductance
සන්නයනය කරනවා Conduct
සන්නයනය කරනවා Conduction
සන්නායක ගෝලය Conducting sphere
සන්නායකතාව Conductivity
සන්නායකතාව සඳහා පුවරු ක්‍රමය Slab method for-conductivity
සන්නායකය Conductor
සන්නිකර්ෂණයApproximation
සන්නිපාතක ආචරණය Packing effect
සන්නිපාතක භාගය Packing fraction
සන්නිපාතනය; ඇහිරැම Packing
සන්වැට ; හිිවිසන Beacon
සඵල අගය Effective value
සඵල උෂ්ණත්වය Effective temperature
සඵල ග්‍රහණ හරස්කඩ Effective capture cross-section
සඵල ප්‍රවර්තන අගය Effective current value
සඵල වර්ගඵලය ; සඵල සරිය Effective area
සබන් බුබුළ Soap-bubble
සබ්මැරීනය Submarine
සබ්මැරීන් කේබලය Submarine cables
සභානුක්‍රමණය Cogradient
සම අශනා මට්ටම Isoceraunic level
සම අශනි Isoceraunic
සම ක්‍රාන්ති රේඛා ; සම ක්‍රාන්තිකය Isogonal of isogonic lines
සම ක්‍රාන්තිකය Isogon
සම රෑපක ක්ෂේත්‍රය Isomorphic field
සම සංස්කාර ග්‍රාමය Scale of equal temperament
සමඋත්තල Equiconvex
සමක Equatorial
සමක තලය Equatorial plane
සමක නැංවුම Equatorial mounting
සමකය Equator
සමකය ; සමතුල්‍ය ; තුල්‍ය Equivalent
සමකලාස්ථ In phase
සමකාරකය Equaliser
සමකාල සංසිද්ධි Simultaneous events
සමකාලාවර්ත අවලම්බය Isochronous pendulum
සමකාලාවර්ත කම්පනය Isochronous vibration
සමකාලාවර්තතාව Isochronism
සමකාලාවර්ති Isochronic
සමකාලිකතා සාපේක්ෂතාව Relativity of simultaneity
සමකාලිකතාව Simultaneity
සමකෝණික Equiangular
සමකෝණික සර්පිල Equiangular spiral
සමක්ෂක කේබලය Coaxial cable
සමගාමි/ සමකාලික Simultaneous
සමඝූර්ණ පද්ධතිය Equimomental system
සමචතුරශ විභව බාධක Square potential barrier
සමචතුරශ්‍රය Square
සමචාරි කිරණ Coherent rays
සමචාරි ප්‍රකිරණය Coherent scattering
සමච්ඡේදකය Bisector
සමජාතීය Homogeneous
සමජාතීය ඛණ්ඩාංකය Homogeneous co-ordinate
සමජාතීය මාධ්‍ය Homogeneous media
සමටන සම්බාධකය Smoothing choke
සමතානය Isotone
සමතීව්‍ර රේඛා Isodynamic lines
සමතුලාවාදය Isostacy
සමතුලිත බල Forces in equilibrium
සමතුලිතතා රූපය Figure of equilibrium
සමතුලිතතා සාන්ද්‍රණය Equilibrium concentration
සමතුලිතතාව Equilibrium
සමතෝලකය Equilibrant
සමත්වය Parity
සමදිශා වක්‍රතාව Synclastic curvature
සමධ්‍රැවීය Homopolar
සමධ්‍රැවීය ජනකය Homopolar generator
සමධ්‍රැවීය බන්ධනය Homopolar bond
සමනාභික ඛණ්ඩාංක Confocal co-ordinates
සමනියාමක Homonomous
සමන්‍යෂ්ටික Homonuclear
සමපරිමාවක්‍රය/ පරිමා සාම්‍යකය Isochore
සමපීඩන රේඛා Isobaric lines
සමපීඩන රේඛා Isopiestics
සමපේක්ෂණය Speculation
සමප්‍රභව Homologous
සමප්‍රමිතික රේඛා Isometric lines
සමප්‍රමිතිය Isometry
සමභාජන මුලධර්මය Equipartition principle
සමමාත්‍රා සටහන Isodose chart
සමමිතික Symmetrical
සමමිතික අවස්ථාව Symmetrical state
සමමිතික ඉමරය Symmetrical top
සමමිතික පරිපථ මුලාංගය Symmetrical circuit element
සමමිතිකායනය Symmetrisation
සමමිතිය ආතානකය Symmetric tensor
සමමිතිය ආතානකය Symmetry
සමමුහුර්ත කරනය Synchronisation
සමමුහුර්ත කරනවා Synchronise
සමමුහුර්තක Synchronous
සමමුහුර්තක කම්පකය Synchronous vibrator
සමමුහුර්තක මෝටරය Synchronous motor
සමමුහුර්තකතාව Synchronism
සමරූපතාව Similitude
සමරූප්‍යතාව Similarity
සමවර්ණ රේඛා Isochromatic lines
සමවිභව පෘෂ්ඨය Equipotential surface
සමවිභව රේඛා Equipotential lines
සමසාර්වදිශ මාධ්‍යය Isotropic medium
සමසාර්වදිශතාවIsotropy
සමස්කන්ධ බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය Isobaric spin quantum number
සමස්ත වර්ධනය Overall amplification
සමස්ත විශාලනය Overall magnification
සමස්ථානික Isotopic
සමස්ථානික අවකාශය Isotopic space
සමස්ථානික බැම්ම Isotopic spin
සමස්ථානික වෙන් කිරීම Isotope separation
සමස්ථානික වෙන් කිරීම Separation of isotope
සමස්ථානික සුලභතාව Isotopic abundance
සමස්ථානිකය Isotope
සමස්ථිතික සම්බන්ධනය Idiosatic connection
සමස්වනය Assonance
සමාකලන තානය Summation tone
සමාකලන ලකුණ Summation sign
සමාකලන සම්මුතිය Summation convention
සමාකලනය Summation
සමාඝාත තූර්ය භාණ්ඩය Percussion instrument
සමාඝාතය/ පිරිගැටුම Percussion
සමාන Equal
සමානති රේඛා Isoclinic lines
සමානතිකය Isoclinal
සමානුපාතය Proportion
සමානුපාතික Proportional
සමානුපාතික ගණකය Proportional counter
සමානුපාතික වර්ධකය Proportional amplifier
සමානුපාතිකතා නියතය Constant of proportionality
සමානුපාතිකතාව Proportionality
සමානුරූප අනුරූපණය Conformal mapping
සමානුරූප නිරෑපණය Conformal representation
සමානුරූපණය Conformation
සමාන්තර Parallel
සමාන්තර අක්ෂ Parallel axes
සමාන්තර අක්ෂ ප්‍රමේයය Parallel axes theorem
සමාන්තර කිරණ තුලිකාව Parallel pencil of rays
සමාන්තර තහඩු කොන්ඩෙන්සරය Parallel plate condenser
සමාන්තර මධ්‍යන්‍යය Arithmetical mean
සමාන්තරකය Collimator
සමාන්තරගත කොන්ඩෙන්සර Condensers in parallel
සමාන්තරගත කෝෂ Cells in parallel
සමාන්තරගත පුරනය Parallel triggering
සමාන්තරගත පෝෂණය Parallel feed
සමාන්තරණය Collimation
සමාන්තරානීකය Parallelepiped
සමාන්තරාස්‍රය Parallelogram
සමාභිසාරක ද්‍රාවණය Isotonic solution
සමායක වෘත්තය Auxiliary circle
සමායක හාව්‍යතත්වය Auxiliary condition
සමාලෝචනය ; පිරිමිනුම ; බිම් මැනීම Survey
සමාවයවික සංක්‍රාන්තිය Isomeric transition
සමාවයවිකය Isomer
සමාවර්තිතා සූත්‍රය Recurrence formula
සමාහරණය Aggregation
සමාහාරණ අවස්ථාව State of aggregation
සමාහාරය Aggregate
සමීකරණය Equation
සමීප අධෝරක්ත පෙදෙස Near infra-red region
සමීප පාරජම්බූල Near ultra-violet
සමීපතම එළඹුම Closest approach
සමීපස්ථානය Juxtaposition
සමුච්චිත මාත්‍රාව Cumulative dose
සමුද්දේශ Reference
සමුද්දේශ චතුස්තලය Tetrahedron of reference
සමුද්දේශ රාමුව Reference frame
සමුද්දේශ රුමුව Frame of reference
සමුද්දේශ ලක්ෂ්‍යය Reference point
සමුද්දේශ වස්තුව Reference body
සමුහ ප්‍රවේගය Group velocity
සමුහ සමමිතිය Group symmetry
සමුහය/ ගණය Group
සමුළු කොන්ඩෙන්සරය Gang condenser
සමුළු සුසරණය Ganged tuning
සමෝෂ්ණ ගැල්ම Isothermal flow
සමෝෂ්ණ වායුගෝලය Isothermal atmosphere
සමෝෂ්ණ විපර්යාසය Isothermal change
සමෝෂ්ණ; සමෝෂ්ණ රේඛාව/ සමෝෂ්ණකය Isothermal
සම්පරීක්ෂණ දෝෂ Experimental error
සම්පරීක්ෂණාත්මක අගය Experimental value
සම්පරීක්ෂණාත්මක විද්‍යාව Experimental science
සම්පාත අංකය Coincidence number
සම්පාත ක්‍රමය Method of coincidence
සම්පාත ස්පන්දය Coincidence pulse
සම්පාතය Coincidence
සම්පිණ්ඩනය Agglomeration
සම්පිණ්ඩිත Agglomerate
සම්පීඩක Compressive
සම්පීඩක බලය Compressive force
සම්පීඩක වික්‍රියාව Compressive strain
සම්පීඩකය Compressor
සම්පීඩන තරංගය Compression wave
සම්පීඩන පොම්පය Compression pump
සම්පීඩ්‍ය Compressible
සම්පීඩ්‍යතාව Compressibility
සම්ප්‍රයුක්ත බලය Resultant force
සම්ප්‍රයුක්තය ; සම්ප්‍රයුක්ත Resultant
සම්ප්‍රේෂ ආදායකය Transceiver
සම්ප්‍රේෂ ප්‍රතිචාරකය Transpiration
සම්ප්‍රේෂක ඇහැසිය Transmitting circuit
සම්ප්‍රේෂක පරිපථය Transmitting serial
සම්ප්‍රේෂක ස්ථානය Transmitting station
සම්ප්‍රේෂකතාව Transmissivity
සම්ප්‍රේෂකය Transmitter
සම්ප්‍රේෂණ එෂලුම Transmission echelon
සම්ප්‍රේෂණ ගේ‍ර්ටිම Transmission grating
සම්ප්‍රේෂණ මඟ Transmission line
සම්ප්‍රේෂණ ලාක්ෂණික Transmission characteristics
සම්ප්‍රේෂණ සංගුණකය Transmission coefficient
සම්ප්‍රේෂණය ; සම්ප්‍රේෂණ Transmission
සම්ප්‍රේෂිත තරංග Transmitted waves
සම්බද්ධ සමීකරණය Adjoint equation
සම්බද්ධය Adjoint
සම්බන්ධක දණ්ඩ; පිස්ටන් අත Connecting rod
සම්බන්ධකතාව Connectivity
සම්බන්ධනය Connection
සම්බන්ධය Relation
සම්බාධන අනුපාතය Impedance ratio
සම්බාධන ඈඳුම Impedance coupling
සම්බාධන ගැළුපුම Impedance matching
සම්බාධන දෛශිකය Impedance vector
සම්බාධනය Impedance
සම්භාවි දෝෂය Probable error
සම්භාවිතා විස්තාරය Probability amplitude
සම්භාවිතාව Probability
සම්මත ; ප්‍රමාණික ; ප්‍රමාණිකය ; ප්‍රමිති Standard
සම්මත අපගමනය Standard deviation
සම්මත ඉටිපන්දම Standard candle
සම්මත උෂ්ණත්වය හා පීඩනය Standard temperature and pressure (S.T. P.)
සම්මත කම්බි ආමානය Standard wire gauge (S.W.G.)
සම්මත ධාරණාව Standard capacitance
සම්මත ප්‍රතිරෝධය Standard resistance
සම්මත වායු ගෝලය Standard atmosphere
සම්මත වායුපීඩනමාන උස Standard barometric height
සම්මත වේලාව Standard time
සම්මේය රාශිය Commensurable quantity
සයික්‍රෝමීටරය (තෙත් හැ වියලි බල්බ ආර්ද්‍රතාමානය) Psychrometer
සයික්ලොට්‍රෝනය Cyclotron
සයින අවශ්‍යතාව Sine condition
සයින ගැල්වනොමීටරය Sine galvanometer
සයින වක්‍රය Sine curve
සයිනය Sine (sin)
සයිනාකාර ධාරාව Sinusoidal current
සයිනාකාර විද්‍යුත් ගාමක බලය Sinusoidal electromotive force
සයිපන සටහුව Siphon recorder
සයිපනය / නිනාලය Siphon
සයිපනය Syphon
සයිබීරියානු අණ්ඩාකාරය Siberian oval
සයිරම Siren
සයිලන්සරය / නිහඩකරය Silencer
සයිලීන් Xylene
සයිලොල් Xylol
සංයුක්ත ; සංයෝගය Compound
සංයුක්ත අණ්වීක්ෂය Compound microscope
සංයුක්ත චුම්බකය Compound magnet
සංයුක්ත තාන Combination tones
සංයුක්ත දණ්ඩ Compound bar
සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝනය Valency electron
සංයුජතා සාධකය Valency factor
සංයුජතාව ; සංයුජතා Valency
සංයුත Composite
සංයුතිය Composition
සංයෝජනය ; සංයුක්තය Combination
සංරචක පද්ධතිය Component system
සංරචකය Component
සරල Simple
සරල ; සෘජු ; නොවක් Direct
සරල අනුවර්තී චලිතය Simple harmonic motion
සරල අනුවර්තී තරංගය Simple harmonic wave
සරල අනුවර්තී දෝලකය Simple harmonic oscillator
සරල ඈඳුම Direct coupling
සරල කෝෂය Simple cell
සරල ධාරාව Direct current
සරල රේඛීය Rectilinear
සරල රේඛීය ආලෝක ප්‍රචාරණය Rectilinear propagation of light
සරල රේඛීය චලිතය Rectilinear motion
සරල වායුපීඩනමානය Simple barometer
සරල සාමාන්‍යය ; සරල මධ්‍යකය Arithmetical average
සරල හර කේබලය Simple core cable
සරවත්‍ර උපපථය Universal shunt
සංරසය Amalgam
සරසුල Tuning fork
සරසුල දැත්ත Prong of tuning - fork
සරසුල මිට Shank of tuning-fork
සරාව Jar
සංරුද්ධ චලිතය Constrained motion
සංරුද්ධ වස්තුව Constrained body
සංරෝධය Constraint
සර්ජන කුටීරය Surge chamber
සර්ජන ටැංකිය Surge tank
සර්ජන වෝල්ටීයතාව Surge voltage
සර්ජනය ; සර්ජන Surge
සර්පණ ; රෑටන Slide
සර්පණ කපාටය/රෑටන කපාටය Slide valve
සර්පණ කම්බි සේතුව Slide wire bridge
සර්පණ කැලිපරය Slide callipers
සර්පණ කොන්ඩෙන්සරය Sliding condenser
සර්පණ ඝර්ෂණය Sliding friction
සර්පණ ප්‍රතිරෝධය Sliding resistance
සර්පණ රෑල Slide rule
සර්පිල ගියරය ; ගැඩවිලි ගියරය Worm gear
සර්පිල චක්‍රය Worm wheel
සර්පිල දුන්න Spiral spring
සර්පිල නීහාරිකාව Spiral nebula
සර්පිල නීහාරිකාව Worm nebula
සර්පිල වක්‍රය Spiral curve
සර්පිලය ; සර්පිල Spiral
සර්ව වර්ණ තහඩුව Panchromatic plate
සර්වත්‍ර වායු නියතය Universal gas constant
සර්වසම Identical
සර්වසම පරිණාමනය Identical transformation
සර්වසාම්‍ය කාරකය Identity operator
සර්වසැධාරණ සමසාර්වදිශතාව Universal isotropy
සල දඟර ගැල්වනොමීටරය Moving coil galvanometer
සවනින් සංගීත විශ්ලේෂණය Musical analysis by ear
සවන් හල Auditorium
සංවරණ නියතය Migration constant
සංවහනය Convection
සවිරාම Intermittent
සවිරාම ධාරාව Intermittent current
සවිවර පේනු පරීක්ෂණය Porous plug experiment
සවිවර ප්‍රාචීරය Porous diaphragm
සවිවරතාව Porosity
සවිස්තර සංතුලන මුලධර්මය Principle of detailed balance
සවිස්තර සංතුලනය Detailed balance
සවුන ; සැවිනීම Tapping
සංවෘත දාමය Closed chain
සංවෘත පරිපථය Closed circuit
සංවේද සංජානනය Sense perception
සංවේදකය Sensor
සංවේදතාව Sensibility
සංවේදනය Sensation
සංවේදිතාමානය Sensitometer
සංවේදිතාමිතිය Sensitometry
සංවේදිතාවSensitivity
සංවේදී Sensitive
සංවේදී කඩදාසි Sensitive paper
සංවේදී කාලය Sensitive time
සංවේදී දැල්ල Sensitive flame
සංවේදී පැහැය Tint of passage
සංවේදීකරණය Sensitisation
සංවේදීකෘත Sensitised
සංවේදීකෘත ඡායාරූප තහඩුව Sensitised photographic plate
සංවේද්‍යතාව Sensitiveness
සව්දිසා මයික්‍රෝපෝනය Omnidirectional microphone
සංශෝෂණය Sorption
සංශ්ලේෂණය Synthesis
සංශ්ලේෂිත මුලද්‍රව්‍ය Synthesised elements
සංසක්ත Cohesive
සංසක්තිය Cohesion
සංසජ්ජකය Coherer
සංසන්දකය ; සසඳුව Comparator
සංසන්දනය ; සැසැඳීම Comparison
සසම්භාවී Random
සසම්භාවී දෝෂය Random error
සසම්භාවී සම්පාතය Random coincidence
සංසරණ පුඩුව Circulation loop
සංසරණය Circulation
සංසිද්ධිය Phenomenon
සසීමනය Confinement
සංස්කෘත ග්‍රාමය Tempered scale
සංස්ථිතික ක්ෂේත්‍රය Conservative field
සංස්ථිතික පද්ධතිය Conservative system
සංස්ථිතික බලය Conservative force
සංස්වන ග්‍රාමය Diatonic scale
සංස්වනය Consonance
සහන ප්‍රමාණනය Tolerance rating
සහන මාත්‍රය Tolerance dose
සහනය Tolerance
සහල ත්‍රියෝඩ කපාටය Double triode value
සහවිචලක ; සහවිචලකය Covariant
සහවිචලක ව්‍යුත්පන්නය Covariant derivative
සහවිචලතාව Covariance
සහසම්බන්ධය Correlation
සහසංයුජතාව Covalency
සහානුයාත සූත්‍රය Recursion formula
සහාභිජනනය Inbreeding
සහිරය Striction
සළා වලයය Vortex ring
සළා සූත්‍රිකාව Vortex filament
සළාම Vorticity
සළාව Vortex
සාගර ප්‍රවාහ Ocean currents
සාධකය Factor
සාධාරණ සාපේක්ෂතා වාදය General theory of relativity
සාධාරික ඝූර්ණ Generalised momenta
සාධාරිත ඛණ්ඩාංක Generalised co-ordinates
සානුව Plateau
සාන්තත්‍ය සමීකරණය Equation of continuity
සාන්තත්‍යය ; අවිච්ඡින්නතාව ; අඛණ්ඩතාව Continuity
සාන්තත්‍යය සඳහා අවශ්‍යතා Conditions of continuity
සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණය Concentration gradient
සාන්ද්‍රණ කෝෂ Concentration cells
සාන්ද්‍රිත ද්‍රාවණය Concentrated solution
සාන්ද්‍රිත භාරය Concentrated load
සාපේක්ෂ Relative
සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව; ආර්ද්‍රතාමිතික තත්වය Hygrometric state
සාපේක්ෂ ප්‍රසාරණය Relative expansion
සාපේක්ෂ බහුලතාව Relative abundance
සාපේක්ෂතාව Relativity
සාපේක්ෂතාවාදී යුග්ම Relativity doublets
සාපේක්ෂතාවාද්‍යන්ත Extreme relativistic
සාපේක්ෂතාවේ ආතානකය Tensor in relativity
සාපේක්ෂතාශ්‍රිත Relativistic
සාපේක්ෂතාශ්‍රිත අවිචලතාව Relativistic invariance
සාපේක්ෂතාශ්‍රිත යාන්ත්‍රකය Relativistic mechanics
සාපේක්ෂතාශ්‍රිත ශක්ති තලාව Relativistic energy level
සාපේක්ෂතාශ්‍රිත ශක්තිය Relativistic energy
සාමාන්‍ය
සාමාන්‍ය අපකිරණය Normal dispersion
සාමාන්‍ය අවස්ථාව Normal state
සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය හා පීඩනය Normal temperature and pressure
සාමාන්‍ය කිරණය Ordinary ray
සාමාන්‍ය තුලාව Common balance
සාමාන්‍ය දාම වක්‍රය Common catenary
සාමාන්‍ය පීඩනය Normal pressure
සාමාන්‍ය විධි Normal Modes of vibration
සාමාන්‍ය සීමන් ආචරණය Normal Zeeman effect
සාමාන්‍ය සීරුමාරුව Normal
සාමාන්‍ය; අභිලම්භ; ප්‍රමත Norma co-ordinates
සාමාන්‍යකරණ සාධකය; ප්‍රමතකරණ සාධකය Normalisation factor
සාමුහික ඵලය Collective effect
සැකෙබිම ; සැකෙබුම Excitation
සැකෙබුණු අවස්ථා Excited states
සැකෙබුණු පරමාණුව Excited atom
සැකෙබුම් යාන්ත්‍රණය Excitation mechanism
සැකෙබුම් විභවය Excitation potential
සැකෙබුම් ශක්තිය Excitation energy
සැකෙබුම් සංක්‍රාමණය Transfer of excitation
සැටැහීම Recording
සැඩ කුණාටුව Hurricane
සැදුම් බිඳුම් ස්පර්ශකය Make and break contact
සැපයුම Supply
සැපයුම් ක්‍රමය Supply system
සැබැදීම Cementing
සැලගි අඩි තත්පර පද්ධතිය Slug-ft-sec. system
සැලැස්ම Plan
සැසඳුම් ක්‍රම Comparison methods
සැළුම් සාධකය Splitting factor
සෑදල ලක්ෂ්‍ය විරූපණය Saddle point deformation
සෑදල ලක්ෂ්‍යය Saddle point
සිකුරැ Venus
සිතියම Map
සිදුරු කැමරාව Pin-hole camera
සිදුරු කිරීම ; සිදුර Perforation
සිනමා ; චලචිත්‍ර Cinema
සින්කෙක්‍රා-සයික්ලොට්‍රෝනය Synchro-cyclotron
සින්කොට්‍රෝනය Synchrotron
සින්ටර් කිරීම Sintering
සිමා එහිත/ අසීම් Unlimited
සිමෙන්ති Cement
සියයේ පරිමාණය Scale of hundred
සියුම් ව්‍යුහ දෙඉත්ත Fine structure doublet
සියුම් ව්‍යුහ නියතය Fine structure constant
සියුම් හසුරුව Micro-manipulator
සිරස් Vertical
සිරස් පිරිසැරැම Vertical sweep
සිරස් සංරචකය Vertical component
සිරස් ස්පර්ශකය Vertical antenna
සිරිංජිය Syringe
සිලිකා Silica
සිලිකා ජෙල් Silica gel
සිලින්ඩරය Cylinder
සිලින්ඩරය සහ පනිට්ටුව Cylinder and bucket
සිලින්ඩරය සහ පිස්ටනය Cylinder piston
සිලින්ඩරයක ජනකය Generator of cylinder
සිලින්ඩරාකාර කොන්ඩෙන්සරය Cylindrical condenser
සිලින්ඩරාකාර ඛණ්ඩාංක Cylindrical co-ordinates
සිලින්ඩරාකාර පෘෂ්ඨය Cylindrical surface
සිලින්ඩරාකාර බෙසල් ශ්‍රිතය Cylindrical Bessel function
සිලින්ඩරාකාර සමමිතිය Cylindrical symmetry
සිලින්ඩරාභය Cylindroid
සිල්පන සයිනහම Sylphon bellows
සිව්පහර එන්ජිම Four-stroke engine
සිසිලන වක්‍රය Cooling curve
සිසිලන ශෝධනය Cooling correction
සිසිල් කැතෝඩ බටය Cold cathode tube
සිසිල් නිස්සාරණය Cold extraction
සිසිල් විමෝචනය Cold emission
සිසිල් හබක Cold trap
සිසිල්/ නිවුණු Cool
සිසිල්කුරුව Cooler
සීකනය Secant (sec.) (trigonometrical)
සීටා මෙසෝනය Zeta meson
සීනුව ; ඝණ්ඨාව Bell
සීරුමාරු දෝෂය Adjustment error
සීරුමාරු දෝෂය Error of adjustment
සීරුමාරුව ; සැකැසිම Adjustment
සීසෝව Seesaw
සීහු අගය Matched values
සීහු කාච Matched lenses
සීහු දෙඉත්ත Matched doublet
සීහෙන සම්බාධනය Matching impedance
සුක්කානම Rudder
සුචලනය Freedom of motion
සුදු ආලෝකය White light
සුද්‍රාව්‍ය මිශ්‍රණය Eutectic mixture
සුද්‍රාව්‍ය මිශ්‍රලෝහය Eutectic alloy
සුද්‍රාව්‍ය රෑපීEutectoid
සුද්‍රාව්‍ය ලක්ෂ්‍යය Eutectic point
සුනම්‍ය Flexible
සුනම්‍යකය Flex
සුනම්‍යතාව Flexibility
සුනම්‍යතාව Pliability
සුපෝෂණ සාධකය Enrichment factor
සුපෝෂිත පුංජය Enriched pile
සුමට පෘෂ්ඨය Smooth surface
සුමට විභව කූපය Smooth potential well
සුමටන පෙරහන Smoothing filter
සුරත් අක්ෂ Right handed axes
සුරත් ඉස්කුරැප්පුව Right handed screw
සුරත් ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය Right handed system of co-ordinates
සුරත් නීතිය Right hand rule
සුලස Taper
සුවහ Portable
සුවිකාර්යතාව Plasticity
සුවිශේෂ ; අසාමාන්‍ය Extraordinary
සුසංගත Concordant
සුසංගමය Concord
සුසන්නායකය Good conductor
සුසර ඇනෝඩ දෝලකය Tuned anode oscillator
සුසර කොන්ඩෙන්සර Tuning condenser
සුසර ජාලක දෝලකය Tuned grid oscillator
සුසර දර්ශකය Tuning indicator
සුසංහිත ; හැසුණු Compact
සුළං ආවරණය Wind effect
සුළං පහර ; වායු ධාරාව ; පිපිරීම Blast
සුළං පෙත්ත Wind vane
සුළං යත Windmill
සුළං හැමීම Wind flow
සුළි ධාරා හානි Eddy current losses
සුළි ධාරාව Eddy current
සුළි සුළඟ Whirlwind
සුළිරුව Whorl
සුළු අක්ෂ ගෝලාභය; චිපිට ගෝලභය Oblate spheroid
සුළු තානය Minor tone
සුළු වඩදිය Neap tide
සූක්ෂ්ම අවස්ථාව Micro-state
සූක්ෂ්ම තරංග Microwave
සූක්ෂ්ම තරංග කුහරය Microwave cavity
සූක්ෂ්ම තරංග වර්නාවලික්ෂණය Microwave spectroscopy
සූක්ෂ්ම දීප්තිමානය Microphotometer
සූක්ෂ්ම පීඩනමානය Micromanometer
සූක්ෂ්ම විකිරණමානය Radiomicrometer
සූචක පාඨාංකය Pointer reading
සූචක ප්‍රස්තාරය Indicator diagram
සූචකය Indicator
සූචකය Pointer
සූත්‍රකරණය Formulation
සූත්‍රය Formula
සූත්‍රිකා ; සූත්‍රිකාව Filament
සූත්‍රිකා ධාරාව Filament current
සූත්‍රිකා පරිණාමකය Filament transformer
සූත්‍රිකා මුව Filament hum
සූත්‍රිකා වෝල්ටීයතාව Filament voltage
සූත්‍රිකා සැපයුම Filament supply
සූම කාචය Zoom lens
සූමා කාචය Zoomar lens
සූර්ය අසම්පාතය Solar parallax
සූර්ය ග්‍රහ මණ්ඩලය Solar system
සූර්ය චක්‍රය Solar cycle
සූර්ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රය Solar magnetic field
සූර්ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රය Sun's magnetic field
සූර්ය නියතය Solar constant
සූර්ය නිවෘත්තිය Solstice
සූර්ය නෙරුම Solar prominence
සූර්ය භ්‍රමණය Solar rotation
සූර්ය ලෙළසිළුව Solar flare
සූර්ය වායුපීඩන විචලනය Solar barometric variation
සූර්ය වේලාව Solar time
සූර්ය සක්‍රියතාව Solar activity
සූර්ය සමීපක දුර ; උපහේලික දුර Perihelion distance
සූර්යග්‍රහණය Solar eclipse
සූර්යාලෝක සටහුව Sunshine-recorder
සූවි-සිදුර Pin-hole
සෘජු Straight
සෘජු කළ ප්‍ර. ධා. Rectified A.C.
සෘජු කෝනය Right angle
සෘජු දෘෂ්ටි වර්ණාවලික්ෂය Direct vision spectroscope
සෘජු ධාරාව Straight current
සෘජු වෘත්තාකාර කේතුව Right circular cone
සෘජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරය Right circular cylinder
සෘජු; උඩුකුරැ Erect
සෘජුකරණ අවස්ථාව Rectification stage
සෘජුකරණය/ උදු කිරීම Rectification
සෘජුකාරක පරිපථය Rectifying circuit
සෘජුකාරකය උදුකුරැව Rectifier
සෘජුකෝණාශ්‍ර බාධකය Rectangular barrier
සෘජුකෝණාශ්‍ර විවරය Rectangular aperture
සෘජුකෝණාශ්‍ර සිදුර Rectangular slit
සෘජුකෝණාස්‍රුය Rectangle
සෘණ Negative
සෘණ අග්‍රය Negative terminal
සෘණ අධිශෝෂණය Negative adsorption
සෘණ අයනය Negative ion
සෘණ ආරෝපණය Negative charge
සෘණ දිලිසුම Negative glow
සෘණ නැඹුර Negative bais
සෘණ ප්‍රතිපෝෂණය Negative feed-back
සෙන්ටිග්රෑම Centigram
සෙන්ටිග්‍රේඩ් Centigrade
සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශකය Centigrade degree
සෙන්ටිග්‍රේඩ් උෂ්ණත්ව පරිමාණය Centigrade scale of temperature
සෙන්ටිග්‍රේඩ් උෂ්ණත්වමානය Centigrade thermometer
සෙන්ටිමීටර-ග්රෑම්-තත්පර Centimetre-gram second (C.G.S.) units
සෙන්ටිමීටරය Centimetre
සෙපියුස් විචල්‍යය Cepheid variable
සෙරමික් පාරනායකය Ceramic transducer
සෙරසින් ඉටි Ceresin wax
සෙරෝ රේඛනය Xerography
සෙලීනයිට් Selenite
සෙලීනයිට් ස්ඵටිකය Selenite crystal
සෙලීනියම් කෝෂය Selenium cell
සෙලීනියම් සෘජුකාරකය Selenium rectifier
සෙලෝපේන් Cellophane
සෙවුම් දඟරය Search coil
සෙවුම් පහන ; සෙවුම් එළිය Search light
සේතු පර්පථය Bridge circuit
සේතුව Bridge
සේවා පාලන යාන්ත්‍රණය Servo-control mechanism
සේවා මේටරය Servomotor
සේවා යාන්ත්‍රණය Servo-mechanism
සෛද්ධාන්තික Theoretical
සෛද්ධාන්තික අගය Theoretical value
සෛද්ධාන්තික අවස්ථාව Theoretical stage
සොනොන් Xenon
සෝඩියම් දැල්ල Sodium flame
සෝඩියම් වර්ණාවලිය Sodium spectrum
සෝඩියම් වාෂ්ප පහන Sodium vapour lamp
සෝඩියම් වීදුරැ ප්‍රිස්මය Soda-glass prism
සෝනා Sonar
සෝපාන තරංගාකාරය Stair-case function
සෝපාන ශ්‍රිතය Stair wave form
සෞඛ්‍ය භෞතිකය Health physics
සෞත්‍රික Canonical
සෞත්‍රික ඛණ්ඩාංක Canonical co-ordinates
සෞත්‍රික පරිණාමනය Canonical transformation
සෞත්‍රික වෘන්දය Canonical ensemble
ස්කන්ධ අංකය Mass number
ස්කන්ධ අවශෝෂණ සංගුණකය Mass absorption coefficient
ස්කන්ධ දෝෂය Mass defect
ස්කන්ධ පරිමාණය Mass scale
ස්කන්ධ පෙරැලීම Mass conversion
ස්කන්ධ බහුලතාව Mass abundance
ස්කන්ධය Mass
ස්කන්ධයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ඒකකය Gravitational unit of mass
ස්ටරේඩියනය Steradian
ස්ටාටරය ; ක්‍රියාරම්බකය Starter
ස්ටැලොයි වානේ Stalloy steel
ස්ටෝමර් Stormer
ස්ට්‍රොන්ටියම් Strontium
ස්තර ගෝලය Stratosphere
ස්තර වලාකුළ Stratus cloud
ස්තර-කැටි වලාකුළ Strato-cumulus cloud
ස්තරායනය Stratification
ස්ථල විද්‍යාව Topology
ස්ථානය; පිහිටීම Position
ස්ථායි Stable
ස්ථායි න්‍යෂ්ටිය Stable nucleus
ස්ථායි සමතුලිතතාව Stable equilibrium
ස්ථායිතා වෘත්තය Circle of stability
ස්ථායිතාව Stability
ස්ථායුකය Stator
ස්ථාවර Stationary
ස්ථාවර අවස්ථාව Stationary state
ස්ථාවර කම්පනය Stationary vibration
ස්ථාවර ක්ෂේත්‍රය Stationary field
ස්ථාවර තරංග Standing waves
ස්ථාවර තරංගය Stationary wave
ස්ථාවර දෝලනය Stationary oscillation
ස්ථිති විද්‍යුත් Electrostatic
ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ ඒකකය Electrostatic unit of charge
ස්ථිති විද්‍යුත් ඒකක පද්ධතිය Electrostatic system of units
ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය Electrostatic field
ස්ථිති විද්‍යුත් නාභි ගැන්වීම Electrostatic focusing
ස්ථිති විද්‍යුත් නිවාරකය Electrostatic shield
ස්ථිති විද්‍යුත් නිවාරණය කිරීම Electrostatic screening
ස්ථිතික Static
ස්ථිතික ලාක්ෂණික Static characteristics
ස්ථිතික විද්‍යුතය Static electricity
ස්ථිතික සංරචකය Static component
ස්ථිතිකය Statics
ස්ථිරතාපී විපර්යාසය
ස්ථුරදීපනය Phosphorescence
ස්ථුරදීපේක්ෂය Phosphoroscope
ස්පංජි ඊයම් Spongy lead
ස්පන්ද ගණන නාලිය Pulse counting channel
ස්පන්ද සම්පාතය Pulse coincidence
ස්පන්ද හැඩ Pulse shape
ස්පන්දකය Pulser
ස්පන්දන ඉමැයුම් පරිපථය Pulse clipping circuit
ස්පන්දන උස ප්‍රවිචාලණය Pulse height discrimination
ස්පන්දන උස වරකය Pulse height selector
ස්පන්දන ධාරාව Pulsating current
ස්පන්දන ප්‍රළුලනය Pulse broadener
ස්පන්දන වර්ධකය Pulse amplifier
ස්පන්දන විශේෂණය Differentiation of pulses
ස්පන්දන සමමුහුර්තකරණය Pulse synchronisation
ස්පන්දනය Pulsation
ස්පන්දනාංකය Pulsatance
ස්පන්දමානය ; පල්සොමීටරය Pulsometer
ස්පන්දයක නැඟුම් කාලය Rise time of pulse
ස්පන්දිත දෝලකය Pulsed oscillator
ස්පන්දිත සයික්ලොට්‍රෝන ක්‍රම දෝලකය Pulsed cyclotron method oscillator
ස්පර්ශ කෝණය Angle of contact
ස්පර්ශ පරිණාමනය Contact transformation
ස්පර්ශ වි. ගා. බ. Contact e.m.f.
ස්පර්ශ විභවය Contact potential
ස්පර්ශ සෘජුකාරකය Contact rectifier
ස්පර්ශක ඈඳුමAntenna coupling
ස්පර්ශකය Antenna
ස්පර්ශකය Tangent
ස්පර්ශය Contact
ස්පර්ශෝන්මුඛ Asymptote
ස්පර්ශෝන්මුඛ ප්‍රසාරණය
ස්පාර් Spar
ස්පෙකියුලම Speculum
ස්පෙකියුලම ලෝහව Speculum metal
ස්ප්‍රීතු ලාම්පුව Spirit-lamp
ස්ප්‍රීතු ලෙවලය Spirit-level
ස්ප්‍රෙන්ඩල් පොම්පය Sprengel pump
ස්ඵටික අනාවරකය Crystal detector
ස්ඵටික කාච Crystalline lens
ස්ඵටික ගණකය ; ස්ඵටික ගණිනය Crystal counter
ස්ඵටික දෙබිඩි වීම Twining of crystal
ස්ඵටික දෝලකය Quartz oscillator (crystal)
ස්ඵටික පාලිත දෝලනය Crystal controlled oscillation
ස්ඵටික ලවණ Crystalline salt
ස්ඵටික විද්‍යාව Crystallography
ස්ඵටික විවර්තනය Crystal diffraction
ස්ඵටික සමමිතිකායනය Symmetrisation of crystals
ස්ඵටිකය Crystal
ස්ඵටිකාභ Crystalloid
ස්ඵෝටක ; පිපිරැම් Explosive
ස්ඵෝටනය ; පිපිරීම Explosion
ස්මරණ පරිපථය Memory circuit
ස්‍රාව ඝනත්වය Flux density
ස්‍රාවමානය Flux meter
ස්‍රාවය ; ස්‍යන්දය Flux
ස්‍රාවීය අංකනය Fluxional notation
ස්‍රැති විද්‍යාව Rheology
ස්වච්ඡ මණ්ඩලය Cornea
ස්වතන්ත්‍රතා ප්‍රමාණය ; සුචලන අංකයDegree of freedom
ස්වතන්ත්‍රතාව Freedom
ස්වතෝන්වේෂණ ක්‍රමය Heuristic method
ස්වධ්‍රැව Self polar
ස්වභාවික Natural
ස්වභාවික කාන්දුව Natural leak
ස්වභාවික පරිමන්දනය Natural damping
ස්වභාවික විකිරණ පසුබිම Natural radiation background
ස්වභාවික සංවහනය Natural convection
ස්වයං කාරියාවලිය Spontaneous process
ස්වයං දීප්ත Self luminous
ස්වයං ධාරිතාව Self capacity
ස්වයං න්‍යෂ්ටික පරිණාමනය Spontaneous nuclear transformation
ස්වයං පරිණාමකය ; තනි දඟර පරිණාමකය Autotransformer
ස්වයං පාලක පද්ධතිය Autonomous system
ස්වයං පේරණය Self induction
ස්වයං පෝෂිත Self sustaining
ස්වයං ප්‍රතිවර්ත්‍ය Self recording
ස්වයං ප්‍රේරතාව Self inductance
ස්වයං යෝග්‍ය Self consistent
ස්වයං රක්ෂිත Self maintained
ස්වයං ලේඛ Self reversal
ස්වයං විකිරණ රේඛණය Autoradiography
ස්වයං විකිරණය Spontaneous radiation
ස්වයං විකෘතිය Spontaneous mutation
ස්වයං විඛණ්ඩනය Spontaneous fission
ස්වයං විමෝචනය Spontaneous emission
ස්වයං විසරණය Self diffusion
ස්වයං සමාන්තරණය Self collimation
ස්වයංකාරී Self acting
ස්වයංක්‍රිය සංඛයාත පාලකය Automatic frequency control
ස්වයංක්‍රී Automatic
ස්වයංක්‍රීය ලාභ පාලකය Automatic gain control
ස්වයංක්‍රීය වෝල්ටීයතා නියාමකය Automatic voltage regulator
ස්වයං-ත්වරක Self accelerating
ස්වයංධර චාපය Self sustaining arc
ස්වයංසමාන්තරකය Autocollimator
ස්වයංසමාන්තරණ වර්ණාවලී දර්ශකය Autocollimating spectrograph
ස්වයංසමාන්තරණය Autocollimation
ස්වයං-සම්බද්ධ Self adjoint
ස්වර Vowel sound
ස්වර ; ස්වරය Vowel
ස්වර අන්තරය Musical interval
ස්වර ගුණය Timbre
ස්වර තන්ත්‍රය Vocal chord
ස්වර සංඝාතය Common chord
ස්වර සංශ්ලේෂණය Synthesis of vowels
ස්වරය Note
ස්වවර්ඛ Self coloured
ස්වාභාවික කම්පනය Free vibration
ස්වාරක්ෂකය; අවරෝධකය Buffer
ස්විච් පුවරුව Switch board
ස්විච් යතුර Switch key
ස්විච්චිය Switch
ස්විච්චිය දමනවා Switch on
ස්විච්චිය වහනවා Switch off
ස්විච්චිලෑම Switching
ස්විය බලය Self force
ස්වීය ශක්තිය Self energy


හ-හෝ

Untitled Document
සෙවුම:
Untitled Document
අ-ඈ | ඉ-ඊ | උ-ඌ | එ-ඒ-ඓ-ඵ | ඔ-ඕ | ක-ඛු | ග-ඝෝ | ච-ඡේ | ජ-ජො | ට-ට්‍රො | ඩ-ඩෙ | ත-ත් | ද-ධ් |
න-න්‍යා | ප-ඵ | බ-බෝ | භ-භ්‍ර | ම-මෝ | ය-යෝ | ර-රො | ල-ලො-ළා |
ව-වෝ | ශ-ශ් |ෂ-ස-ස් |හ-හෝ
Sinhala English
හඩකරය ; ගොසුව Megaphone
හඬ පාලනය Voice control
හඬ වරන Sound proof
හඬන උල්කා Whistling meteors
හඬ-ප්‍රතිනිෂ්පාදනය Voice reproduction
හතරුස් ළිඳ Square well
හතළිස් ඇඳිරිය / වෘද්ධ දෘෂ්ටිකතාව Presbyopia
හදිසි නැවතුම් පද්ධතිය Emergency shut down system
හන නූල් Twine
හබක ; උල Trap
හබල් සක Paddle wheel
හයිග්‍රොමීටරය/ ආර්ද්‍රතාමානය Hygrometer
හයිඩ්රජන් අණුක අයනය Hydrogen molecular ion
හයිඩ්රජන් ප්‍රමාණිත ප්‍රතික්‍රියාකාරකය Hydrogen moderated reactor
හයිඩ්රජන් බෝම්බය Hydrogen bomb
හයිඩ්රජන් වැනි පද Hydrogen like terms
හයිඩ්රජන් වැනි පරමාණුව Hydrogen like atom
හයි‍ඩ්‍රොපෝනය Hydrophone
හයිපරෝනය Hyperon
හර එකලස Core assembly
හරස් ; කතිර කුරුසිය Cross
හරස් කළ ප්‍රිස්ම Crossed prisms
හරස් කෙන්ද Cross hair
හරස් ක්ෂේත්‍ර Crossed fields
හරස් නිකොල් Crossed nicols
හරස් මුර්ඡනාව Cross modulation
හරස්කඩ Cross section
හරස්කඩ කම්බිය Cross wire
හරස්කඩ වර්ගඵලය Cross sectional area
හරාත්මක බෙදීම Harmonic division
හරි ම ; නියම ; සපිරි Exact
හරිත/ කොළ Green
හරිවැරදි බැලීම/ සත්‍යාපය Verification
හරිවැරදි බැලීම; අවේක්ෂණයCheck
හවනය Booster
හංසපාති ආධාරකය Retort stand
හානිපුරකය Compensator
හානිපුරණ නියමු Compensating leads
හානිපුරණය කරනවා ; හිලවු කරනවා Compensate
හානිපුරිත දෝලන වක්‍රය Compensated balance-wheel
හායනය/ මැපයීම Fading
හාස්මිකතාව Basicity
හැකිළීම Shrinking
හැඩකරය Former (of coil)
හැඩකුරු පරිපථ Shaping circuits
හැඩය Shape
හැඩි වීදුරු Ground glass
හැන්ද Spoon
හැමිල්ටොනියානුවේ න්‍යාසය Matrix of Hamiltonian
හැසිරීම Behaviour
හිඩැස Gap
හිප්සොමීටරය Hypsometer
හිම Snow
හිම පෝෂිත Snow-fed
හිම ලි Snow ball
හිම සීමාව Snow line or limit
හිමකැට Hail stone
හිමකැට කුණාටුව Hail storm
හිමකැට වැස්ස Hail
හිමතලායම Glaciation
හිමසරණය Skating
හිමාංකය Freezing point
හිමාංකය Ice point
හිමාංකේක්ෂය Cryoscope
හිමාන්ධ Snow-blind
හිමායන මිශ්‍රනය Freezing mixture
හිර වු වාතය Trapped air
හිරැ ලප සක්‍රියතාව Sunspot activity
හිරු උදම Solar tide
හිරු තැටිය Sun-dial
හිරු ලප අංකය Sunspot number
හිරු ලප චක්‍රය Sunspot cycle
හිරු ලපය / සූර්යලපය Sunspot
හිරුවලා Flocculi
හිල ; සිදුර ; තව්ව ; කුහරය Hole
හිසට හිස සංඝට්ටනය Head - on collision
හිස් අවකාශය Empty space
හිස් තැන Vacancy
හිස් දැලිස් ලක්ෂ්‍ය Vacant lattice points
හී තුඩ Arrow point
හීලියම් Helium
හීලියම් උෂ්ණත්ව පරිමාණය Helium scale of temperature
හුමාල ඔරුව Steam bath
හුමාල කැලරිමීටරය Steam chest
හුමාල ට'බයිම Steam-calorimeter
හුමාල පෙට්ටිය Steam trap
හුමාල විපථය Steam by-pass
හුමාල හබකය Steam turbine
හුමාලය Steam
හුවන දෝලකය Booster oscillator
හුවන පරිණාමකය Booster transformer
හුවනවා ; හිවීම Boost
හුවමාරු ශක්තිය Exchange energy
හුවමාරුව ; විනිමය Exchange
හුළං අත Weathercock
හුළං පොම්පය Inflator
හෘදයාභය Cardioid
හෘද් ලේඛය Cardiograph
හෙක්ටොමීටරය Hectometer (hm.)
හෙණ; අකුණ Thunderbolt
හෙන්රිය Henry
හෙලික්සය Helix
හෙලික්සාභය Helicoid
හෙලික්සීය නාභිගත කිරීම Helical focusing
හෙලිස්ථාපය Heliostat
හෙළන තහඩු උපකරණය Dropping plate apparatus
හේත්වායනය ; හේතු වීම Causation
හෛම භෞතිකය Cryophysics
හොණ්ඩරය Hundred weight (cwt.)
හොවිත්සරය Howitzer
හෝ ද්වාරය ; හෝ දොර Or-gate
හෝරාමානය Chronometer
හෝරාලේඛය Chronograph
හෝරේක්ෂය Chronoscope